Procedura : 2014/2967(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0316/2014

Teksty złożone :

B8-0316/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 27/11/2014 - 10.6
CRE 27/11/2014 - 10.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0069

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 151kWORD 68k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0311/2014
25.11.2014
PE539.039v01-00
 
B8-0316/2014

złożony w następstwie oświadczenia Komisji

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie wytycznych Komisji dotyczących oceny skutków (2014/2967(RSP))


Dennis de Jong, João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wytycznych Komisji dotyczących oceny skutków (2014/2967(RSP))  
B8‑0316/2014

Parlament Europejski,

–       uwzględniając niedawne konsultacje publiczne na temat zmiany wytycznych Komisji dotyczących oceny skutków oraz odnośny projekt zmienionych wytycznych,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że oceny skutków, będące narzędziem stosowanym na wczesnym etapie opracowywania przepisów, odgrywają kluczową rolę w realizowanym przez Komisję programie inteligentnych regulacji, a ich celem jest dostarczanie przejrzystych, wszechstronnych i wyważonych danych na temat charakteru problemu, którym trzeba się zająć, wartości dodanej działań UE oraz kosztów i korzyści, jakie wynikają z alternatywnych rozwiązań dla wszystkich zainteresowanych podmiotów;

B.     mając na uwadze, że obecne wytyczne dotyczące oceny skutków przewidują przyznanie centralnej roli Sekretariatowi Generalnemu Komisji i Radzie ds. Oceny Skutków, jeśli chodzi o podjęcie decyzji o konieczności przeprowadzenia oceny skutków określonej inicjatywy;

C.     mając na uwadze, że Rada ds. Oceny Skutków odgrywa ważną rolę jako główny organ kontroli jakości oceny skutków;

D.     mając na uwadze, że prawidłowe i niezależne oceny skutków mają szczególne znaczenie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla towarzystw ubezpieczeń wzajemnych i spółdzielni, które często napotykają większe trudności niż duże przedsiębiorstwa w przystosowaniu się do nowych wymogów prawnych i administracyjnych, a ze względu na swą wielkość w mniejszym stopniu mogą przewidywać zmiany regulacyjne na wczesnym etapie;

E.     mając na uwadze, że zasada „najpierw myśl na małą skalę” ma na celu uwzględnianie interesów MŚP na bardzo wczesnym etapie formułowania polityki, tak aby przepisy były bardziej przyjazne dla MŚP; mając na uwadze, że dostępny jest zestaw narzędzi służących skutecznemu wprowadzaniu w życie tej zasady, obejmujący poddawanie planowanych wniosków ustawodawczych testowi MŚP;

F.     mając na uwadze, że w bieżących wytycznych dotyczących oceny skutków zawarto specjalne wskazówki w formie „testu MŚP” obejmującego ewentualne środki łagodzące; mając na uwadze, że projekt zmienionych wytycznych nie zawiera żadnych postanowień dotyczących testu MŚP;

G.     mając na uwadze, że zainteresowane strony, takie jak organizacje MŚP, związki zawodowe i organizacje pozarządowe, powinny mieć możliwość wniesienia wartościowego wkładu w konsultacje publiczne; mając jednak na uwadze, że zagrożeniem dla tych organizacji jest niewystarczający poziom środków finansowych; mając na uwadze, że należy podjąć konkretne działania, by zaradzić temu problemowi;

Zakres zastosowania

1.      z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie się Komisji do dokonywania regularnego przeglądu wytycznych dotyczących oceny skutków, tak aby udoskonalić procedury oceny skutków;

2.      jest jednak zaniepokojony faktem, że projekt zmienionych wytycznych jest znacznie mniej szczegółowy niż dotychczasowe wytyczne, jeśli chodzi o zakres zastosowania oceny skutków, oraz że w projekcie tym pozostawiono właściwej dyrekcji generalnej znacznie większy zakres uznaniowości przy podejmowaniu decyzji o konieczności przeprowadzenia oceny skutków; uważa, że należy utrzymać dotychczasowe praktyki, zgodnie z którymi w procesie podejmowania decyzji uczestniczy Rada ds. Oceny Skutków i Sekretariat Generalny;

3.      jest zdania, że Komisja powinna utrzymać dotychczasowe podejście, polegające na przeprowadzaniu oceny skutków wszystkich inicjatyw, które należą do co najmniej jednej z poniższych kategorii:

–       wnioski ustawodawcze uwzględnione w programie działalności legislacyjnej i prac Komisji,

–       wnioski ustawodawcze nieuwzględnione w programie działalności legislacyjnej i prac Komisji, przynoszące jasno określone skutki gospodarcze, społeczne i środowiskowe,

–       inicjatywy nieustawodawcze określające przyszłe strategie polityczne (np. białe księgi, plany działania, programy wydatków i wytyczne do negocjacji dotyczących umów międzynarodowych),

–       akty delegowane lub wykonawcze, które mogą mieć znaczące skutki;

4.      zauważa, że zakres oceny skutków może w niektórych przypadkach nie odpowiadać zakresowi przyjętych wniosków, jeżeli wnioski te zostały zmienione po przekazaniu ich kolegium komisarzy do zatwierdzenia; wnosi, by w projekcie zmienionych wytycznych ustalono, iż oceny skutków należy aktualizować, by zapewnić zgodność kwestii rozpatrywanych w ocenach skutków z zakresem wniosków ostatecznie zatwierdzonych przez Komisję;

Rada ds. Oceny Skutków

5.      wyraża poważne zaniepokojenie faktem, że w projekcie zmienionych wytycznych nie określono ściślej roli odgrywanej przez Radę ds. Oceny Skutków w procesie oceny skutków; zdecydowanie nalega, by Komisja ponownie przyjrzała się kwestii tego pominięcia i, formułując odpowiedź dla Parlamentu, ściślej określiła procedury odnoszące się do Rady ds. Oceny Skutków w nowej formie projektów zmienionych wytycznych, a także by wszelkie inicjatywy wymagające oceny skutków musiały uzyskać pozytywną opinię Rady ds. Oceny Skutków;

6.      jest zdania, że Rada ds. Oceny Skutków powinna być w pełni niezależna oraz powinna pracować na rzecz nie tylko Komisji Europejskiej, lecz w razie potrzeby również Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej;

Test MŚP

7.      przypomina, że w przeprowadzonym w 2011 r. przeglądzie programu Small Business Act Komisja uznała za godne ubolewania, iż tylko osiem państw członkowskich włączyło test MŚP do krajowych procesów decyzyjnych; wyraża zadowolenie, że w przeglądzie tym Komisja wyraźnie zobowiązała się do dalszego doskonalenia testu MŚP; ubolewa jednak, że wbrew tym zapowiedziom w projekcie zmienionych wytycznych dotyczących skutków nawet nie wspomniano o teście MŚP;

8.      podkreśla z naciskiem, że test MŚP, zdefiniowany w załączniku 8 do wytycznych, należy utrzymać, by uniknąć sytuacji, w której inicjatywy Komisji będą przynosić MŚP niewspółmierne konsekwencje lub stawiać je w niekorzystnej sytuacji w porównaniu z dużymi przedsiębiorstwami;

9.      podkreśla, że w takich przypadkach w ocenie skutków należy ująć warianty obejmujące mechanizmy alternatywne lub rozwiązania elastyczne, by pomóc MŚP zastosować się do danej inicjatywy (zgodnie z załącznikiem 8 pkt 4); w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje wariant polityczny zapisany w projekcie zmienionych wytycznych, polegający na wyłączaniu z góry mikroprzedsiębiorstw z zakresu wniosku ustawodawczego;

10.    stwierdza, że obecna praktyka zawierania umów ramowych z dużymi korporacjami nie daje możliwości ubiegania się o te umowy MŚP, publicznym szkołom wyższym i instytucjom badawczym; wzywa Komisję do zmiany tej praktyki;

Ocena skutków w Parlamencie

11.    apeluje o systematyczne i jak najwcześniejsze rozpatrywanie w Parlamencie, a w szczególności na szczeblu komisji parlamentarnych, ocen skutków przygotowanych przez Komisję;

12.    przypomina o swojej rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zapewnienia niezależnych ocen skutków regulacji(1), w której wezwał do bardziej konsekwentnego korzystania z parlamentarnych ocen skutków; przypomina również, że dział ds. oceny skutków już pracuje i oferuje możliwość przeprowadzenia ocen skutków; uważa, że parlamentarna ocena skutków jest wymagana zwłaszcza przed przyjęciem wszelkich istotnych zmian w pierwotnym wniosku Komisji lub poprawek do takiego wniosku;

Ocena skutków społecznych

13.    zdecydowanie krytycznie odnosi się do faktu, że Komisja nie uwzględnia konsekwencji społecznych dotykających ludzi w krajach objętych danym programem; jest zdania, że również w ujęciu ogólnym w niewystarczającym stopniu uwzględnia się skutki społeczne wniosków i decyzji Komisji;

14.    z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wśród priorytetów politycznych przewodniczącego J.C. Junckera znalazły się plany dotyczące oceny skutków społecznych, lecz jest zdania, że ten aspekt oceny należy również ująć w wytycznych dotyczących oceny skutków, aby w przyszłych ocenach skutków uwzględnić wpływ wniosków Komisji na zatrudnienie, ubóstwo i spójność społeczną oraz środowisko;

°

°       °

15.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji oraz Radzie.

(1)

Dz.U. C 380 E z 11.12.12, s. 31.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności