Postopek : 2014/2967(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0316/2014

Predložena besedila :

B8-0316/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 27/11/2014 - 10.6
CRE 27/11/2014 - 10.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0069

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 140kWORD 63k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0311/2014
25.11.2014
PE539.039v01-00
 
B8-0316/2014

ob zaključku razprave o izjavi Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o smernicah Komisije za oceno učinka (2014/2967(RSP))


Dennis de Jong, João Ferreira v imenu skupine GUE/NGL

Resolucija Evropskega parlamenta o smernicah Komisije za oceno učinka (2014/2967(RSP))  
B8-0316/2014

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju nedavnega javnega posvetovanja o pregledu smernic Komisije za oceno učinka in ustreznem osnutku revidiranih smernic za oceno učinka;

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker imajo ocene učinka, ki se uporabljajo v zgodnji fazi oblikovanja zakonodaje, poglavitno vlogo v agendi Komisije za pametno pravno ureditev, njihov namen pa je zagotavljanje preglednih, izčrpnih in uravnoteženih dokazov o vprašanjih, ki jih je treba obravnavati, dodani vrednosti ukrepanja EU ter stroških in koristih alternativnih rešitev za vse zainteresirane strani;

B.     ker morata imeti v skladu z obstoječimi smernicami za oceno učinka generalni sekretariat Komisije in njen odbor za oceno učinka osrednjo vlogo pri odločanju, ali je za neko pobudo potrebna ocena učinka;

C.     ker ima odbor za oceno učinka kot osrednji organ za nadzor kakovosti pomembno vlogo pri ocenah učinka;

D.     ker je pravilna in neodvisna ocena učinka zlasti pomembna za mikro, mala in srednja podjetja ter vzajemne družbe in zadruge, ki pogosto imajo več težav pri prilagajanju novim zakonskim in upravnim zahtevam v primerjavi z velikimi podjetji ter zaradi svoje velikosti ne morejo tako zgodaj predvideti regulativnih sprememb;

E.     ker načelo „najprej pomisli na male“ že zelo zgodaj v postopku oblikovanja zakonodaje upošteva interese malih in srednjih podjetij, da bi bila zakonodaja tem podjetjem prijazna; ker je za zagotavljanje učinkovitega izvajanja tega načela na razpolago vrsta orodij, vključno z izvajanjem testa za mala in srednja podjetja pri zakonodajnih predlogih, ki so v pripravi;

F.     ker so v veljavnih smernicah za oceno učinka predvidene tudi posebne usmeritve v obliki testa za mala in srednja podjetja, vključno z morebitnimi ukrepi za ublažitev; ker osnutek revidiranih smernic ne vsebuje določb o testu za mala in srednja podjetja;

G.     ker je pomembno, da lahko zainteresirane strani, kot so organizacije malih in srednjih podjetij, sindikati in nevladne organizacije, dragoceno prispevajo k javnim posvetovanjem; ker je delovanje teh organizacij ogroženo zaradi pomanjkanja financiranja; ker bi bilo treba za izboljšanje razmer na tem področju sprejeti konkretne ukrepe;

Področje uporabe

1.      pozdravlja zavezanost Komisije rednemu pregledovanju smernic za oceno učinka, da bi izboljšali postopek ocene učinka;

2.      je kljub temu zaskrbljen, da je osnutek revidiranih smernic veliko manj podroben kot veljavne smernice glede področja uporabe ocene učinka, prav tako pa odgovornemu generalnemu direktoratu dopušča veliko več manevrskega prostora pri odločanju, ali je ocena učinka potrebna; meni, da bi bilo treba ohraniti obstoječe prakse, pri katerih sta odbor za oceno učinka in generalni sekretariat vključena v postopek odločanja;

3.      meni, da bi morala Komisija ohraniti obstoječi pristop in predložiti oceno učinka za vse pobude, pri katerih je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

–       zakonodajni predlogi, vključeni v zakonodajni in delovni program Komisije,

–       zakonodajni predlogi, ki niso vključeni v zakonodajni in delovni program Komisije, pri katerih je jasno razviden njihov gospodarski, družbeni in okoljski učinek,

–       nezakonodajne pobude, ki določajo prihodnje politike (kot so bele knjige, akcijski načrti, programi odhodkov, smernice za pogajanja o mednarodnih sporazumih),

–       delegirani ali izvedbeni akti, za katere je verjetno, da bodo imeli pomemben učinek;

4.      ugotavlja, da področje uporabe ocene učinka včasih ne sovpada s sprejetimi predlogi, če se ti spremenijo po njihovi predložitvi kolegiju komisarjev za odobritev; zahteva, da se v osnutku revidiranih smernic navede, da bi bilo treba oceno učinka posodabljati, da bi zagotovili neprekinjenost med zadevami, obravnavanimi v oceni učinka, in morebitnimi predlogi, ki jih sprejme Komisija;

Odbor za oceno učinka

5.      izraža globoko zaskrbljenost, ker v osnutku revidiranih smernic ni natančneje določena vloga odbora za oceno učinka v postopku za oceno učinka; odločno vztraja, naj Komisija razmisli o tem izpustu in naj v novem osnutku revidiranih smernic, preden odgovori Parlamentu, natančneje opredeli postopke, ki se nanašajo na odbor za oceno učinka; vse pobude, ki zahtevajo oceno učinka, bi morale dobiti pozitivno mnenje odbora;

6.      meni, da bi moral biti odbor za oceno učinka popolnoma neodvisen in na voljo ne le Komisiji, ampak po potrebi tudi Evropskemu parlamentu in Evropskemu svetu;

Test za mala in srednja podjetja

7.      opozarja, da je Komisija v pregledu akta za mala podjetja leta 2011 izrazila obžalovanje, ker je le osem držav članic test za mala in srednja podjetja vključilo v nacionalne postopke odločanja; pozdravlja jasno zavezo Komisije iz tega pregleda, da bo ta test še dodatno okrepila; vendar obžaluje, da test kljub tem napovedim ni niti omenjen v osnutku revidiranih smernic za oceno učinka;

8.      vztraja pri tem, da bi bilo treba ohraniti test za mala in srednja podjetja, kakor je določen v prilogi 8 k smernicam, s čimer bi preprečili, da bi pobude Komisije nesorazmerno vplivale na mala in srednja podjetja oziroma jih v primerjavi z velikim podjetji postavile v slabši položaj;

9.      poudarja, da bi morala v takšnih primerih ocena učinka vključevati nadomestne mehanizme in/ali možnosti, s pomočjo katerih bi mala in srednja podjetja lažje izpolnila zahteve pobude (kakor je določeno v prilogi 8.4); v zvezi s tem pozdravlja predhodno izključitev mikropodjetjih iz področja uporabe zakonodajnega predloga kot možnosti, navedene v osnutku revidiranih smernic;

10.    meni, da se v sedanji praksi, kjer so okvirne pogodbe sklenjene z velikimi korporacijami, mala in srednja podjetja, javne univerze in raziskovalni inštituti niso sposobni potegovati za te pogodbe; poziva Komisijo, naj spremeni to prakso;

Ocene učinka v Parlamentu

11.    poziva, naj se na ravni Parlamenta, zlasti pa odborov, ocene učinka Komisije obravnavajo sistematično in kar se da zgodaj;

12.    opozarja na svojo resolucijo z dne 8. junija 2011 o zagotavljanju neodvisnih ocen učinka(1), v kateri poziva k doslednejši uporabi parlamentarne ocene učinka; opozarja tudi, da je oddelek za oceno učinka že na voljo za pripravo ocen; meni, da je so parlamentarne ocene učinka posebej potrebne pred sprejetjem velikih vsebinskih sprememb ali predlogov sprememb k prvotnim predlogom Komisije;

Ocena socialnih učinkov

13.    močno kritizira Komisijo, ki ne namenja dovolj pozornosti socialnim posledicam, s katerimi se soočajo ljudje v državah z dogovorjenim programom; tudi na splošno meni, da socialni učinki predlogov in odločitev Komisije niso ustrezno upoštevani;

14.    pozdravlja načrte za ocene socialnih učinkov iz političnih prednostnih nalog predsednika Junckerja, vendar meni, da bi bilo treba te ocene vključiti tudi v smernice za oceno učinka, da bi v prihodnosti pri teh ocenah upoštevali učinke predlogov na zaposlovanje, revščino in socialno kohezijo ter njihov vpliv na okolje;

°

°       °

15.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji in Svetu.

 

 

(1)

UL C 380E, 11.12.2012, str. 31.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov