Forslag til beslutning - B8-0319/2014Forslag til beslutning
B8-0319/2014

FORSLAG TIL BESLUTNING om Kommissionens delegerede forordning af 20. oktober 2014 om udarbejdelse af en plan for udsmid i Østersøen

2.12.2014 - (2014/2912(DEA))

jf. forretningsordenens artikel 105, stk. 4

Marek Józef Gróbarczyk for ECR-Gruppen

Procedure : 2014/2912(DEA)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0319/2014
Indgivne tekster :
B8-0319/2014
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0319/2014

Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens delegerede forordning af 20. oktober 2014 om udarbejdelse af en plan for udsmid i Østersøen

(2014/2912(DEA))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF, og særlig del III i denne[1],

–       der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2187/2005 af 21. december 2005 om bevarelse af fiskeressourcerne i Østersøen, Bælterne og Øresund gennem tekniske foranstaltninger, om ændring af forordning (EF) nr. 1434/98 og ophævelse af forordning (EF) nr. 88/98, og særlig bilag IV hertil[2],

–       der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september 2007 om en flerårig plan for torskebestandene i Østersøen og fiskeriet, der udnytter disse bestande, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 779/97[3],

–       der henviser til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 4,

A.     der henviser til, at nedsættelsen af den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse for torskebestanden i Østersøen, som foreslået af Kommissionen, kan skade bestandens reproduktionsevne;

B.     der henviser til, at Rådets afgørelse om samlet tilladte fangstmænger for torskebestande for 2015 begrænser kvoterne (7 % i den vestlige del af Østersøen og 22 % i den østlige del af Østersøen) for at beskytte arterne;

C.     der henviser til, at nedsættelsen af den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse for torskebestanden i Østersøen fra 38 cm til 35 cm udgør en tilskyndelse til skabelsen af et marked for unge fisk;

D.     der henviser til, at nedsættelsen af den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse for bevarelse af torskebestanden i Østersøen fjerner en vigtig tilskyndelse til større brug af mere selektive redskaber;

1.      gør indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/... af 20. oktober om udarbejdelse af en plan for udsmid i Østersøen;

2.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og underrette den om, at den delegerede forordning ikke kan træde i kraft;

3.      anmoder Kommissionen om inden en måned at forelægge en ny delegeret retsakt, som tager hensyn til følgende henstillinger:

Henstilling  1

Delegeret forordning

Artikel 3

 

Delegeret retsakt, der gøres indsigelse mod

Henstilling om ny delegeret retsakt

Bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser

Mindstereferencestørrelser for bevarelse af torskebestanden i Østersøen er 35 cm.

udgår

 

 

Or. en

 

 

4.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.