Menettely : 2014/2967(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0313/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0313/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 27/11/2014 - 10.6
CRE 27/11/2014 - 10.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0069

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 137kWORD 59k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0311/2014
24.11.2014
PE539.036v01-00
 
B8-0313/2014

komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


komission vaikutustenarvioinnin suuntaviivojen tarkistamisesta ja pk-yritystestin roolista (2014/2967(RSP))


Pavel Telička, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, António Marinho e Pinto, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma komission vaikutustenarvioinnin suuntaviivojen tarkistamisesta ja pk-yritystestin roolista (2014/2967(RSP))  
B8‑0313/2014

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon äskettäisen julkisen kuulemisen komission vaikutustenarvioinnin suuntaviivojen tarkistamisesta ja vaikutustenarvioinnin tarkistetuista suuntaviivoista laaditun vastaavan luonnoksen,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     toteaa, että vaikutustenarvioinneilla on lainsäädäntöä kehitettäessä tärkeä varhaisen vaiheen välineen rooli komission järkevän sääntelyn ohjelmassa ja että sen tarkoituksena on tuottaa avointa, kattavaa ja tasapuolista aineistoa käsiteltävän ongelman luonteesta, EU:n toiminnan lisäarvosta, odotettavissa olevasta hallinnollisesta rasituksesta sekä vaihtoehtoisten toimintatapojen kustannuksista ja hyödyistä kaikille sidosryhmille;

B.     toteaa, että nykyisissä vaikutustenarvioinnin suuntaviivoissa annetaan keskeinen rooli komission pääsihteeristölle ja vaikutustenarviointilautakunnalle päätettäessä tietyn aloitteen vaikutustenarvioinnin tarpeellisuudesta;

C.     toteaa, että vaikutustenarviointilautakunnalla on merkittävä rooli vaikutustenarviointien keskeisenä laadunvalvontapisteenä;

D.     toteaa, että komission asiantuntijaryhmän mukaan pk-yritykselle aiheutuvat kustannukset asetuksen noudattamisesta voivat olla kymmenen kertaa suuremmat kuin suuremmille yrityksille; toteaa, että sen vuoksi asianmukainen ja riippumaton vaikutustenarviointi on erityisen tärkeää pk-yrityksille, joilla on usein suurempia vaikeuksia sopeutua uusiin lainsäädännöllisiin ja hallinnollisiin vaatimuksiin kuin suurilla yrityksillä ja jotka kokonsa vuoksi pystyvät ennakoimaan huonommin sääntelymuutoksia varhaisessa vaiheessa;

E.     toteaa, että ”pienet ensin” -periaate on vuoden 2008 eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan Small Business Act -aloitteen perusta; toteaa, että se on sisältynyt vaikutustenarvioinnin suuntaviivoihin vuodesta 2009 lähtien ja muihin komission teksteihin vuodesta 2005 lähtien; toteaa, että tämän periaatteen tarkoituksena on ottaa pk-yritysten edut huomioon politiikan suunnittelun hyvin varhaisissa vaiheissa, jotta lainsäädännöstä tulee entistä suotuisampaa pk-yritysten kannalta; toteaa, että käytettävissä on useita välineitä, joilla voidaan varmistaa tämän periaatteen tehokas täytäntöönpano, mukaan luettuna pk-yritystestin käyttö tulevissa lainsäädäntöehdotuksissa;

F.     toteaa, että pk-yritystesti, myös mahdolliset lieventävät toimenpiteet, on sisältynyt vaikutustenarvioinnin suuntaviivoihin vuodesta 2009 lähtien ja muihin komission teksteihin vuodesta 2005 lähtien; toteaa, että tarkistettujen suuntaviivojen luonnokseen ei sisälly minkäänlaisia pk-yritystestiä koskevia määräyksiä;

G.     katsoo, että komission alkuperäiseen ehdotukseen esitettyjen parlamentin asiasisältöä koskevien tarkistusten asianmukainen arviointi tuo huomattavaa lisäarvoa parlamentin kannan tueksi kolmikantaneuvotteluissa;

Soveltamisala

1.      suhtautuu myönteisesti komission sitoumukseen tarkistaa säännöllisesti vaikutustenarvioinnin suuntaviivoja vaikutustenarviointimenettelyjen tarkistamiseksi;

2.      on kuitenkin huolestunut siitä, että tarkistettujen suuntaviivojen luonnos ei ole niin yksityiskohtainen kuin nykyiset suuntaviivat vaikutustenarvioinnin soveltamisalan suhteen ja että se jättää asiasta vastaavalle pääosastolle huomattavasti enemmän tulkinnanvaraa päätettäessä vaikutustenarvioinnin tarpeellisuudesta; katsoo, että olisi säilytettävä nykyiset käytännöt, joiden mukaisesti vaikutustenarviointilautakunta ja pääsihteeristö osallistuvat päätöksentekoprosessiin;

3.      katsoo, että komission olisi säilytettävä nykyinen käytäntönsä ja toimitettava vaikutustenarviointi kaikista aloitteista, jotka täyttävät vähintään yhden seuraavista kriteereistä:

–            komission lainsäädäntö- ja työohjelmaan sisältyvät lainsäädäntöehdotukset

–            muut kuin komission lainsäädäntö- ja työohjelmaan sisältyvät lainsäädäntöehdotukset, joilla on selkeästi tunnistettavia taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia sekä ympäristövaikutuksia ja hallinnollista rasitusta koskevia vaikutuksia

–            muut kuin lainsäädäntöaloitteet, joissa määritetään tulevia toimia (esimerkiksi valkoiset kirjat, toimintasuunnitelmat, meno-ohjelmat ja kansainvälisiä sopimuksia koskevat neuvotteluohjeet)

–            delegoidut säädökset tai täytäntöönpanosäädökset, joilla on todennäköisesti tunnistettavia taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia, ympäristövaikutuksia ja hallinnollista rasitusta koskevia vaikutuksia;

4.      toteaa, että joissakin tapauksissa vaikutustenarvioinnin soveltamisala ei ehkä vastaa hyväksyttyjä ehdotuksia, kun niitä muutetaan sen jälkeen, kun komission kollegio on toimittanut ne hyväksyttäviksi; pyytää toteamaan tarkistettujen suuntaviivojen luonnoksessa, että vaikutustenarviointia on ajantasaistettava, jotta varmistetaan siinä käsiteltyjen asioiden ja kaikkien komission lopullisesti hyväksymien ehdotusten välinen jatkuvuus;

5.      huomauttaa, että vaikutustenarviointeja ei saa väärinkäyttää sellaisen säädöksen vastustamiseen, jota toimielin ei hyväksy, tai heikentämään lainsäätäjän mahdollisuutta esittää tarkistuksia;

6.      toteaa, että vaikutustenarvioinnin on oltava täsmällistä ja kattavaa, sen on perustuttava tarkkoihin, objektiivisiin ja täydellisiin tietoihin ja siihen on sisällyttävä suhteellinen analyysi, jossa keskitytään ehdotuksen tarkoitukseen ja tavoitteeseen, jotta voidaan tehdä tietoon perustuva poliittinen päätös;

7.      korostaa, että vaikutustenarviointiprosessin olisi oltava avoin ja se olisi julkistettava komission verkkosivustolla;

Vaikutustenarviointilautakunta

8.      ilmaisee vakavan huolensa siitä, ettei vaikutustenarviointilautakunnan roolia vaikutustenarviointiprosessissa ole määritelty selkeämmin tarkistettujen suuntaviivojen luonnoksessa; vaatii painokkaasti, että komissio arvioi uudelleen tätä puutetta ja että se vahvistaa entistä selvemmin vaikutustenarviointilautakuntaan liittyvät menettelyt uusien tarkistettujen suuntaviivojen luonnoksessa, kun se vastaa parlamentille, ja että vaikutustenarviointilautakunnalta olisi saatava puoltava lausunto kaikkiin aloitteisiin, joista on tehtävä vaikutustenarviointi; katsoo, että komission kollegion ei pitäisi tarkastella lainsäädäntöaloitetta tai muuta kuin lainsäädäntöaloitetta, jonka vaikutustenarvioinnille vaikutustenarviointilautakunta ei ole antanut hyväksyntää;

9.      on sitä mieltä, että vaikutustenarviointilautakunnan olisi jatkettava työtään komissioon kuuluvana riippumattomana laadunvalvonnasta vastaavana elimenä, ja pyytää lisäämään huomattavasti vaikutustenarviointilautakunnan riippumattomuutta komission pääosastoista ja pääsihteeristöstä; katsoo, että vaikutustenarviointilautakunnan olisi koostuttava ainoastaan erittäin pätevistä henkilöistä; ehdottaa, että vaikutustenarviointilautakunta raportoi suoraan paremmasta sääntelystä vastaavalle komission varapuheenjohtajalle;

Pk-yritystesti

10.    palauttaa mieliin, että komissio sitoutui eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevassa Small Business Act -aloitteessa panemaan täytäntöön ”pienet ensin” -periaatteen politiikan suunnittelussa ja että tähän sisältyy pk-yritystesti, jolla arvioidaan tulevan lainsäädännön ja hallinnollisten aloitteiden vaikutusta pk-yrityksiin; korostaa, että on erittäin tärkeää varmistaa, että testi tehdään asianmukaisesti, ja katsoo, että asiassa on vielä paljon parantamisen varaa;

11.    tähdentää, että on tärkeää kuulla pk-yrityksiä edustavia sidosryhmiä vaikutustenarviointien ensimmäisestä luonnoksesta ennen sen viimeistelyä ja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta voidaan suorittaa perusteellinen pk-yritystesti; katsoo, että komission olisi tehostettava kuulemistapaa, jotta pk-yrityksiä voitaisiin tukea tehokkaammin;

12.    palauttaa mieliin, että komissio piti vuonna 2011 suorittamansa eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan Small Business Act -aloitteen uudelleentarkastelun yhteydessä valitettavana sitä, että ainoastaan kahdeksan jäsenvaltiota oli sisällyttänyt pk-yritystestin kansallisiin päätöksentekoprosesseihinsa; suhtautuu myönteisesti siihen, että komissio sitoutui kyseisessä uudelleentarkastelussa selvästi vahvistamaan entisestään pk-yritystestiä; pitää valitettavana, että komission ilmoitusten vastaisesti pk-yritystestiä ei edes mainita vaikutustenarvioinnin tarkistetuista suuntaviivoista laaditussa luonnoksessa;

13.    vaatii, että suuntaviivojen liitteessä 8 vahvistettu pk-yritystesti säilytetään, jotta vältetään se, että komission aloitteet vaikuttavat suhteettomasti pk-yrityksiin tai saattavat ne epäedulliseen asemaan suuryrityksiin verrattuna;

14.    korostaa, että tällaisissa tapauksissa vaikutustenarviointeihin olisi sisällytettävä vaihtoehtoisten mekanismien ja/tai joustojen mahdollisuus, joilla autetaan pk-yrityksiä aloitteen täytäntöönpanossa (liitteen 8 kohdassa 4 tarkoitetulla tavalla); panee tässä yhteydessä tyytyväisenä merkille tarkistettujen suuntaviivojen luonnoksessa esitetyn toimintavaihtoehdon, jossa mikroyritykset jätetään lähtökohtaisesti lainsäädäntöehdotuksen soveltamisalan ulkopuolelle;

Parempaa sääntelyä käsittelevän neuvoa-antavan elimen perustaminen

15.    suhtautuu myönteisesti komission valtuuttaman hallinnollista rasitusta käsitelleen korkean tason työryhmän työhön ja loppuraporttiin; muistuttaa komission aikomuksesta perustaa parempaa sääntelyä käsittelevä uusi korkean tason työryhmä, joka koostuisi sidosryhmien edustajista ja kansallisista asiantuntijoista, kuten sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevasta ohjelmasta (REFIT) annetussa komission viimeisimmässä tiedonannossa (kesäkuu 2014) esitetään;

16.    kehottaa komissiota perustamaan mahdollisimman pian tällaisen parempaa sääntelyä käsittelevän neuvoa-antavan korkean tason elimen, johon kuuluisi sidosryhmien asiantuntijoita ja kansallisia asiantuntijoita sekä parlamentin edustajia tarkkailijoina; ehdottaa tälle elimelle vahvaa ja riippumatonta neuvontaa koskevaa toimeksiantoa, johon olisi sisällyttävä ehdotusten hallinnollisen rasituksen, säännösten noudattamisesta aiheutuvien kustannusten, toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden noudattamisen sekä oikeusperustan valinnan arviointi ja parempaa sääntelyä koskevien aloitteiden esittäminen sekä EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon seuranta kansallisella tasolla; kehottaa ottamaan parlamentin ja neuvoston mukaan asiantuntijoiden nimitysmenettelyyn;

17.    kehottaa komissiota toimittamaan vaikutustenarvioinnin tarkistetuista suuntaviivoista laaditun uuden luonnoksen, jossa otetaan huomioon tässä päätöslauselmassa korostetut seikat ja hiljattain esitelty komission rakenne, erityisesti paremmasta sääntelystä vastaavan uuden varapuheenjohtajan rooli;

Vaikutustenarvioinnit parlamentissa

18.    edellyttää komission vaikutustenarvioinnin järjestelmällistä ja mahdollisimman aikaista käsittelyä parlamentin ja etenkin valiokuntien tasolla;

19.    palauttaa mieliin 8. kesäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman riippumattoman vaikutustenarvioinnin takaamisesta(1), jossa kehotettiin hyödyntämään johdonmukaisemmin parlamentin vaikutustenarviointeja, ja huomauttaa, että vaikutustenarvioinnin yksikkö on jo nyt käytettävissä vaikutustenarviointien tekemiseksi; katsoo, että parlamentin tekemään vaikutustenarviointiin on erityisen hyödyllistä turvautua, ennen kuin alkuperäiseen komission ehdotukseen hyväksytään huomattavia muutoksia tai tarkistuksia;

Vaikutustenarvioinnit neuvostossa

20.    muistuttaa neuvostoa siitä, että se on sitoutunut arvioimaan järjestelmällisesti omien asiasisältöä koskevien tarkistustensa vaikutuksen;

 

°

°         °

 

 

21.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja neuvostolle.

 

 

 

(1)

EUVL C 380 E, 11.12.2012, s. 31.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö