Процедура : 2014/2912(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0319/2014

Внесени текстове :

B8-0319/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/12/2014 - 10.19
CRE 17/12/2014 - 10.19
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 142kWORD 209k
2.12.2014
PE539.042v01-00
 
B8-0319/2014

внесено съгласно член 105, параграф 4 от Правилника за дейността


относно делегирания регламент на Комисията от 20 октомври 2014 г. за установяване на план за премахване на изхвърления улов в Балтийско море (2014/2912(DEA))


Марек Юзеф Грубарчик от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно делегирания регламент на Комисията от 20 октомври 2014 г. за установяване на план за премахване на изхвърления улов в Балтийско море (2014/2912(DEA))  
B8‑0319/2014

Европейският парламент,

–       като взе предвид Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета и по-специално част ІІІ от него(1),

–       като взе предвид Регламент (ЕО) № 2187/2005 на Съвета от 21 декември 2005 г. за опазване на рибните ресурси посредством технически мерки в района на Балтийско море, Белти и протока Оресунд, за изменение на Регламент (ЕО) № 1434/98 и отмяна на Регламент (ЕО) № 88/98 и по-специално приложение ІV към него(2),

–       като взе предвид Регламент (ЕО) № 1098/2007 на Съвета от 18 септември 2007 година за създаване на многогодишен план за запасите от треска в Балтийско море и за риболовните предприятия, които експлоатират тези запаси, за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 779/97(3),

–       като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид член 105, параграф 4 от своя правилник,

A.     като има предвид, че намаляването на минималния референтен размер за опазването на треската в Балтийско море, както предлага Комисията, би могло потенциално да застраши репродуктивния капацитет на запасите от треска;

Б.     като има предвид, че решението на Съвета относно общия допустим улов (ОДУ) за запасите от треска през 2015 г. е насочено към намаляване на квотата (със 7% в западните части на Балтийско море и с 22% в източните части на Балтийско море), с цел опазване на вида;

В.     като има предвид, че намаляването на минималния референтен размер за опазването на треската в Балтийско море от 38 см на 35 см стимулира създаването на пазар за млада риба;

Г.     като има предвид, че намаляването на минималния референтен размер за опазването на треската в Балтийско море премахва важен стимул за подобряване по отношение на използването на по-селективно риболовно оборудване;

1.      възразява срещу Делегиран регламент (ЕС) № .../... на Комисията от 20 октомври 2014 г. за установяване на план за премахване на изхвърления улов в Балтийско море;

2.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Комисията и да я информира, че делегираният регламент не може да влезе в сила;

3.      отправя искане към Комисията в срок от един месец да представи нов делегиран акт, който да взема предвид следните препоръки:

Препоръка  1

Делегиран регламент

Член 3

 

Делегиран регламент, срещу който се възразява

Препоръка за новия делегиран акт

Минимален референтен размер за опазване

Минималният референтен размер за опазването на треската в Балтийско море е 35 cm.

заличава се

Or. en

 

 

4.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1)

ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22.

(2)

ОВ L 349, 31.12.2005 г., стр. 1.

(3)

ОВ L 248, 22.9.2007 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност