Procedūra : 2014/2967(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0313/2014

Pateikti tekstai :

B8-0313/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 27/11/2014 - 10.6
CRE 27/11/2014 - 10.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0069

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 152kWORD 70k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0311/2014
24.11.2014
PE539.036v01-00
 
B8-0313/2014

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl Komisijos poveikio vertinimo gairių persvarstymo ir poveikio MVĮ tyrimo vaidmens (2014/2967(RSP))


Pavel Telička, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, António Marinho e Pinto, Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos poveikio vertinimo gairių persvarstymo ir poveikio MVĮ tyrimo vaidmens (2014/2967(RSP))  
B8‑0313/2014

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į neseniai įvykusias viešas konsultacijas dėl Komisijos poveikio vertinimo gairių persvarstymo ir į atitinkamą persvarstytų poveikio vertinimo gairių projektą,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi PV, kaip ankstyvojoje teisės akto kūrimo stadijoje taikoma priemonė, atlieka labai svarbų vaidmenį Komisijos pažangaus reglamentavimo darbotvarkėje, siekiant teikti skaidrius, išsamius ir proporcingus faktus apie sprendžiamos problemos pobūdį, ES veiksmų pridėtinę vertę, tikėtiną administracinę naštą ir alternatyvių veiksmų sąnaudas ir naudą visiems suinteresuotiesiems subjektams;

B.     kadangi esamose PV gairėse numatyta, kad priimant sprendimą, ar dėl konkrečios iniciatyvos būtina atlikti poveikio vertinimą, ar ne, pagrindinis vaidmuo skiriamas Komisijos generaliniam sekretoriatui ir Poveikio vertinimo valdybai (PVV);

C.     kadangi PVV atlieka svarbų vaidmenį kaip pagrindinis poveikio vertinimo kokybės kontrolės punktas;

D.     kadangi, pasak Komisijos ekspertų grupės, sąnaudos, kurias patiria MVĮ, siekdamos laikytis reglamento, gali būti 10 kartų didesnės nei didesnių bendrovių patiriamos sąnaudos; kadangi, todėl, tinkamas ir nepriklausomas poveikio vertinimas yra itin svarbus MVĮ, nes jos dažnai patiria daugiau sunkumų nei didelės bendrovės, kai reikia prisitaikyti prie naujų teisinių ir administracinių reikalavimų, ir dėl savo dydžio turi mažiau galimybių ankstyvoje stadijoje numatyti reglamentavimo pokyčius;

E.     kadangi principas „visų pirma galvokime apie mažuosius“ yra 2008 m. Smulkiojo verslo akto Europai pagrindas; kadangi nuo 2009 m. šis principas yra įtrauktas į poveikio vertinimo gaires, o į kitus Komisijos tekstus – nuo 2005 m.; kadangi taikant šį principą siekiama atsižvelgti į MVĮ interesus ankstyvuose politikos formavimo etapuose, kad teisės aktai būtų palankesni MVĮ; kadangi būsimiems pasiūlymams dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų šį principą galima veiksmingai taikyti pasitelkus įvairias turimas priemones, taip pat ir poveikio MVĮ tyrimą;

F.     kadangi nuo 2009 m. poveikio MVĮ tyrimas, įskaitant galimas poveikio švelninimo priemonės, yra įtrauktas į poveikio vertinimo gaires, o į kitus Komisijos tekstus – nuo 2005 m.; kadangi į persvarstytų gairių projektą neįtraukta jokių nuostatų dėl poveikio MVĮ tyrimo;

G.     kadangi tinkamas pirminio Komisijos pasiūlymo esminių Parlamento pakeitimų vertinimas suteikia didelę pridėtinę vertę sustiprinant Parlamento poziciją trišalio dialogo derybose;

Taikymo sritis

1.      palankiai vertina Komisijos įsipareigojimą reguliariai persvarstyti poveikio vertinimo gaires siekiant pagerinti poveikio vertinimo procedūras;

2.      tačiau yra susirūpinęs dėl to, kad persvarstytų gairių projektas yra ne toks konkretus kaip galiojančios gairės poveikio vertinimo aprėpties aspektu ir kad jame paliekama daug daugiau veiksmų laisvės atsakingam generaliniam direktoratui priimant sprendimą, ar reikia atlikti poveikio vertinimą, ar ne; mano, kad turėtų išlikti galiojanti nuostata, pagal kurią priimant sprendimą dalyvauja Poveikio vertinimo valdyba ir generalinis sekretoriatas;

3.      mano, kad Komisija ir toliau turėtų laikytis savo dabartinio požiūrio, kai poveikio vertinimas atliekamas dėl visų iniciatyvų, atitinkančių bent vieną iš šių:

–            pasiūlymai dėl teisės aktų įtraukti į Komisijos teisėkūros ir darbo programą;

–            į Komisijos teisėkūros ir darbo programą neįtraukti pasiūlymai dėl teisės aktų, turintys aiškiai nustatomą ekonominį, socialinį poveikį, poveikį aplinkai ir administracinės naštos poveikį;

–            su teisėkūra nesusijusios iniciatyvos, kuriomis nustatomos būsimos politikos kryptys (pavyzdžiui, baltosios knygos, veiksmų planai, išlaidų programos, derybų dėl svarbiausių tarptautinių susitarimų gairės);

–            deleguotieji ar įgyvendinimo aktai, galintys turėti išmatuojamą ekonominį, socialinį poveikį, poveikį aplinkai ir administracinės naštos poveikį;

4.      pažymi, kad kai kuriais atvejais poveikio vertinimo taikymo sritis gali neatitikti priimtų pasiūlymų, jei jie pakeičiami po to, kai pateikiami Komisijos narių kolegijai patvirtinti; reikalauja, kad persvarstytų gairių projekte būtų nurodyta, jog poveikio vertinimas turėtų būti atnaujintas siekiant užtikrinti jame vertintų klausimų ir Komisijos galutinai priimto pasiūlymo tęstinumą;

5.      pažymi, kad poveikio vertinimas neturėtų būti netinkamai naudojamas kaip prieštaravimo teisės aktui, kuriam institucija nepritaria, priemonė ar siekiant mažinti teisės aktų leidėjo gebėjimus pasiūlyti pakeitimus;

6.      pažymi, kad poveikio vertinimas turi būti kruopštus, išsamus ir paremtas tikslia, objektyvia ir visapusiška informacija, pateikiant analizę, kuri būtų proporcinga ir sutelkta ties pasiūlymo tikslu, kad būtų galima priimti informacija pagrįsta politinį sprendimą;

7.      pabrėžia, kad poveikio vertinimo procesas turėtų būti skaidrus ir skelbiamas Komisijos interneto svetainėje;

Poveikio vertinimo valdyba

8.      yra rimtai susirūpinęs dėl to, kad Poveikio vertinimo valdybos vaidmuo poveikio vertinimo procese aiškiai nebeapibrėžiamas persvarstytų gairių projekte; primygtinai reikalauja, kad Komisija iš naujo apsvarstytų šį klausimą ir naujame persvarstytų gairių projekte nustatytų aiškesnes su Poveikio vertinimo valdyba susijusias procedūras pateikdama atsakymą Parlamentui ir kad bet kokia iniciatyva, dėl kurios reikia atlikti poveikio vertinimą, būtų vykdoma tik gavus palankią Poveikio vertinimo valdybos nuomonę; mano, kad Komisijos narių kolegija neturėtų nagrinėti jokios teisėkūros ar ne teisėkūros iniciatyvos, dėl kurios poveikio vertinimo Poveikio vertinimo valdyba nebūtų pateikusi teigiamos nuomonės;

9.      laikosi nuomonės, kad Poveikio vertinimo valdyba turėtų ir toliau veikti Komisijoje kaip nepriklausomas kokybės kontrolės organas, ir reikalauja labai padidinti Poveikio vertinimo valdybos nepriklausomumą nuo Komisijos generalinių direktoratų ir generalinio sekretoriato; Mano, kad Poveikio vertinimo valdyba turėtų būti sudaryta iš aukštos kvalifikacijos žmonių; siūlo, kad Poveikio vertinimo valdyba būtų tiesiogiai pavaldi už geresnį reglamentavimą atsakingam Komisijos pirmininko pavaduotojui;

Poveikio MVĮ tyrimas

10.    primena, kad Komisija Smulkiojo verslo akte įsipareigojo formuojant savo politiką įgyvendinti principą „visų pirma galvokime apie mažuosius“; tai apima ir poveikio MVĮ tyrimą siekiant įvertinti būsimų teisės aktų ir administracinių iniciatyvų poveikį MVĮ; pabrėžia, kad itin svarbu užtikrinti, kad šis tyrimas būtų atliktas tinkamai, ir mano, kad šioje srityje dar galima padaryti didelę pažangą;

11.    pabrėžia, kad svarbu konsultuotis su MVĮ atstovaujančiomis suinteresuotomis šalimis parengus pirmąjį poveikio vertinimo projektą, prieš tai kai jis užbaigiamas ir kuo ankstesnėje stadijoje, kad poveikio MVĮ tyrimas būtų atliktas kruopščiai; mano, kad Komisija turėtų pagerinti konsultavimosi formatą, kad MVĮ galėtų dalyvauti geriau;

12.    primena, kad savo 2011 m. Smulkiojo verslo akto Europai apžvalgoje Komisija apgailestavo, jog tik aštuonios valstybės narės poveikio MVĮ tyrimą įtraukė į savo nacionalinį sprendimų priėmimo procesą; palankiai vertina tai, kad toje apžvalgoje Komisija aiškiai įsipareigojo toliau stiprinti poveikio MVĮ tyrimą; apgailestauja dėl to, kad priešingai, nei Komisijos pareiškimuose, persvarstytose poveikio vertinimo gairėse poveikio MVĮ tyrimas net nepaminimas;

13.    primygtinai ragina gairių 8 priede nustatytą poveikio MVĮ tyrimą palikti, siekiant išvengti Komisijos iniciatyvų neproporcingo poveikio MVĮ ar kad jos patektų į mažiau palankią padėtį, palyginti su didelėmis bendrovėmis;

14.    pabrėžia, kad tokiais atvejais į poveikio vertinimą turėtų būti įtrauktos galimybės, apimančios alternatyvius mechanizmus ir (arba) lankstumo priemones, kad MVĮ būtų padedama laikytis iniciatyvos nuostatų (kaip nurodoma 8 priedo 4 dalyje); todėl palankiai vertina tai, kad pasiūlyme dėl persvarstytų gairių numatyta galimybė į pasiūlymo dėl teisės akto taikymo sritį iš anksto neįtraukti labai mažų įmonių;

Geresnio reglamentavimo patariamojo organo įsteigimas

15.    palankiai vertina Aukšto lygio nepriklausomų suinteresuotųjų šalių grupės administracinei naštai mažinti, kuriai įgaliojimus suteikė Komisija, darbą ir pateiktą galutinę ataskaitą; primena, kad, kaip nurodyta naujausiame Komisijos komunikate dėl programos REFIT (2014 m. birželio mėn.), ji rengiasi sukurti naują aukšto lygio geresnio reglamentavimo grupę, kurią sudarytų suinteresuotųjų šalių atstovai ir nacionaliniai ekspertai;

16.    ragina Komisiją kuo greičiau sukurti tokią aukšto lygio patariamąjį organą dėl geresnio reglamentavimo, kurioje dalyvautų suinteresuotųjų šalių ir nacionaliniai ekspertai, taip pat Parlamento atstovas stebėtojo teisėmis; siūlo šiam organui suteikti tvirtus ir nepriklausomus įgaliojimus, kurie apimtų pasiūlymų administracinės naštos, atitikties sąnaudų, subsidiarumo ir proporcingumo principų laikymosi ir teisinio pagrindo pasirinkimo vertinimą, taip pat geresnio reglamentavimo iniciatyvų siūlymą ir ES teisės aktų įgyvendinimo nacionaliniu lygmeniu stebėseną; ragina į ekspertų skyrimo procedūrą įtraukti Parlamentą ir Tarybą;

17.    Ragina Komisiją pateikti naują persvarstytų poveikio vertinimo gairių projektą, kuriame būtų būtų atsižvelgiama į šioje rezoliucijoje pabrėžtus dalykus ir naująją Komisijos struktūrą, visų pirma į naujojo Komisijos pirmininko pavaduotojo, atsakingo už geresnį reglamentavimą, vaidmenį;

Poveikio vertinimas Parlamente

18.    ragina sistemingai ir kuo anksčiau apsvarstyti Komisijos poveikio vertinimus Parlamento ir ypač komitetų lygmeniu;

19.    primena savo 2011 m. birželio 8 d. rezoliuciją dėl nepriklausomo poveikio vertinimo užtikrinimo(1), kurioje jis paragino nuosekliau naudoti Parlamento poveikio vertinimo priemones, ir pažymi, kad Poveikio vertinimo skyrius yra jau turima priemonė poveikio vertinimui atlikti; mano, kad prieš priimant bet kokius esminius pradinių Komisijos pasiūlymų pakeitimus ar dalinius pakeitimus gali būti itin pravartu atlikti Parlamento poveikio vertinimą;

Poveikio vertinimai Europos Taryboje

20.    primena Tarybai, kad ji yra įsipareigojusi sistemiškai vertinti savo pačios esminių pakeitimų poveikį;

 

°

°         °

 

 

21.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai ir Tarybai.

(1)

OL C 380 E, 2012 12 11, p. 31.

Teisinė informacija - Privatumo politika