Postup : 2014/2912(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0319/2014

Předložené texty :

B8-0319/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/12/2014 - 10.19
CRE 17/12/2014 - 10.19
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 146kWORD 207k
2.12.2014
PE539.042v01-00
 
B8-0319/2014

předložený v souladu s čl. 105 odst. 4 jednacího řádu


o nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 20. října 2014, kterým se stanoví plán výmětů v Baltském moři (2014/2912(DEA))


Marek Józef Gróbarczyk za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 20. října 2014, kterým se stanoví plán výmětů v Baltském moři (2014/2912(DEA))  
B8‑0319/2014

Evropský parlament,

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES, především jeho část III(1),

–       s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 ze dne 21. prosince 2005, kterým se stanoví technická opatření pro zachování rybolovných zdrojů ve vodách Baltského moře, Velkého a Malého Beltu a Øresundu, mění nařízení (ES) č. 1434/98 a zrušuje nařízení (ES) č. 88/98, především jeho přílohu IV(2),

–       s ohledem na Nařízení Rady (ES) č. 1098/2007 ze dne 18. září 2007, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné v Baltském moři a lov těchto populací, mění nařízení (EHS) č. 2847/93 a ruší nařízení (ES) č. 779/97(3),

–       s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na čl. 105 odst. 4 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že zmenšení minimální referenční velikosti pro zachování populace tresky obecné v Baltském moři, které navrhuje Komise, by potenciálně mohlo ohrozit reprodukční schopnost této populace;

B.     vzhledem k tomu, že rozhodnutí Rady o celkových přípustných odlovech (TAC) u populace tresky obecné v roce 2015 usiluje o snížení kvót (o 7 % v západním a 22 % ve východním Baltském moři) s cílem chránit tento druh;

C.       vzhledem k tomu, že zmenšení minimální referenční velikosti pro zachování populace tresky obecné v Baltském moři z 38 cm na 35 cm představuje pobídku pro vytvoření trhu s nedospělými rybami;

D.     vzhledem k tomu, že zmenšení minimální referenční velikosti pro zachování populace tresky obecné v Baltském moři odstraňuje důležitou pobídku pro pokrok při zavádění selektivnějších lovných zařízení;

1.      vyslovuje námitku k nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) …/... ze dne 20. října 2014, kterým se stanoví plán výmětů v Baltském moři;

2.      pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Komisi a aby ji informoval, že nařízení v přenesené pravomoci nemůže vstoupit v platnost;

3.      vyzývá Komisi, aby do jednoho měsíce předložila nový akt v přenesené pravomoci, který by zohlednil následující doporučení:

Doporučení  1

Nařízení v přenesené pravomoci

Článek 3

 

Nařízení v přenesené pravomoci, ke kterému je vyslovena námitka

Doporučení pro nový akt v přenesené pravomoci

Minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů

Minimální referenční velikost pro zachování zdrojů tresky obecné v Baltském moři činí 35 cm.

vypouští se

Or. en

 

 

4.      pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, jakož i vládám a parlamentům členských států.

 

(1)

Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22.

(2)

Úř. věst. L 349, 31.12.2005, s. 1.

(3)

Úř. věst. L 248, 22.9.2007, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí