Διαδικασία : 2014/2967(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0314/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0314/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/11/2014 - 10.6
CRE 27/11/2014 - 10.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 163kWORD 80k
25.11.2014
PE539.037v01-00
 
B8-0314/2014

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής για την εκτίμηση αντικτύπου (2014/2967(RSP))


Reinhard Bütikofer, Pascal Durand, Heidi Hautala, Claude Turmes εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής για την εκτίμηση αντικτύπου (2014/2967(RSP))  
B8‑0314/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την πρόσφατη δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής για την εκτίμηση αντικτύπου και το αντίστοιχο σχέδιο αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών για την εκτίμηση αντικτύπου,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τη διασφάλιση ανεξάρτητων εκτιμήσεων αντικτύπου(1),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκτιμήσεις αντικτύπου, ως εργαλείο σε πρώιμο στάδιο στο πλαίσιο της διαμόρφωσης νομοθεσίας, διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διεργασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ με σκοπό την παροχή διαφανών, συνεκτικών και ισόρροπων πληροφοριών σχετικά με τη φύση του προς αντιμετώπιση προβλήματος, την προστιθέμενη αξία της δράσης της ΕΕ, τις οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και σχετιζόμενες με την υγεία επιπτώσεις των επιλογών πολιτικής, καθώς και τον αντίκτυπό τους στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας περιέχει οριζόντιες κοινωνικές και περιβαλλοντικές διατάξεις (άρθρα 9 και 11 ΣΛΕΕ), οι οποίες πρέπει να συνεκτιμώνται κατά τη χάραξη και εφαρμογή των πολιτικών και των δραστηριοτήτων της Ένωσης και απαιτούν μια εις βάθος ανάλυση του κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντικτύπου κάθε προτεινόμενου νομοθετήματος·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων έχει την ίδια νομική αξία με τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ότι οι εκτιμήσεις αντικτύπου πρέπει να ελέγχουν πάντοτε τη συμβατότητα της νομοθεσίας με τα θεμελιώδη δικαιώματα·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση αντικτύπου προβλέπουν την ανάθεση κεντρικού ρόλου στη Γενική Γραμματεία της Επιτροπής και στην Επιτροπή Εκτίμησης Επιπτώσεων (ΕΕΕ) σε σχέση με την απόφαση για το κατά πόσον απαιτείται ή όχι εκτίμηση αντικτύπου για μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως όργανο κεντρικού ποιοτικού ελέγχου για τις εκτιμήσεις αντικτύπου·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατευθυντήριες γραμμές ζητούν οικονομική αποτίμηση του αντικτύπου όπου είναι δυνατόν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι το βραχυπρόθεσμο κόστος για τις επιχειρήσεις μπορεί συνήθως να αποτιμάται οικονομικά, τα μακροπρόθεσμα οφέλη μιας ρυθμιστικής δράσης συχνά είναι αδύνατον να προσδιοριστούν ποσοτικά με χρηματικούς όρους (παραδείγματος χάριν, από τη μείωση των προβλημάτων υγείας ή τη διατήρηση των οικοσυστημάτων)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφαση στον ποσοτικό προσδιορισμό όπου είναι δυνατόν εισάγει συνεπώς διαρθρωτική προτίμηση υπέρ των πτυχών που προσδιορίζονται ποσοτικά ευκολότερα, όπως το κόστος για τους οικονομικούς φορείς, σε σύγκριση με τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη, οπότε δεν λαμβάνονται επαρκώς υπόψη το κόστος και τα οφέλη για την κοινωνία ως σύνολο, και ιδίως το κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος και τα οφέλη·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η απλοποίηση των κανονισμών της ΕΕ θα πρέπει να επιδιώκεται με τρόπο που να εξασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ΕΕ στους τομείς της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας, τα δικαιώματα των εργαζομένων της ΕΕ και τις αρχές και τους στόχους της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ορθή και ανεξάρτητη εκτίμηση αντικτύπου έχει ιδιαίτερη σημασία για τις ΜΜΕ οι οποίες συχνά αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες από ό,τι οι μεγάλες επιχειρήσεις προκειμένου να προσαρμοστούν στις νέες νομικές και διοικητικές απαιτήσεις και, λόγω μεγέθους, είναι λιγότερο ικανές να προβλέψουν τις ρυθμιστικές αλλαγές σε πρώιμο στάδιο·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος της αρχής «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» είναι να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα των ΜΜΕ ήδη στα αρχικά στάδια της χάραξης πολιτικής, προκειμένου η νομοθεσία να είναι περισσότερο φιλική προς τις ΜΜΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ένα φάσμα εργαλείων για να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής, στα οποία περιλαμβάνεται η εφαρμογή ενός «τεστ ΜΜΕ» στις προσεχείς νομοθετικές προτάσεις·

Πεδίο εφαρμογής

1.      χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να επανεξετάζει τακτικά τις κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση αντικτύπου με σκοπό τη βελτίωση της μεθοδολογίας εκτίμησης αντικτύπου· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές αξιολογούνται με την ίδια εμβρίθεια· ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι ποσοτικές εκτιμήσεις λαμβάνονται πλήρως υπόψη προκειμένου να αποφεύγεται διαρθρωτική προτίμηση υπέρ των πτυχών που προσδιορίζονται ποσοτικά ευκολότερα όπως το κόστος για τους οικονομικούς φορείς σε σύγκριση με τα εξ ίσου σημαντικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη· χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να αξιολογεί τη συμβατότητα με τα θεμελιώδη δικαιώματα·

2.      εκτιμά ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διατηρήσει τη σημερινή προσέγγισή της όσον αφορά την υποβολή εκτίμησης αντικτύπου για τις πρωτοβουλίες που πληρούν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

–  νομοθετικές προτάσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στο νομοθετικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής (CLWP)·

–  νομοθετικές προτάσεις οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο νομοθετικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής που έχουν σαφώς προσδιορίσιμο οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο,

–  μη νομοθετικές προτάσεις που καθορίζουν μελλοντικές πολιτικές (όπως λευκά βιβλία, σχέδια δράσης, προγράμματα δαπανών και κατευθυντήριες γραμμές διαπραγμάτευσης για διεθνείς συμφωνίες),

–  κατ’ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικές πράξεις με σημαντικές επιπτώσεις στην ευημερία·

3.      είναι πεπεισμένο ότι οι εκτιμήσεις αντικτύπου είναι σημαντικό μέσο στήριξης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ αλλά και σημαντικό μέρος της διεργασίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας· πιστεύει ωστόσο ότι οι εκτιμήσεις αντικτύπου δεν μπορεί να είναι υποκατάστατα της πολιτικής αποτίμησης και των πολιτικών αποφάσεων, και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να παρακάμπτεται η χάραξη πολιτικής με επίκεντρο το δημόσιο συμφέρον·

4.      αναμένει από τη νέα Επιτροπή να διευκρινίσει πώς σκοπεύει να προχωρήσει με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών εκτίμησης αντικτύπου, προκειμένου να ληφθεί καλύτερα υπόψη αυτή η προσέγγιση κατά την προετοιμασία της θέσης της σχετικά με την πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής για το πρόγραμμα REFIT και με την επιφύλαξη της θέσης του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο αυτό·

5.      τονίζει ότι οι εργασίες απλοποίησης του κανονιστικού πλαισίου (REFIT) δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για τον περιορισμό του επιπέδου φιλοδοξίας σχετικά με θέματα ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια και την καλή διαβίωση των εργαζομένων ή για την προστασία του περιβάλλοντος· προειδοποιεί για το ενδεχόμενο προώθησης ενός σχεδίου απορρύθμισης με το πρόσχημα της βελτίωσης της νομοθεσίας ή της μείωσης του φόρτου για τις ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να μην μειώσει τους φιλόδοξους στόχους της και ζητεί να μην τεθούν σε κίνδυνο οι στόχοι της δημόσιας πολιτικής, περιλαμβανομένων περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων και προτύπων για την υγεία και την ασφάλεια·

6.      υπενθυμίζει ότι τέσσερα μέλη της ομάδας υψηλού επιπέδου για τον διοικητικό φόρτο, τα οποία εκπροσωπούν τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τις οργανώσεις για τα δικαιώματα των καταναλωτών, για την υγεία και το περιβάλλον, έχουν διαχωρίσει τη θέση τους όσον αφορά τα πορίσματα της ομάδας αυτής που παρουσιάστηκαν στις 14 Οκτωβρίου 2014, και έχουν δημοσιεύσει αποκλίνουσα γνώμη· σημειώνει ότι και κάποιες οργανώσεις που εκπροσωπούν τις ΜΜΕ έχουν επικρίνει μερικά συμπεράσματα της ομάδας υψηλού επιπέδου· καλεί την Επιτροπή να λάβει τούτο δεόντως υπόψη και να ενσωματώσει στη διεργασία τις ανησυχίες όλων των ενδιαφερομένων μερών·

7.      είναι κατηγορηματικά αντίθετο στην πρόταση της ομάδας υψηλού επιπέδου για τον διοικητικό φόρτο να συγκροτηθεί υψηλού επιπέδου συμβουλευτικό όργανο για τη βελτίωση της νομοθεσίας εκτός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, το οποίο θα μπορούσε να είναι αρμόδιο για την αξιολόγηση του διοικητικού φόρτου που συνεπάγονται οι προτάσεις, το κόστος συμμόρφωσης, την τήρηση των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, την επιλογή νομικής βάσης και την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της νομοθεσίας και την παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ σε εθνικό επίπεδο· θεωρεί ότι μια τέτοια επιλογή θέτει σοβαρά προβλήματα νομιμοποίησης και διακυβέρνησης και θα υπονόμευε σε μεγάλο βαθμό τον ρόλο και τη νομιμοποίηση της Επιτροπής· επαναλαμβάνει ότι η αρμοδιότητα πραγματοποίησης διεξοδικών και ισορροπημένων εκτιμήσεων αντικτύπου θα πρέπει να παραμείνει στην Επιτροπή, υπό τον συστηματικό έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Επιτροπή Εκτίμησης Επιπτώσεων (ΕΕΕ)

8.      εκφράζει σοβαρή ανησυχία για το γεγονός ότι το σχέδιο αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών δεν προσδιορίζει με μεγαλύτερη σαφήνεια τον ρόλο της ΕΕΕ στη διαδικασία εκτίμησης αντικτύπου· εμμένει στην άποψη ότι η Επιτροπή, απαντώντας στο Κοινοβούλιο, πρέπει να επανεξετάσει την παράλειψη αυτή και να καθορίσει σαφέστερα τις διαδικασίες που αφορούν την ΕΕΕ σε μια νέα δέσμη αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών και ότι κάθε πρωτοβουλία για την οποία απαιτείται εκτίμηση αντικτύπου πρέπει να υπόκειται στην έκδοση θετικής γνώμης από την ΕΕΕ·

9.      εμμένει στην άποψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει διαδικασίες που αφορούν την Επιτροπή Εκτίμησης Επιπτώσεων· είναι πεπεισμένο ότι η ΕΕΕ θα πρέπει να εξακολουθήσει να λειτουργεί ως ανεξάρτητο όργανο ελέγχου της ποιότητας στο πλαίσιο της Επιτροπής και ζητεί να ενισχυθεί η ανεξαρτησία της· απαιτεί η σύνθεσή της να αντικατοπτρίζει την ίση σημασία των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων· πιστεύει ότι το τελικό αποτέλεσμα και ο έλεγχος της ποιότητας των εκτιμήσεων αντικτύπου θα πρέπει να παραμείνουν αρμοδιότητα των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· προτείνει να αναφέρεται η ΕΕΕ απευθείας στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής που είναι αρμόδιος για τη βελτίωση της νομοθεσίας·

10.    τονίζει ότι τα μέλη της ΕΕΕ θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα και να υπόκεινται στον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να αποφεύγεται τα ίδια πρόσωπα να λειτουργούν και ως δικαστική αρχή και ως σώμα ενόρκων·

Τεστ ΜΜΕ

11.    υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο της επανεξέτασης της Small Business Act, το 2011, η Επιτροπή θεώρησε λυπηρό το γεγονός ότι μόνο οκτώ κράτη μέλη είχαν ενσωματώσει το «τεστ ΜΜΕ» στην εθνική τους διαδικασία λήψης αποφάσεων· χαιρετίζει τη σαφή δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή στο πλαίσιο της εν λόγω επανεξέτασης για περαιτέρω ενίσχυση του «τεστ ΜΜΕ»· εκφράζει τη λύπη του, ωστόσο, διότι, παρά τις εξαγγελίες αυτές, το «τεστ ΜΜΕ» ούτε καν αναφέρεται στο σχέδιο αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών εκτίμησης αντικτύπου· καλεί την Επιτροπή να πιέσει τα κράτη μέλη να προσθέσουν την πολιτική για τις ΜΜΕ στα προγράμματά τους·

12.    πιστεύει ότι το «τεστ ΜΜΕ», οι έλεγχοι καταλληλότητας και τα τεστ ανταγωνιστικότητας δεν θα πρέπει να αποτελούν ανεξάρτητες διεργασίες, αλλά θα πρέπει να είναι τμήμα μιας συνολικής εκτίμησης αντικτύπου, η οποία λαμβάνει εξίσου υπόψη όλες τις πτυχές (όπως οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες) και επιδιώκει να αποτιμήσει όχι μόνον το κόστος, άλλα και τα οφέλη για την κοινωνία και τις δυνατότητες για δημιουργία νέων αγορών· πιστεύει ότι οι διεργασίες αυτές δεν θα πρέπει να υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας ή να ενισχύουν περαιτέρω τη γραφειοκρατία·

13.    ζητεί το «τεστ ΜΜΕ» να διατηρηθεί προκειμένου να αξιολογηθεί πώς επηρεάζονται οι ΜΜΕ κατά τη διάρκεια όλου του κανονιστικού κύκλου· πιστεύει πάντως ότι η εξαίρεση των πολύ μικρών επιχειρήσεων εξ ορισμού δεν αποτελεί την ορθή προσέγγιση· υποστηρίζει την ανάπτυξη προσαρμοσμένων λύσεων και λιγότερο επαχθών καθεστώτων για τις ΜΜΕ στις εκτιμήσεις αντικτύπου, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι δεν υπονομεύεται η αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας και ότι με τις εξαιρέσεις ή τα λιγότερο επαχθή καθεστώτα δεν προωθείται ο κατακερματισμός ούτε και εμποδίζεται η πρόσβαση των ΜΜΕ στην εσωτερική αγορά· πιστεύει, ακόμη, ότι πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή στο να εξασφαλισθεί ότι οι προτεινόμενες πολιτικές και κανονιστικές ρυθμίσεις διαφυλάσσουν τις ΜΜΕ από τις αντιανταγωνιστικές πρακτικές των μεγαλύτερων παραγόντων της αγοράς·

14.    ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επιδιώξουν απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών για τις ΜΜΕ σε εθνικό επίπεδο, μέσω της κατάλληλης μεταφοράς των οδηγιών της ΕΕ στην εθνική νομοθεσία· τονίζει το δικαίωμα των κρατών μελών να εγκρίνουν εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις σε περίπτωση που η ΕΕ έχει εγκρίνει μόνο τον ελάχιστο αριθμό διατάξεων· υπενθυμίζει ότι οι εκ των υστέρων εκτιμήσεις αντικτύπου δεν πρέπει ποτέ να αντικαθιστούν το καθήκον που έχει η Επιτροπή, ως «θεματοφύλακας των Συνθηκών», να παρακολουθεί αποτελεσματικά και έγκαιρα την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης από τα κράτη μέλη·

15.    πιστεύει ότι η γνώμη των ΜΜΕ πρέπει να λαμβάνεται περισσότερο υπόψη κατά τις νομοθετικές διαδικασίες, όπως εκείνες που αφορούν την τυποποίηση, την πνευματική ιδιοκτησία, τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας και τις δημόσιες συμβάσεις· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το Συμβούλιο είναι απρόθυμο να λάβει πιο σοβαρά υπόψη τις ανάγκες των ΜΜΕ κατά την έγκριση νομοθετικών πράξεων·

16.    καλεί την Επιτροπή δώσει ιδιαίτερη προσοχή στον αντίκτυπο στις επενδύσεις, την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

Εκτιμήσεις αντικτύπου στο Κοινοβούλιο

17.    ζητεί από την Κοινοβούλιο, και ειδικότερα από τις επιτροπές του, να εξετάζουν κατά τρόπο συστηματικό και όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα τις εκτιμήσεις αντικτύπου της Επιτροπής·

18.    υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τη διασφάλιση ανεξάρτητων εκτιμήσεων αντικτύπου, στο οποίο ζητεί μια πιο συνεκτική χρήση των εκτιμήσεων αντικτύπου του Κοινοβουλίου· υπενθυμίζει ότι η Μονάδα Εκτίμησης Αντικτύπου είναι ένας ήδη διαθέσιμος μηχανισμός για τη διενέργεια εκτιμήσεων αντικτύπου· εκτιμά ότι η προσφυγή σε εκτιμήσεις αντικτύπου του Κοινοβουλίου μπορεί να είναι χρήσιμη πριν από την έγκριση οιασδήποτε ουσιώδους αλλαγής/τροποποίησης στις αρχικές προτάσεις της Επιτροπής·

°

°       °

19.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και το Συμβούλιο.

(1)

ΕΕ C 380 E, 11.12.2012, σ. 31.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου