Postup : 2014/2967(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0313/2014

Predkladané texty :

B8-0313/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 27/11/2014 - 10.6
CRE 27/11/2014 - 10.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0069

NÁVRH UZNESENIA
PDF 154kWORD 73k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0311/2014
24.11.2014
PE539.036v01-00
 
B8-0313/2014

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o revízii usmernení Komisie pre posudzovanie vplyvu a úlohe testov vplyvu na MSP (2014/2967(RSP))


Pavel Telička, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, António Marinho e Pinto, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE

Uznesenie Európskeho parlamentu o revízii usmernení Komisie pre posudzovanie vplyvu a úlohe testov vplyvu na MSP (2014/2967(RSP))  
B8‑0313/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na nedávne verejné konzultácie o revízii usmernení Komisie pre posudzovanie vplyvu a na príslušný návrh revidovaných usmernení pre posudzovanie vplyvu,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže posúdenia vplyvu ako nástroj používaný v rannom štádiu, keď sa vytvárajú právne predpisy, zohrávajú kľúčovú úlohu v programe inteligentnej regulácie Komisie s cieľom poskytnúť transparentné, komplexné a vyvážené dôkazy týkajúce sa charakteru problému, ktorý sa má riešiť, pridanej hodnoty opatrení EÚ, očakávanej administratívnej záťaži a nákladov a prínosov alternatívnych postupov v rámci opatrení pre všetky zainteresované strany;

B.     keďže v súčasných usmerneniach pre posudzovanie vplyvu sa stanovuje, že hlavnou úlohou v súvislosti s rozhodnutím o tom, či pri konkrétnej iniciatíve je alebo nie je potrebné posúdenie vplyvu, sú poverení sekretariát Komisie a výbor pre posudzovanie vplyvu;

C.     keďže výbor pre posudzovanie vplyvu plní pri posúdeniach vplyvu významnú úlohu ústredného subjektu kontroly kvality;

D.     keďže podľa skupiny odborníkov Komisie náklady MSP na dosiahnutie súladu s nariadením môžu byť 10 krát vyššie ako v prípade väčších spoločností; keďže riadne a nezávislé posúdenie vplyvu má preto osobitný význam pre malé a stredné podniky, ktoré pri plnení nových právnych a administratívnych požiadaviek často čelia väčším ťažkostiam ako veľké podniky a z dôvodu svojej veľkosti sú menej schopné predvídať regulačné zmeny v rannom štádiu;

E.     keďže zásada „najskôr myslieť na malých“ je základom iniciatívy Small Business Act pre Európu z roku 2008; keďže bola súčasťou usmernení pre posudzovanie vplyvu od roku 2009 a iných textov Komisie od roku 2005; keďže cieľom zásady „najskôr myslieť na malých“ je zohľadňovať záujmy MSP vo veľmi ranom štádiu tvorby politík, aby sa vytvárali právne predpisy výhodnejšie pre MSP; keďže je k dispozícii celý rad nástrojov na zabezpečenie účinného uplatňovania tejto zásady vrátane vykonávania testu vplyvu na MSP pri pripravovaných legislatívnych návrhoch;

F.     keďže test vplyvu na MSP vrátane možných opatrení na zmiernenie bol súčasťou usmernení pre posudzovanie vplyvu od roku 2009 a iných textov Komisie od roku 2005; keďže návrh revidovaných usmernení neobsahuje žiadne ustanovenia o teste vplyvu na MSP;

G.     keďže riadne posúdenie zásadných pozmeňujúcich návrhov Parlamentu k pôvodného návrhu Komisie poukazuje na značnú pridanú hodnotu s cieľom podporiť pozíciu Parlamentu pri rokovaniach v rámci trialógu;

Rozsah pôsobnosti

1.      víta záväzok Komisie pravidelne preskúmavať usmernenia pre posudzovanie vplyvu s cieľom zlepšiť postupy posudzovania vplyvu;

2.      je však znepokojený tým, že návrh revidovaných usmernení je oveľa menej špecifický ako existujúce usmernenia, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti posúdení vplyvu, a že necháva výrazne väčší priestor na výklad zo strany zodpovedného generálneho riaditeľstva, pokiaľ ide o rozhodnutie o tom, či je posúdenie vplyvu potrebné alebo nie; je presvedčený o tom, že by sa mali zachovať platné postupy v rozhodovacom procese, do ktorých je zapojený výbor pre posudzovanie vplyvu a generálny sekretariát;

3.      domnieva sa, že Komisia by mala zachovať existujúci prístup s predložením posúdenia vplyvu pri všetkých iniciatívach, ktoré spĺňajú aspoň jedno z týchto kritérií:

–            legislatívne návrhy zaradené do legislatívneho a pracovného programu Komisie;

–            legislatívne návrhy nezaradené do legislatívneho a pracovného programu Komisie s jasne identifikovateľnými hospodárskymi, sociálnymi a environmentálnymi vplyvmi a jasne identifikovateľnými vplyvmi administratívnej záťaže;

–            nelegislatívne iniciatívy, ktoré vymedzujú budúce politiky (napr. biele knihy, akčné plány, výdavkové programy a usmernenia pre rokovania o medzinárodných dohodách);

–            delegované alebo vykonávacie akty, ktoré môžu mať identifikovateľné hospodárske, sociálne a environmentálne vplyvy a identifikovateľné vplyvy administratívnej záťaže;

4.      poznamenáva, že rozsah pôsobnosti posúdenia vplyvu v niektorých prípadoch nemusí zodpovedať prijatým návrhom, ak boli pozmenené po predložení na schválenie kolégiom komisárov; žiada, aby sa v návrhu revidovaných usmernení uviedlo, že posúdenie vplyvu by sa malo aktualizovať, aby sa zabezpečila kontinuita medzi posudzovanými otázkami a každým návrhom, ktorý Komisia nakoniec prijme;

5.      poukazuje na to, že posúdenia vplyvu sa nesmú zneužívať ako nástroj inštitúcie na odpor proti neželanej právnej úprave a nesmú narušiť schopnosť zákonodarcu navrhovať zmeny;

6.      konštatuje, že posúdenie vplyvu musí byť presné, komplexné a založené na presných, objektívnych a úplných informáciách s analýzou, ktorá je primeraná a zameraná na účel a cieľ návrhu, aby umožnila dobre informované politické rozhodnutie;

7.      zdôrazňuje, že postup posudzovania vplyvu by mal byť transparentný a uverejnený sa na webovej stránke Komisie;

Výbor pre posudzovanie vplyvu

8.      vyjadruje vážne obavy v súvislosti s tým, že úloha výboru pre posudzovanie vplyvu v procese posudzovania vplyvu nie je v návrhu revidovaných usmernení jasnejšie vymedzená; dôrazne trvá na tom, aby Komisia v odpovedi určenej Parlamentu prehodnotila toto opomenutie a v novom návrhu revidovaných usmernení presnejšie stanovila postupy týkajúce sa výboru pre posudzovanie vplyvu a aby všetky iniciatívy, ktoré si vyžadujú posúdenie vplyvu, podliehali kladnému stanovisku výboru pre posudzovanie vplyvu; domnieva sa, že kolégium komisárov by nemalo skúmať legislatívne alebo nelegislatívne iniciatívy, v prípade ktorých sa výbor pre posudzovanie vplyvu k posúdeniu vplyvu nevyjadril pozitívne;

9.      domnieva sa, že výbor pre posudzovanie vplyvu by mal aj naďalej fungovať ako nezávislý orgán kontroly kvality v rámci Komisie a žiada, aby bola výrazne posilnená nezávislosť výboru pre posudzovanie vplyvu od generálnych riaditeľstiev Komisie a generálneho sekretariátu; domnieva sa, že výbor pre posudzovanie vplyvu by mal byť zložený len z vysoko kvalifikovaných ľudí; navrhuje, aby výbor pre posudzovanie vplyvu podával správu priamo podpredsedovi Komisie zodpovednému za lepšiu tvorbu práva;

Test vplyvu na MSP

10.    pripomína, že Komisia v rámci iniciatívy Small Business Act prijala záväzok uplatňovať zásadu „najskôr myslieť na malých“ pri tvorbe politík a že to zahŕňa test vplyvu na MSP, a to s cieľom posúdiť vplyv budúcich právnych predpisov a administratívnych iniciatív na MSP; zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité zabezpečiť, aby tento test bol vykonaný správne, a domnieva sa, že existuje veľký priestor na pokrok, ktorý ešte treba dosiahnuť;

11.    zdôrazňuje, že je dôležité konzultovať so zainteresovanými stranami zastupujúcimi MSP prvý návrh posúdenia vplyvu pred ukončením v najrannejšom štádiu, a to s cieľom uskutočniť dôkladný test vplyvu na MSP; domnieva sa, že Komisia by mala zlepšiť spôsob konzultácií v záujme lepšieho dosahu na MSP;

12.    pripomína, že Komisia vo svojom preskúmaní iniciatívy Small Business Act z roku 2011 považovala za poľutovaniahodné, že iba osem členských štátov začlenilo test vplyvu na MSP do svojich vnútroštátnych rozhodovacích procesov; víta jasný záväzok Komisie na ďalšie posilnenie testu vplyvu na MSP, ktorý je uvedený v tomto preskúmaní; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v rozpore s oznámeniami Komisie sa test vplyvu na MSP v návrhu revidovaných usmernení pre posudzovanie vplyvu ani nespomína;

13.    trvá na tom, že test vplyvu na MSP, ako sa stanovuje v prílohe 8 k usmerneniam, by sa mal zachovať s cieľom zabrániť tomu, aby boli MSP nadmerne postihnuté alebo znevýhodnené iniciatívami Komisie v porovnaní s veľkými spoločnosťami;

14.    zdôrazňuje, že v takýchto prípadoch by malo posúdenie vplyvu zahŕňať možnosti vzťahujúce sa na alternatívne mechanizmy a/alebo flexibility s cieľom pomôcť MSP zosúladiť sa s iniciatívou (ako sa uvádza v prílohe 8.4); v tejto súvislosti víta vylúčenie a priori mikropodnikov z rozsahu pôsobnosti legislatívneho návrhu ako možnosť uvedenú v návrhu revidovaných usmernení;

Zriadenie poradného orgánu pre lepšiu tvorbu práva

15.    víta prácu skupiny na vysokej úrovni pre oblasť administratívnej záťaže a záverečnú správu, ktorú predložila táto skupina v súlade s mandátom udeleným Komisiou; pripomína zámer Komisie, ako sa uvádza v najnovšom oznámení o REFIT (jún 2014), vytvoriť novú skupinu na vysokej úrovni pre lepšiu tvorbu práva pozostávajúcu zo zástupcov zainteresovaných strán a národných expertov;

16.    naliehavo žiada Komisiu, aby čo najskôr zriadila poradný orgán na vysokej úrovni pre lepšiu tvorbu práva so zapojením odborného prínosu zainteresovaných strán a národných expertov, ako aj zástupcu Európskeho parlamentu ako pozorovateľa; navrhuje silný a nezávislý poradný mandát pre tento orgán, ktorý by mal zahŕňať posúdenie administratívnej záťaže návrhov, nákladov na dodržiavanie predpisov, dodržiavania zásady subsidiarity a proporcionality a výberu právneho základu, navrhovanie iniciatív v oblasti lepšej tvorby práva a monitorovanie vykonávania právnych predpisov EÚ na vnútroštátnej úrovni; vyzýva Európsky parlament a Radu, aby sa zapojili do postupu vymenovania expertov;

17.    vyzýva Komisiu, aby predložila nový návrh revidovaných usmernení pre posudzovanie vplyvu berúc do úvahy body, ktoré zdôraznilo toto uznesenie, a novo zavedené štruktúry Komisie, najmä úlohu nového podpredsedu zodpovedného za lepšiu tvorbu práva;

Posúdenia vplyvu v Parlamente

18.    žiada, aby posúdenia vplyvu Komisie systematicky a čo najskôr preskúmal Parlament, konkrétne na úrovni výborov;

19.    pripomína svoje uznesenie z 8. júna 2011 o zaručení nezávislých posúdení vplyvu(1), v ktorom sa vyžaduje konzistentnejšie využívanie parlamentného posudzovania vplyvu, a poukazuje na to, že oddelenie pre posudzovanie vplyvu je nástroj, ktorý je už k dispozícii na vypracúvanie posúdení vplyvu; domnieva sa, že využitie parlamentného posúdenia vplyvu je obzvlášť užitočné pred prijatím hlavných podstatných zmien pôvodného návrhu Komisie alebo pozmeňujúcich návrhov predložených k tomuto návrhu;

Posúdenia vplyvu v Európskej Rade

20.    pripomína Rade, že sa zaviazala ku systematickému posudzovaniu vplyvu svojich vlastných podstatných pozmeňujúcich návrhov;

 

°

°         °

 

 

21.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a Rade.

 

 

(1)

Ú. v. EÚ C 380 E, 11.12.2012, s.31.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia