Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0316/2014Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0316/2014

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Komisijos poveikio vertinimo gairių

  25.11.2014 - (2014/2967(RSP))

  pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

  Dennis de Jong, João Ferreira GUE/NGL frakcijos vardu

  Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0311/2014

  Procedūra : 2014/2967(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B8-0316/2014
  Pateikti tekstai :
  B8-0316/2014
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  B8‑0316/2014

  Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos poveikio vertinimo gairių

  (2014/2967(RSP))

  Europos Parlamentas,

  –       atsižvelgdamas į neseniai įvykusias viešas konsultacijas dėl Komisijos poveikio vertinimo (PV) gairių ir į atitinkamą persvarstytų poveikio vertinimo gairių projektą,

  –       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

  A.     kadangi PV, kaip ankstyvojoje teisės akto kūrimo stadijoje taikoma priemonė, atlieka labai svarbų vaidmenį Komisijos pažangaus reglamentavimo darbotvarkėje, siekiant teikti skaidrius, išsamius ir proporcingus faktus apie sprendžiamos problemos pobūdį, ES veiksmų pridėtinę vertę ir alternatyvių veiksmų sąnaudas ir naudą visiems suinteresuotiesiems subjektams;

  B.     kadangi esamose PV gairėse numatyta, kad priimant sprendimą, ar dėl konkrečios iniciatyvos būtina atlikti poveikio vertinimą, ar ne, pagrindinis vaidmuo skiriamas Komisijos generaliniam sekretoriatui ir Poveikio vertinimo valdybai (PVV);

  C.     kadangi PVV atlieka svarbų vaidmenį kaip pagrindinis poveikio vertinimo kokybės kontrolės organas;

  D.     kadangi tinkamas ir nepriklausomas PV yra itin svarbus labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms, taip pat savidraudos įmonėms ir kooperatyvams, nes jie dažnai patiria daugiau sunkumų nei didelės bendrovės, kai reikia prisitaikyti prie naujų teisinių ir administracinių reikalavimų, o dėl savo dydžio turi mažiau galimybių ankstyvoje stadijoje numatyti reglamentavimo pokyčius;

  E.     kadangi taikant principą „visų pirma galvokime apie mažuosius“ siekiama atsižvelgti į MVĮ interesus ankstyvuose politikos formavimo etapuose, kad teisės aktai būtų palankesni MVĮ; kadangi būsimuose pasiūlymuose dėl teisės aktų šį principą galima veiksmingai įgyvendinti pasitelkus įvairias turimas priemones, įskaitant poveikio MVĮ tyrimų taikymą;

  F.     kadangi dabartinėse poveikio vertinimo gairėse pateikiami konkretūs nurodymai vadinamojo MVĮ tyrimo forma, įskaitant galimas mažinimo priemones; kadangi į persvarstytų gairių projektą neįtraukta jokių nuostatų dėl poveikio MVĮ tyrimo;

  G.     kadangi svarbu, jog tokie suinteresuotieji subjektai, kaip MVĮ organizacijos, profesinės sąjungos ir NVO, galėtų svariai prisidėti prie viešų konsultacijų; tačiau kadangi šioms organizacijoms kyla pavojus dėl nepakankamo finansavimo; kadangi reikia imtis konkrečių veiksmų siekiant ištaisyti šią padėtį;

  Taikymo sritis

  1.      palankiai vertina Komisijos įsipareigojimą reguliariai persvarstyti poveikio vertinimo gaires siekiant pagerinti poveikio vertinimo procedūras;

  2.      tačiau yra susirūpinęs dėl to, kad persvarstytų gairių projektas yra ne toks konkretus, kaip galiojančios gairės PV apimties aspektu, ir kad jame paliekama daug daugiau veiksmų laisvės atsakingam generaliniam direktoratui priimant sprendimą, ar reikia atlikti PV, ar ne; mano, kad turėtų išlikti galiojanti nuostata, pagal kurią priimant sprendimą dalyvauja PVV ir generalinis sekretoriatas;

  3.      mano, kad Komisija ir toliau turėtų laikytis savo dabartinio požiūrio, kai PV atliekamas dėl visų iniciatyvų, atitinkančių bent vieną iš šių kriterijų (t. y. jei jos yra):

  –       pasiūlymai dėl teisės aktų įtraukti į Komisijos teisėkūros ir darbo programą (KTDP);

  –       į KTDP neįtraukti pasiūlymai dėl teisės aktų, turintys aiškiai nustatomą ekonominį, socialinį poveikį ir poveikį aplinkai;

  –       su teisėkūra nesusijusios iniciatyvos, kuriomis nustatomos būsimos politikos kryptys (pavyzdžiui, baltosios knygos, veiksmų planai, išlaidų programos, derybų dėl svarbiausių tarptautinių susitarimų gairės);

  –       deleguotieji ar įgyvendinimo aktai, galintys turėti didelį poveikį;

  4.      pažymi, kad kai kuriais atvejais poveikio vertinimo taikymo sritis gali neatitikti priimtų pasiūlymų, jei jie pakeičiami po to, kai pateikiami Komisijos narių kolegijai patvirtinti; reikalauja, kad persvarstytų gairių projekte būtų nurodyta, jog PV turėtų būti atnaujintas siekiant užtikrinti jame vertintų klausimų ir Komisijos galutinai priimto pasiūlymo tęstinumą;

  Poveikio vertinimo valdyba (PVV)

  5.      yra rimtai susirūpinęs dėl to, kad persvarstytų gairių projekte PVV vaidmuo poveikio vertinimo procese nėra aiškiau apibrėžtas; primygtinai ragina Komisiją iš naujo apsvarstyti šį klausimą ir naujame persvarstytų gairių projekte nustatyti aiškesnes su PVV susijusias procedūras, kai ji teiks atsakymą Parlamentui, ir kad bet kokia iniciatyva, dėl kurios reikia atlikti PV, būtų vykdoma tik gavus palankią PVV nuomonę;

  6.      laikosi nuomonės, kad PVV turėtų būti visiškai nepriklausoma ir teikti paslaugas ne tik Komisijai, bet, kai tinkama, ir Europos Parlamentui ir Europos Vadovų Tarybai;

  Poveikio MVĮ tyrimas

  7.      primena, kad savo 2011 m. Smulkiojo verslo akto Europai apžvalgoje Komisija apgailestavo, jog tik aštuonios valstybės narės poveikio MVĮ tyrimą įtraukė į savo nacionalinį sprendimų priėmimo procesą; palankiai vertina tai, kad toje apžvalgoje Komisija aiškiai įsipareigojo toliau stiprinti poveikio MVĮ tyrimą; tačiau apgailestauja dėl to, kad priešingai šiems pareiškimams persvarstytose poveikio vertinimo gairėse poveikio MVĮ tyrimas net neminimas;

  8.      primygtinai ragina gairių 8 priede nustatytą poveikio MVĮ tyrimą palikti, siekiant išvengti Komisijos iniciatyvų neproporcingo poveikio MVĮ ar kad jos patektų į mažiau palankią padėtį, palyginti su didelėmis bendrovėmis;

  9.      pabrėžia, kad tokiais atvejais į PV turėtų būti įtrauktos galimybės, apimančios alternatyvius mechanizmus ir (arba) lankstumo priemones, kad MVĮ būtų padedama laikytis iniciatyvos nuostatų (kaip nurodoma 8 priedo 4 dalyje); todėl palankiai vertina tai, kad pasiūlyme dėl persvarstytų gairių numatyta galimybė į pasiūlymo dėl teisės akto taikymo sritį iš anksto neįtraukti labai mažų įmonių;

  10.    mano, kad dabartinė praktika, pagal kurią sudaromos preliminariosios sutartys su didelėmis korporacijomis, praktiškai nesuteikia galimybių MVĮ, valstybiniams universitetams ir mokslinių tyrimų institucijoms konkuruoti dėl šių sutarčių; ragina Komisiją pakeisti šią praktiką;

  Poveikio vertinimas Parlamente

  11.    ragina Komisijos PV Parlamento ir ypač komitetų lygmeniu svarstyti sistemingai ir kuo anksčiau;

  12.    primena 2011 m. birželio 8 d. rezoliuciją dėl nepriklausomo poveikio vertinimo užtikrinimo[1], kurioje buvo paraginta nuosekliau naudoti Parlamento poveikio vertinimo priemones; taip pat primena, kad Poveikio vertinimo skyrius yra priemonė, kuria jau galima naudotis atliekant poveikio vertinimą; mano, kad prieš priimant bet kokius esminius pradinių Komisijos pasiūlymų pakeitimus (dalinius pakeitimus) itin svarbu pasinaudoti Parlamento poveikio vertinimu;

  Socialinio poveikio vertinimai

  13.    griežtai kritikuoja tai, kad Komisija pakankamai neatsižvelgia į socialines pasekmes gyventojams tose valstybėse, kuriose vykdomos programos; laikosi nuomonės, kad Komisijos pasiūlymuose ir sprendimuose apskritai nebuvo tinkamai atsižvelgta į socialines pasekmes;

  14.    palankiai vertina tai, kad socialinio poveikio vertinimai įtraukti į Komisijos pirmininko J.-P. Junckerio politinius prioritetus, bet mano, kad tokie socialinio poveikio vertinimai taip pat turėtų būti įtraukti į poveikio vertinimo gaires siekiant, kad ateities poveikio vertinimai apimtų pasiūlymų poveikį užimtumui, skurdui ir socialinei sanglaudai, taip pat poveikį aplinkai;

  °

  °       °

  15.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai ir Tarybai.