Menettely : 2014/2967(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0316/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0316/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 27/11/2014 - 10.6
CRE 27/11/2014 - 10.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0069

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 129kWORD 56k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0311/2014
25.11.2014
PE539.039v01-00
 
B8-0316/2014

komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


komission vaikutustenarvioinnin suuntaviivoista (2014/2967(RSP))


Dennis de Jong, João Ferreira GUE/NGL-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma komission vaikutustenarvioinnin suuntaviivoista (2014/2967(RSP))  
B8‑0316/2014

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon äskettäisen julkisen kuulemisen komission vaikutustenarvioinnin suuntaviivojen tarkistamisesta ja vaikutustenarvioinnin tarkistetuista suuntaviivoista laaditun luonnoksen,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     toteaa, että vaikutustenarvioinneilla on lainsäädäntöä kehitettäessä tärkeä varhaisen vaiheen välineen rooli komission järkevän sääntelyn ohjelmassa ja että sen tarkoituksena on tuottaa avointa, kattavaa ja tasapuolista aineistoa käsiteltävän ongelman luonteesta, EU:n toiminnan lisäarvosta sekä vaihtoehtoisten toimintatapojen kustannuksista ja hyödyistä kaikille sidosryhmille;

B.     toteaa, että nykyisissä vaikutustenarvioinnin suuntaviivoissa annetaan keskeinen rooli komission pääsihteeristölle ja vaikutustenarviointilautakunnalle tietyn aloitteen vaikutustenarvioinnin tarpeellisuudesta päätettäessä;

C.     toteaa, että vaikutustenarviointilautakunnalla on merkittävä rooli vaikutustenarviointien keskeisenä laadunvalvojana;

D.     toteaa, että asianmukainen ja riippumaton vaikutustenarviointi on erityisen tärkeää mikroyrityksille, pienille ja keskisuurille yrityksille sekä keskinäisille yhtiöille ja osuuskunnille, joilla on usein enemmän vaikeuksia sopeutua uusiin lainsäädännöllisiin ja hallinnollisiin vaatimuksiin kuin suurilla yrityksillä ja jotka pystyvät kokonsa vuoksi ennakoimaan huonommin sääntelymuutoksia varhaisessa vaiheessa;

E.     toteaa, että ”pienet ensin” -periaatteen tarkoituksena on ottaa pk-yritysten edut huomioon politiikan suunnittelun varhaisessa vaiheessa, jotta lainsäädännöstä tulee entistä suotuisampaa pk-yritysten kannalta; toteaa, että käytettävissä on useita välineitä, joilla voidaan varmistaa periaatteen tehokas täytäntöönpano, mukaan luettuna pk-yritystestin soveltaminen tuleviin lainsäädäntöehdotuksiin;

F.     toteaa, että nykyisissä vaikutustenarvioinnin suuntaviivoissa annetaan erityisohjausta ”pk-yritystestin” muodossa myös mahdollisista lieventävistä toimenpiteistä; toteaa, että tarkistettujen suuntaviivojen luonnokseen ei sisälly minkäänlaisia pk-yritystestiä koskevia määräyksiä;

G.     katsoo, että pk-yritysten järjestöjen, ammattiliittojen ja kansalaisjärjestöjen kaltaisten sidosryhmien olisi voitava antaa arvokas panoksensa julkisiin kuulemisiin; toteaa, että näiden järjestöjen uhkana on kuitenkin riittämätön rahoitus ja että olisi toteutettava käytännön toimia tämän puutteen korjaamiseksi;

Soveltamisala

1.      suhtautuu myönteisesti komission sitoumukseen tarkistaa säännöllisesti vaikutustenarvioinnin suuntaviivoja vaikutustenarviointimenettelyjen parantamiseksi;

2.      on kuitenkin huolestunut siitä, että vaikutustenarvioinnin soveltamisalaa ei ole tarkistettujen suuntaviivojen luonnoksessa määritelty yhtä tarkasti kuin nykyisissä suuntaviivoissa ja että siinä jätetään huomattavasti enemmän tulkinnanvaraa asiasta vastaavalle pääosastolle vaikutustenarvioinnin tarpeellisuudesta päätettäessä; katsoo, että olisi säilytettävä nykyiset käytännöt, joiden mukaisesti vaikutustenarviointilautakunta ja pääsihteeristö osallistuvat päätöksentekoon;

3.      katsoo, että komission olisi säilytettävä nykyinen käytäntönsä ja toimitettava vaikutustenarviointi kaikista aloitteista, jotka täyttävät vähintään yhden seuraavista kriteereistä:

–       komission lainsäädäntö- ja työohjelmaan sisältyvät lainsäädäntöehdotukset

–       muut kuin komission lainsäädäntö- ja työohjelmaan sisältyvät lainsäädäntöehdotukset, joilla on selkeästi tunnistettavia taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia sekä ympäristövaikutuksia

–       muut kuin lainsäädäntöaloitteet, joissa määritetään tulevia toimia (esimerkiksi valkoiset kirjat, toimintasuunnitelmat, meno-ohjelmat ja kansainvälisiä sopimuksia koskevat neuvotteluohjeet)

–       delegoidut säädökset tai täytäntöönpanosäädökset, joilla on todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia;

4.      toteaa, että vaikutustenarvioinnin soveltamisala ei ehkä vastaa hyväksyttyjä ehdotuksia tapauksissa, joissa niitä on muutettu sen jälkeen kun komission kollegio on toimittanut ne hyväksyttäviksi; pyytää toteamaan tarkistettujen suuntaviivojen luonnoksessa, että vaikutustenarviointia on ajantasaistettava, jotta varmistetaan siinä käsiteltyjen asioiden ja kaikkien komission lopullisesti hyväksymien ehdotusten välinen jatkuvuus;

Vaikutustenarviointilautakunta

5.      ilmaisee vakavan huolensa siitä, ettei vaikutustenarviointilautakunnan roolia vaikutustenarviointiprosessissa ole määritelty selkeämmin tarkistettujen suuntaviivojen luonnoksessa; vaatii painokkaasti, että komissio arvioi uudelleen tätä puutetta ja että se vahvistaa entistä selvemmin vaikutustenarviointilautakuntaan liittyvät menettelyt uusien tarkistettujen suuntaviivojen luonnoksessa, kun se vastaa parlamentille, ja että vaikutustenarviointilautakunnalta olisi saatava puoltava lausunto kaikkiin aloitteisiin, joista on tehtävä vaikutustenarviointi;

6.      katsoo, että vaikutustenarviointilautakunnan olisi oltava täysin riippumaton, ja että sen olisi aina tarvittaessa palveltava komission lisäksi myös Euroopan parlamenttia ja neuvostoa;

Pk-yritystesti

7.      palauttaa mieliin, että komissio piti vuonna 2011 suorittamansa eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan Small Business Act -aloitteen uudelleentarkastelun yhteydessä valitettavana sitä, että ainoastaan kahdeksan jäsenvaltiota oli sisällyttänyt pk-yritystestin kansallisiin päätöksentekoprosesseihinsa; suhtautuu myönteisesti siihen, että komissio sitoutui kyseisessä uudelleentarkastelussa selvästi vahvistamaan entisestään pk-yritystestiä; pitää kuitenkin valitettavana, että näiden ilmoitusten vastaisesti pk-yritystestiä ei edes mainita vaikutustenarviointia koskevien tarkistettujen suuntaviivojen luonnoksessa;

8.      vaatii, että suuntaviivojen liitteessä 8 vahvistettu pk-yritystesti säilytetään, jotta komission aloitteet eivät vaikuta suhteettomasti pk-yrityksiin tai saata niitä epäedulliseen asemaan suuryrityksiin verrattuna;

9.      korostaa, että tällaisissa tapauksissa vaikutustenarviointeihin olisi sisällytettävä vaihtoehtoisten mekanismien ja/tai joustojen mahdollisuus pk-yritysten auttamiseksi aloitteen täytäntöönpanossa (liitteen 8 kohdassa 4 tarkoitetulla tavalla); panee tässä yhteydessä tyytyväisenä merkille tarkistettujen suuntaviivojen luonnoksessa esitetyn toimintavaihtoehdon, jossa mikroyritykset jätetään lähtökohtaisesti lainsäädäntöehdotuksen soveltamisalan ulkopuolelle;

10.    katsoo, että pk-yritysten, julkisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten on nykyisessä käytännössä mahdotonta kilpailla puitesopimuksista, koska ne tehdään suurten yritysten kanssa; kehottaa komissiota muuttamaan tätä käytäntöä;

Vaikutustenarvioinnit parlamentissa

11.    edellyttää komission vaikutustenarvioinnin järjestelmällistä ja mahdollisimman aikaista käsittelyä parlamentissa ja etenkin valiokunnissa;

12.    palauttaa mieliin 8. kesäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman riippumattoman vaikutustenarvioinnin takaamisesta(1), jossa kehotettiin hyödyntämään johdonmukaisemmin parlamentin vaikutustenarviointeja; muistuttaa myös, että vaikutustenarvioinnin yksikkö on jo nyt käytettävissä vaikutustenarviointien tekemiseen; katsoo, että parlamentin tekemään vaikutustenarviointiin on erityisen tärkeää turvautua, ennen kuin alkuperäiseen komission ehdotukseen hyväksytään merkittäviä muutoksia tai tarkistuksia;

Sosiaalisten vaikutusten arviointi

13.    arvostelee voimakkaasti sitä, että komissio ei ole kiinnittänyt riittävästi huomiota ohjelmamaiden väestölle aiheutuviin sosiaalisiin seurauksiin; katsoo, ettei sosiaalisia seurauksia ole yleisestikään otettu riittävästi huomioon komission ehdotuksessa;

14.    pitää myönteisinä komission puheenjohtajan Junckerin poliittisissa painopisteissä esitettyjä sosiaalisten vaikutusten arviointia koskevia suunnitelmia, mutta katsoo, että sosiaalisten vaikutusten arviointi olisi myös sisällytettävä vaikutustenarvioinnin suuntaviivoihin, jotta työllisyyttä, köyhyyttä ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta koskevien ehdotusten vaikutukset ja ympäristövaikutukset sisällytetään vastedes vaikutustenarviointiin;

°

°       °

15.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja neuvostolle.

(1)

EUVL C 380E, 11.12.2012, s. 31.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö