Procedure : 2014/2967(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0316/2014

Indgivne tekster :

B8-0316/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 27/11/2014 - 10.6
CRE 27/11/2014 - 10.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0069

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 138kWORD 52k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0311/2014
25.11.2014
PE539.039v01-00
 
B8-0316/2014

på baggrund af Kommissionens redegørelse

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om Kommissionens retningslinjer for konsekvensanalyser (2014/2967(RSP))


Dennis de Jong, João Ferreira for GUE/NGL-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens retningslinjer for konsekvensanalyser (2014/2967(RSP))  
B8‑0316/2014

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til den offentlige høring, der for nylig fandt sted om revisionen af Kommissionens retningslinjer for konsekvensanalyser og det dertil knyttede udkast til reviderede retningslinjer for konsekvensanalyser,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at konsekvensanalyser som et redskab, der tages i brug tidligt i lovgivningsprocessen, spiller en central rolle i Kommissionens dagsorden for intelligent regulering med det formål at tilvejebringe gennemsigtig, omfattende og afbalanceret dokumentation om arten af det problem, der skal løses, merværdien af EU-tiltag og omkostningerne og fordelene ved alternative handlemuligheder for alle aktører;

B.     der henviser til, at de eksisterende retningslinjer for konsekvensanalyse tildeler Kommissionens Generalsekretariat og Udvalget for Konsekvensanalyse (IAB) en central rolle for så vidt angår beslutningen om, hvorvidt en konsekvensanalyse er nødvendig for et givent initiativ;

C.     der henviser til, at IAB spiller en betydningsfuld rolle som et centralt led for kvalitetskontrol af konsekvensanalyser;

D.     der henviser til, at en korrekt og uafhængig konsekvensanalyse er af særlig relevans for mikrovirksomheder og SMV'er såvel som for gensidige selskaber og kooperativer, der ofte har flere vanskeligheder end store virksomheder med at tilpasse sig nye retlige og administrative forskrifter og på grund af deres størrelse i mindre grad er rustet til at foregribe lovgivningsmæssige ændringer på et tidligt tidspunkt;

E.     der henviser til, at "tænk småt først"-princippet sigter mod at inddrage SMV'ers interesser i de tidligste stadier af politikudformningen, således at lovgivningen bliver mere SMV-venlig; der henviser til, at en række forskellige redskaber står til rådighed til at sikre virkningsfuld implementering af dette princip, herunder anvendelse af en SMV-test på kommende lovforslag;

F.     der henviser til, at de gældende retningslinjer for konsekvensanalyser indeholder specifik vejledning i form af en SMV-test, herunder eventuelle afbødende foranstaltninger; der henviser til, at udkastet til reviderede retningslinjer ikke indeholder bestemmelser om SMV-testen;

G.     der henviser til vigtigheden af, at interessenter som f.eks. SMV-organisationer, fagforeninger og ngo'er får mulighed for at levere værdifulde bidrag til offentlige høringer, men at disse organisationer er truet af utilstrækkelig finansiering; der henviser til, at der bør iværksættes konkrete tiltag til imødegåelse heraf;

Anvendelsesområde

1.      glæder sig over Kommissionens tilsagn om at foretage en regelmæssig gennemgang af retningslinjerne for konsekvensanalyser med sigte på at forbedre konsekvensanalyseprocedurerne;

2.      er imidlertid bekymret over, at udkastet til reviderede retningslinjer er langt mindre specifikt end de eksisterende retningslinjer for så vidt angår anvendelsesområdet for konsekvensanalyser, og at de åbner væsentligt større mulighed for fortolkning i det ansvarlige generaldirektorat med hensyn til beslutningen om, hvorvidt en konsekvensanalyse er nødvendig; mener, at den eksisterende praksis med inddragelse af IAB og Generalsekretariatet i beslutningsprocessen bør opretholdes;

3.      er af den opfattelse, at Kommissionen bør fastholde sin nuværende tilgang, hvorefter der skal forelægges en konsekvensanalyse for ethvert initiativ, der opfylder mindst ét af følgende kriterier:

–       lovforslag, som indgår i Kommissionen lovgivnings- og arbejdsprogram

–       lovforslag, som falder uden for lovgivnings- og arbejdsprogrammet, men har en klar økonomisk, social og miljømæssig indvirkning

–       ikke-lovgivningsmæssige initiativer, der fastlægger fremtidige politikker (som hvidbøger, handlingsplaner, udgiftsprogrammer og forhandlingsretningslinjer for internationale aftaler)

–       delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakter, der kan forventes at få væsentlige konsekvenser;

4.      bemærker, at anvendelsesområdet for en konsekvensanalyse i visse tilfælde muligvis ikke svarer til de vedtagne forslag, hvis disse ændres, når de forelægges for kommissærkollegiet til godkendelse; anmoder om, at det i udkastet til reviderede retningslinjer angives, at konsekvensanalysen bør opdateres for at sikre, at der er sammenhæng mellem de deri behandlede spørgsmål og det forslag, der i sidste ende vedtages af Kommissionen;

Udvalget for Konsekvensanalyse (IAB)

5.      udtrykker alvorlig bekymring over, at IAB's rolle i konsekvensanalyseprocessen ikke er bedre afgrænset i udkastet til reviderede retningslinjer; fastholder på det kraftigste, at Kommissionen bør tage denne undladelse op til revision og i et nyt udkast til retningslinjer opstille klarere procedurer for IAB for så vidt angår dets besvarelser til Parlamentet, og at ethvert initiativ, som kræver en konsekvensanalyse, skal være betinget af en positiv udtalelse fra IAB;

6.      mener, at IAB bør være fuldt uafhængigt og betjene ikke alene Kommissionen, men også i relevant omfang Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd;

SMV-test

7.      minder om, at Kommissionen i sin gennemgang i 2011 af Small Business Act fandt det beklageligt, at kun otte medlemsstater havde indarbejdet SMV-testen i deres nationale beslutningsprocedurer; glæder sig over, at Kommissionen i denne gennemgang engagerede sig klart i en yderligere styrkelse af SMV-testen; beklager imidlertid dybt, at testen til trods for disse udmeldinger end ikke er nævnt i udkastet til reviderede retningslinjer for konsekvensanalyser;

8.      fastholder, at SMV-testen, jf. bilag 8 til retningslinjerne, bør bevares for at undgå, at SMV'er rammes uforholdsmæssigt hårdt af Kommissionens initiativer eller stilles urimeligt dårligt i forhold til store virksomheder;

9.      understreger, at konsekvensanalyser i sådanne tilfælde bør indeholde valgmuligheder, der omfatter alternative mekanismer og/eller tilbyder fleksibilitet for at hjælpe SMV'erne med at efterleve initiativet (jf. bilag 8.4); glæder sig i denne forbindelse over, at forhåndsudelukkelse af mikrovirksomheder fra et lovgivningsforslags anvendelsesområde figurerer som en politikmulighed i udkastet til reviderede retningslinjer;

10.    er af den opfattelse, at den nuværende praksis, i henhold til hvilken rammekontrakter indgås med store virksomheder, i realiteten udelukker SMV'er, offentlige universiteter og forskningsinstitutter fra at deltage i konkurrencen om disse kontrakter; opfordrer Kommissionen til at ændre denne praksis;

Konsekvensanalyser i Parlamentet

11.    opfordrer til, at Kommissionens konsekvensanalyser systematisk undersøges så tidligt som muligt i Parlamentet, navnlig på udvalgsniveau;

12.    minder om sin beslutning af 8. juni 2011 om garanti for uafhængige konsekvensanalyser(1), hvori det opfordrede til, at de parlamentariske konsekvensanalyser blev anvendt på en mere konsekvent måde; minder desuden om, at Enheden for Konsekvensanalyse allerede står til rådighed til udarbejdelse af konsekvensanalyser; mener, at brugen af EP-konsekvensanalyser er særlig nødvendig forud for vedtagelse af betydelige ændringer af/ændringsforslag til Kommissionens oprindelige forslag;

Analyse af de sociale konsekvenser

13.    kritiserer på det kraftigste Kommissionens manglende hensyntagen til de sociale konsekvenser for befolkningen i programlandene; er af den opfattelse, at der generelt ikke tages tilstrækkeligt hensyn til de sociale virkninger af Kommissionens forslag og afgørelser;

14.    udtrykker tilfredshed med den omstændighed, at kommissionsformand Junckers politiske prioriteter omfatter planer om sociale konsekvensanalyser, men mener, at sådanne sociale konsekvensanalyser også bør indarbejdes i retningslinjerne for konsekvensanalyser, således at forslagenes konsekvenser for beskæftigelse, fattigdom og social samhørighed lige som deres miljømæssige konsekvenser kommer til at indgå i fremtidige konsekvensanalyser;

°

°       °

15.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og Rådet.

(1)

EUT C 380 E af 11.12.2012, s. 31.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik