Procedūra : 2014/2967(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0316/2014

Iesniegtie teksti :

B8-0316/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 27/11/2014 - 10.6
CRE 27/11/2014 - 10.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0069

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 150kWORD 64k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0311/2014
25.11.2014
PE539.039v01-00
 
B8-0316/2014

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par Komisijas izstrādātajām pamatnostādnēm attiecībā uz ietekmes novērtējumu (2014/2967(RSP))


Dennis de Jong, João Ferreira GUE/NGL grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Komisijas izstrādātajām pamatnostādnēm attiecībā uz ietekmes novērtējumu (2014/2967(RSP)) Eiropas Parlaments,  
B8‑0316/2014

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā neseno sabiedrisko apspriešanu par Komisijas izstrādāto pamatnostādņu attiecībā uz ietekmes novērtējumu pārskatīšanu un attiecīgo pārstrādāto ietekmes novērtējuma pamatnostādņu projektu;

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā ietekmes novērtējumiem kā agrīnā tiesību aktu izstrādes posmā izmantojamiem instrumentiem ir svarīga nozīme Komisijas lietpratīga regulējuma programmā un to mērķis ir nodrošināt pārredzamu, vispusīgu un līdzsvarotu pierādījumu materiālu par risināmās problēmas būtību, ES rīcības pievienoto vērtību, kā arī izmaksām un ieguvumiem, ko visām ieinteresētajām personām radītu alternatīvu rīcības modeļu izmantošana;

B.     tā kā saskaņā ar spēkā esošajām ietekmes novērtējuma pamatnostādnēm Komisijas Ģenerālsekretariātam un Ietekmes novērtējuma komitejai (INK) ir galvenā loma lēmumu pieņemšanā par to, vai saistībā ar konkrēto iniciatīvu ir nepieciešams veikt ietekmes novērtējumu;

C.     tā kā INK ir svarīga loma kā centrālajam kvalitātes kontroles punktam saistībā ar ietekmes novērtējumiem;

D.     tā kā pareizi veikti un neatkarīgi ietekmes novērtējumi ir jo īpaši nepieciešami mikrouzņēmumiem un maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), kā arī savstarpējām sabiedrībām un kooperatīviem, kuri, pielāgojoties jaunām tiesību aktu un administratīvajām prasībām, bieži vien saskaras ar lielākām grūtībām nekā lielie uzņēmumi un sava apmēra dēļ nespēj tik savlaicīgi paredzēt tiesiskā regulējuma izmaiņas;

E.     tā kā princips „vispirms domāt par mazajiem uzņēmumiem” ir vērsts uz to, lai ņemtu vērā MVU intereses jau politikas veidošanas sākumposmā un padarītu tiesību aktus MVU labvēlīgākus; tā kā ir pieejami dažādi instrumenti, kas nodrošina minētā principa efektīvu īstenošanu, tostarp MVU testa piemērošana jauniem tiesību aktu priekšlikumiem;

F.     tā kā pašreizējās ietekmes novērtējuma pamatnostādnēs ir sniegti konkrēti norādījumi MVU testa veidā, vienlaikus paredzot iespējamos risku mazinošos pasākumus; tā kā pārstrādāto pamatnostādņu projektā nav iekļauti noteikumi par MVU testu;

G.     tā kā ir svarīgi nodrošināt, lai tādas ieinteresētās personas kā MVU organizācijas, arodbiedrības un NVO varētu sniegt vērtīgu ieguldījumu sabiedriskās apspriešanās; tā kā šīm organizācijām tomēr trūkst pietiekama finansējuma; tā kā šādas situācijas novēršanai būtu jāveic konkrēti pasākumi,

Darbības joma

1.      atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos regulāri pārskatīt ietekmes novērtējuma pamatnostādnes, lai uzlabotu ietekmes novērtēšanas procedūras;

2.      tomēr pauž bažas par to, ka pārstrādātās pamatnostādnes nav tik konkrētas kā pašreizējās pamatnostādnes attiecībā uz ietekmes novērtējumu darbības jomu, un līdz ar to atbildīgajam ģenerāldirektorātam ir daudz lielākas interpretēšanas iespējas, pieņemot lēmumu par ietekmes novērtējuma nepieciešamību; uzskata, ka būtu jāsaglabā pastāvošā prakse, saskaņā ar kuru lēmumu pieņemšanas procesā tiek iesaistīti INK un Ģenerālsekretariāts;

3.      uzskata, ka Komisijai vajadzētu saglabāt pašreizējo pieeju, iesniedzot ietekmes novērtējumu attiecībā uz visiem ierosinājumiem, kuri atbilst vismaz vienam no šeit minētajiem kritērijiem:

–       tiesību aktu priekšlikumi, kas ietverti Komisijas likumdošanas un darba programmā (KLDP);

–       tiesību aktu priekšlikumi, kuri nav ietverti KLDP, bet kuriem ir acīmredzama ietekme uz ekonomiku, sociālo un vides jomu;

–       nenormatīvi ierosinājumi, ar kuriem tiek noteikti turpmākie politikas virzieni (piemēram, baltās grāmatas, rīcības plāni, izdevumu programmas un starptautisko nolīgumu sarunu pamatnostādnes);

–       deleģētie vai īstenošanas akti, kuriem var būt vērā ņemama ietekme;

4.      norāda, ka ietekmes novērtējuma darbības joma var dažreiz neatbilst pieņemtajiem priekšlikumiem, ja tie ir grozīti pēc iesniegšanas komisāru kolēģijā apstiprināšanai; prasa, lai pārskatīto pamatnostādņu projektā tiktu paredzēts, ka ietekmes novērtējums ir jāatjaunina, lai nodrošinātu saikni starp tajā izskatītajiem jautājumiem un galīgajā variantā pieņemto Komisijas priekšlikumu;

Ietekmes novērtējuma komiteja (INK)

5.      pauž nopietnas bažas par to, ka pārskatīto pamatnostādņu projektā nav precīzāk definēta INK loma ietekmes novērtēšanā; stingri prasa Komisijai novērst šo trūkumu un, sniedzot atbildi Parlamentam, jaunajā pārstrādāto pamatnostādņu projektā precizēt INK procedūras, kā arī uzstāj, ka par ikvienu ierosinājumu, kam vajadzīgs ietekmes novērtējums, būtu jāsaņem labvēlīgs INK atzinums;

6.      uzskata, ka INK vajadzētu būt pilnīgi neatkarīgai un būtu jāsniedz pakalpojumi ne tikai Komisijai, bet attiecīgos gadījumos arī Eiropas Parlamentam un Eiropadomei;

MVU tests

7.      atgādina, ka Komisija, 2011. gadā pārskatot Mazās uzņēmējdarbības aktu, pauda nožēlu par to, ka tikai astoņas dalībvalstis bija iekļāvušas MVU testu savos valsts lēmumu pieņemšanas procesos; atzinīgi vērtē šajā pārskatā pausto Komisijas nepārprotamo apņemšanos vēl vairāk stiprināt MVU testa izmantošanu; tomēr pauž nožēlu par to, ka pretēji šiem paziņojumiem pārskatīto ietekmes novērtējuma pamatnostādņu projektā MVU tests pat nav pieminēts;

8.      uzskata — lai izvairītos no tā, ka salīdzinājumā ar lieliem uzņēmumiem Komisijas iniciatīvas nesamērīgāk vai nelabvēlīgāk ietekmē MVU, būtu jāievēro pamatnostādņu 8. pielikumā iekļautais MVU tests;

9.      uzsver to, ka šādos gadījumos ietekmes novērtējumā būtu jāiekļauj izvēles iespējas, piedāvājot alternatīvus mehānismus un/vai elastīgumu, lai palīdzētu MVU ievērot attiecīgo iniciatīvu (kā norādīts 8.4. pielikumā); šajā sakarībā atzinīgi vērtē to, ka pārskatīto pamatnostādņu projektā kā politisks risinājums ir piedāvāta mikrouzņēmumu a priori izslēgšana no tiesību akta priekšlikuma darbības jomas;

10.    uzskata, ka pašreizējā prakse, kad pamatlīgumi tiek slēgti ar lielām uzņēmējsabiedrībām, faktiski nepieļauj iespēju, ka konkursos par tiesībām slēgt šos līgumus piedalās MVU, valsts universitātes un pētniecības iestādes; aicina Komisiju mainīt šo praksi;

Ietekmes novērtējumu izskatīšana Parlamentā

11.    prasa, lai Parlaments sistemātiski un pēc iespējas drīzāk, jo īpaši komitejas līmenī, izskatītu Komisijas sagatavotos ietekmes novērtējumus;

12.    vērš uzmanību uz 2011. gada 8. jūnija rezolūciju par ietekmes novērtējumu neatkarīguma nodrošināšanu(1), kurā tika pausts aicinājums konsekventāk izmantot Parlamenta ietekmes novērtējumus; turklāt atgādina, ka Ietekmes novērtējuma nodaļa ir instruments, kas jau ir pieejams ietekmes novērtējumu veikšanai; uzskata, ka Parlamenta ietekmes novērtējums ir īpaši vajadzīgs, ja sākotnējā Komisijas priekšlikumā tiek ieviestas būtiskas izmaiņas vai grozījumi;

Sociālās ietekmes novērtējumi

13.    stingri kritizē Komisiju par to, ka tā nav pievērsusi uzmanību sekām sociālajā jomā, kas skars cilvēkus valstīs, kurās tiek īstenota programma; uzskata, ka arī kopumā Komisijas priekšlikumos un lēmumos nav pietiekami ņemtas vērā sekas sociālajā jomā;

14.    atzinīgi vērtē Komisijas priekšsēdētāja J. C. Juncker politiskajās prioritātēs minētos plānus par sociālās ietekmes novērtējumiem, bet uzskata, ka šādi sociālās ietekmes novērtējumi arī būtu jāiekļauj ietekmes novērtējumu pamatnostādnēs, lai, turpmāk veicot ietekmes novērtējumus, tiktu izskatīta priekšlikumu ietekme gan uz nodarbinātību, nabadzību un sociālo kohēziju, gan uz vidi;

°

°       °

15.    uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai un Padomei.

(1)

OV C 380E, 11.12.2012., 31. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika