Postup : 2014/2967(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0316/2014

Predkladané texty :

B8-0316/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 27/11/2014 - 10.6
CRE 27/11/2014 - 10.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0069

NÁVRH UZNESENIA
PDF 147kWORD 68k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0311/2014
25.11.2014
PE539.039v01-00
 
B8-0316/2014

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o usmerneniach Komisie pre posudzovanie vplyvu (2014/2967(RSP))


Dennis de Jong, João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL

Uznesenie Európskeho parlamentu o usmerneniach Komisie týkajúcich sa posúdenia vplyvu (2014/2967(RSP))  
B8‑0316/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na nedávne verejné konzultácie o revízii usmernení Komisie pre posudzovanie vplyvu a na príslušný návrh revidovaných usmernení pre posudzovanie vplyvu,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže posúdenia vplyvu ako nástroj používaný v ranom štádiu, keď sa vytvárajú právne predpisy, zohrávajú kľúčovú úlohu v programe inteligentnej regulácie Komisie, ktorý sa zameriava na zabezpečenie transparentných, komplexných a vyvážených dôkazov týkajúcich sa charakteru problému, ktorý sa má riešiť, pridanú hodnotu opatrení EÚ a na náklady a prínosy alternatívnych postupov pre všetky zainteresované strany;

B.     keďže v súčasných usmerneniach pre posudzovanie vplyvu sa stanovuje, že ústrednou úlohou v súvislosti s rozhodnutím o tom, či pri konkrétnej iniciatíve je alebo nie je potrebné posúdenie vplyvu, sú poverení sekretariát Komisie a výbor pre posudzovanie vplyvu;

C.     keďže výbor pre posudzovanie vplyvu plní významnú úlohu ako ústredný bod kontroly kvality posúdení vplyvu ,

D.     keďže riadne a nezávislé posúdenie vplyvu má osobitný význam pre mikropodniky, malé a stredné podniky, ako aj pre podielové spoločnosti a družstvá, ktoré pri plnení nových právnych a administratívnych požiadaviek často čelia väčším ťažkostiam ako veľké podniky a z dôvodu svojej veľkosti sú menej schopné predvídať regulačné zmeny v počiatočnej fáze;

E.     keďže cieľom zásady „najskôr myslieť na malých“ je zohľadňovať záujmy MSP vo veľmi ranom štádiu tvorby politík, aby sa vytvárali právne predpisy priaznivejšie pre MSP; keďže je k dispozícii celý rad nástrojov na zabezpečenie účinného uplatňovania tejto zásady vrátane vykonávania testu vplyvu na MSP pri pripravovaných legislatívnych návrhoch;

F.     keďže v súčasných usmerneniach pre posúdenie vplyvu sú ustanovené osobitné usmernenie vo forme testu vplyvu na MSP vrátane možných opatrení na zmiernenie rizika; keďže návrh revidovaných usmernení neobsahuje žiadne ustanovenia o teste vplyvu na MSP;

G.     keďže je dôležité, aby boli zúčastnené strany, napr. organizácie MSP, odborové zväzy a MVO, schopné hodnotne prispievať k verejným konzultáciám; keďže tieto organizácie však čelia nedostatku finančných prostriedkov; keďže na nápravu tohto problému by sa mali vykonať konkrétne kroky;

Rozsah pôsobnosti

1.      víta záväzok Komisie pravidelne preskúmavať usmernenia pre posudzovanie vplyvu s cieľom zlepšiť postupy posudzovania vplyvu;

2.      je však znepokojený tým, že návrh revidovaných usmernení je oveľa menej špecifický ako platné usmernenia, pokiaľ ide o rozsah posúdení vplyvu, a že necháva výrazne väčší priestor na výklad zo strany zodpovedného generálneho riaditeľstva, pokiaľ ide o rozhodnutie o tom, či je posúdenie vplyvu potrebné alebo nie; je presvedčený o tom, že by sa mali zachovať platné postupy v rozhodovacom procese, do ktorých sú zapojené výbor pre posudzovanie vplyvu a generálny sekretariát;

3.      je presvedčený o tom, že Komisia by mala zachovať súčasný prístup s predložením posúdenia vplyvu pri všetkých iniciatívach, ktoré spĺňajú aspoň jedno z týchto kritérií:

–       legislatívne návrhy zaradené do legislatívneho a pracovného programu Komisie;

–       legislatívne návrhy nezaradené do legislatívneho a pracovného programu Komisie s jasne identifikovateľnými hospodárskymi, sociálnymi a environmentálnymi vplyvmi;

–       nelegislatívne iniciatívy, ktoré vymedzujú budúce politiky (napr. biele knihy, akčné plány, výdavkové programy a usmernenia pre rokovania o medzinárodných dohodách);

–       delegované alebo vykonávacie akty, ktoré by mohli mať významný vplyv;

4.      poznamenáva, že rozsah posúdenia vplyvu v niektorých prípadoch nemusí zodpovedať prijatým návrhom, ak boli pozmenené až po predložení na schválenie kolégiom komisárov; žiada, aby sa v návrhu revidovaných usmernení uviedlo, že posúdenie vplyvu by sa malo aktualizovať, aby sa zabezpečila kontinuita medzi posudzovanými otázkami a každým návrhom, ktorý Komisia nakoniec prijme;

Výbor pre posudzovanie vplyvu

5.      vyjadruje vážne obavy v súvislosti s tým, že úloha výboru pre posudzovanie vplyvu v procese posudzovania vplyvu nie je v návrhu revidovaných usmernení jasnejšie vymedzená; dôrazne trvá na tom, aby Komisia v odpovedi určenej Parlamentu prehodnotila toto opomenutie, aby v novom balíku návrhov revidovaných usmernení presnejšie stanovila postupy týkajúce sa výboru pre posudzovanie vplyvu a aby všetky iniciatívy, ktoré si vyžadujú posúdenie vplyvu, podliehali kladnému stanovisku výboru pre posudzovanie vplyvu;

6.      domnieva sa, že výbor pre posudzovanie vplyvu by mal byť úplne nezávislý a slúžiť nielen Komisii, ale v náležitých prípadoch aj Európskemu parlamentu a Európskej rade;

Test vplyvu na MSP

7.      pripomína, že Komisia vo svojom preskúmaní iniciatívy „Small Business Act“ z roku 2011 považuje za poľutovaniahodné, že iba osem členských štátov začlenilo test vplyvu na MSP do svojich vnútroštátnych rozhodovacích procesov; víta jasný záväzok Komisie na ďalšie posilnenie testu vplyvu na MSP uvedený v tomto preskúmaní; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že v rozpore s týmito oznámeniami, sa test vplyvu na MSP v návrhu revidovaných usmernení pre posudzovanie vplyvu ani nespomína;

8.      Trvá na tom, že test vplyvu na MSP, ako sa stanovuje v prílohe 8 k usmerneniam, by sa mal zachovať s cieľom zabrániť tomu, aby boli MSP v porovnaní s veľkými spoločnosťami nadmerne postihnuté alebo znevýhodnené iniciatívami Komisie;

9.      zdôrazňuje, že v takýchto prípadoch by malo posúdenie vplyvu zahŕňať možnosti vzťahujúce sa na alternatívne mechanizmy a/alebo flexibility s cieľom pomôcť MSP zosúladiť sa s iniciatívou (ako sa uvádza v prílohe 8.4); v tejto súvislosti víta vylúčenie a priori mikropodnikov z rozsahu pôsobnosti legislatívneho návrhu ako možnosť uvedenú v návrhu revidovaných usmernení;

10.    domnieva sa, že súčasná prax, keď sa rámcové zmluvy uzatvárajú s veľkými korporáciami, fakticky vylučuje možnosť MSP, verejných univerzít a výskumných inštitúcie uchádzať sa o tieto zákazky; vyzýva Komisiu, aby túto prax zmenila;

Posúdenia vplyvuParlamente

11.    žiada, aby posúdenia vplyvu Komisie systematicky a čo najskôr preskúmal Parlament, konkrétne na úrovni výborov;

12.    pripomína svoje uznesenie z 8. júna 2011 o zaručení nezávislých posúdení vplyvu(1), v ktorom žiadal konzistentnejšie využívať parlamentné posúdenia vplyvu; pripomína tiež, že oddelenie posudzovania vplyvu je nástrojom, ktorý už môže vykonávať posúdenia vplyvu; domnieva sa, že využívanie parlamentných posúdení vplyvu je obzvlášť potrebné pred prijatím akýchkoľvek podstatných zmien alebo len zmien pôvodného návrhu Komisie;

Posúdenia sociálneho vplyvu

13.    dôrazne kritizuje nedostatočné zváženie sociálnych dôsledkov pre ľudí v krajinách, ktorých sa konkrétny program týka, zo strany Komisie; aj všeobecne domnieva sa, že sociálne dôsledky návrhov a rozhodnutí Komisie neboli dostatočne zohľadnené;

14.    víta plány na posúdenie sociálneho vplyvu, ako sa uvádzajú v politických prioritách predsedu Junckera, ale domnieva sa, že takéto posúdenia sociálneho vplyvu by sa mali začleniť do usmernení pre posudzovanie vplyvu, a to s cieľom zahrnúť účinky návrhov k témam zamestnanosť, chudoba a sociálna súdržnosť, ako aj environmentálny vplyv, do budúcich posúdení vplyvu.

°

°       °

15.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a Rade.

(1)

Ú. v. EÚ C 380 E, 11.12.2012, s.31.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia