Процедура : 2014/2967(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0316/2014

Внесени текстове :

B8-0316/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 27/11/2014 - 10.6
CRE 27/11/2014 - 10.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0069

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 155kWORD 69k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0311/2014
25.11.2014
PE539.039v01-00
 
B8-0316/2014

за приключване на разисквания по изявления на Комисията

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно насоките на Комисията за оценка на въздействието (2014/2967 (RSP).


Денис де Йонг, Жуан Ферейра от името на групата GUE/NGL

Резолюция на Европейския парламент относно насоките на Комисията за оценка на въздействието (2014/2967 (RSP).  
B8‑0316/2014

Европейският парламент,

–       като взе предвид неотдавнашната обществена консултация относно преразглеждането на насоките на Комисията за оценка на въздействието и свързания с нея проект на преразгледани насоки за оценка на въздействието,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че оценките на въздействието в качеството си на инструмент, прилаган на ранните етапи от разработването на законодателството, изпълняват ключова роля в рамките на програмата на Комисията за интелигентно регулиране и имат за цел да предоставят прозрачна, всеобхватна и балансирана информация за естеството на проблема, който трябва да бъде решен, за добавената стойност на действията на ЕС и за разходите и ползите, произтичащи от алтернативните начини на действие, за всички заинтересовани страни;

Б.     като има предвид, че съществуващите насоки за оценка на въздействието предвиждат на Генералния секретариат на Комисията и на Комитета по оценка на въздействието да бъде възложена централна роля по отношение на вземането на решение за това дали е необходима или не оценка на въздействието за конкретната инициатива;

В.     като има предвид, че Комитетът по оценка на въздействието изпълнява важна роля като централно звено за контрол на качеството на оценките на въздействието;

Г.     като има предвид, че правилната и независима оценка на въздействието е от особено значение за микропредприятията и за малките и средните предприятия, както и за взаимоспомагателните и кооперативните дружества, които в много случаи срещат повече трудности в сравнение с големите предприятия при приспособяването към нови правни и административни изисквания и които поради своя размер разполагат с по-малък капацитет да предвиждат на ранен етап промените в регулаторната уредба;

Д.     като има предвид, че принципът „Мисли първо за малките предприятия!“ има за цел интересите на МСП да се вземат под внимание още на най-ранните етапи от процеса на определяне на политиките, така че законодателството да е съобразено в по-голяма степен с нуждите на МСП; като има предвид, че съществува широк набор от средства за осигуряване на ефективното прилагане на този принцип, в т.ч. подлагане на бъдещите законодателни предложения на тест за въздействието им върху МСП („тест за МСП“);

Е.     като има предвид, че действащите насоки за оценка на въздействието съдържат конкретни указания под формата на „тест за МСП“, включително за възможните мерки за смекчаване на въздействието; като има предвид, че в проекта на преразгледаните насоки не са включени разпоредби относно теста за МСП;

Ж.    като има предвид, че е важно заинтересованите страни като организациите на МСП, профсъюзите и неправителствените организации да могат да оказват ценен принос към обществените консултации; като има предвид обаче, че тези организации са изложени на риск от недостатъчно финансиране; като има предвид, че следва да се предприемат конкретни действия, за да се коригира тази ситуация;

Обхват

1.      приветства ангажимента на Комисията да преразглежда редовно насоките за оценка на въздействието с цел да подобри процедурите за оценка на въздействието;

2.      изразява загриженост обаче във връзка с това, че в проекта преразгледаните насоки съвсем не са толкова конкретни, колкото съществуващите, по отношение на обхвата на оценките на въздействието и че те предоставят много повече възможности за тълкуване от страна на съответната генерална дирекция, отговаряща за решението дали е необходима или не оценка на въздействието; счита, че съществуващите практики, които предвиждат участието на Комитета по оценка на въздействието и на Генералния секретариат в процеса на вземане на решения, следва да се запазят;

3.      счита, че Комисията следва да се придържа към настоящия си подход, като продължи да представя оценки на въздействието на инициативите, които отговарят на поне един от следните критерии:

–       законодателни предложения, включени в законодателната и работна програма на Комисията;

–       законодателни предложения извън законодателната и работна програма на Комисията, които имат ясно разпознаваемо икономическо, социално и екологично въздействие;

–       незаконодателни инициативи, които определят бъдещите политики (например бели книги, планове за действие, разходни програми и насоки за водене на преговори за международни споразумения);

–       делегирани актове или актове за изпълнение, които се очаква да окажат значително въздействие;

4.      отбелязва, че в някои случаи обхватът на дадена оценка на въздействието може да не съответства на приетите предложения, когато те са били променени след представянето им за одобрение от членовете на Комисията; изисква проектът на преразгледаните насоки да посочва, че оценката на въздействието следва да се актуализира, за да се осигури приемственост между въпросите, за които се отнася тя, и окончателно приетото от Комисията предложение;

Комитет по оценка на въздействието

5.      изразява сериозна загриженост във връзка с факта, че в проекта на преразгледаните насоки ролята на Комитета по оценка на въздействието в процеса на оценка на въздействието не е по-ясно определена; решително настоява Комисията, когато изготвя своя отговор до Парламента, да преразгледа този пропуск и да определи по-ясно в новия проект на преразгледаните насоки процедурите, свързани с Комитета по оценка на въздействието; настоява също така, че всяка инициатива, която изисква оценка на въздействието, следва да е получила положително становище от страна на Комитета по оценка на въздействието;

6.      застъпва становището, че Комитетът по оценка на въздействието следва да бъде изцяло независим и да съдейства не само на Комисията, но по целесъобразност и на Европейския парламент и Европейския съвет;

Тест за МСП

7.      припомня, че при преразглеждането на законодателния акт за малкия бизнес (Small Business Act) през 2011 г. Комисията изрази съжаление, че само осем държави членки са включили теста за МСП в своя процес на вземане на решения на национално равнище; приветства ясния ангажимент, изразен от Комисията при преразглеждането, да укрепи допълнително теста за МСП; изразява съжаление обаче във връзка с това, че въпреки обявения ангажимент тестът за МСП дори не се споменава в проекта на преразгледаните насоки за оценка на въздействието;

8.      настоява тестът за МСП, както е определен в приложение 8 към насоките, да се запази, за да се избегне непропорционално или неблагоприятно въздействие върху МСП в сравнение с големите дружества вследствие на инициативи на Комисията;

9.      подчертава, че в такива случаи оценките на въздействието следва да включват възможности за прилагане на алтернативни механизми и/или на гъвкав подход с цел да се помогне на МСП да спазят изискванията на съответната инициатива (както е посочено в приложение 8.4); във връзка с това посреща със задоволство изключването a priori на микропредприятията от обхвата на законодателните предложения като политическа опция, изложена в проекта на преразгледаните насоки;

10.    счита, че настоящата практика, съгласно която се сключват рамкови договори с големи корпорации, на практика изключва МСП, държавните университети и научните институции от участие в търговете за тези договори; призовава Комисията да промени тази практика;

Оценки на въздействието в Парламента

11.    призовава оценките на въздействието на Комисията да се разглеждат от Парламента, и по-конкретно на равнището на отделните комисии, систематично и на възможно най-ранен етап;

12.    припомня своята резолюция от 8 юни 2011 г. относно гарантиране независимостта на оценките за въздействието(1), в която се отправи призив за по-последователно използване на парламентарните оценки на въздействието; припомня също така, че Отделът за оценка на въздействието вече е на разположение като инструмент за извършване на оценки на въздействието; счита, че прибягването към парламентарни оценки на въздействието може да бъде полезно преди приемането на съществени промени или изменения на първоначалните предложения на Комисията;

Оценки на социалното въздействие

13.    изразява остра критика по отношение на пренебрегването от Комисията на социалните последици за хората в участващите в програмите страни; застъпва становището, че като цяло социалните последици от предложенията и решенията на Комисията не са били вземани предвид в достатъчна степен;

14.    посреща със задоволство плановете за извършване на оценки на социалното въздействие, посочени от председателя на Комисията, г-н Юнкер, като част от неговите политически приоритети, но счита, че подобни оценки на социалното въздействие следва също да се интегрират в насоките за оценка на въздействието, с цел последиците, произтичащи от предложенията, за заетостта, бедността и социалното сближаване, както и въздействието върху околната среда да се включат в бъдещите оценки на въздействието;

°

°       °

15.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на Съвета.

(1)

OВ C 380 E, 11.12.2012 г., стр. 31.

Правна информация - Политика за поверителност