Resolutsiooni ettepanek - B8-0319/2014Resolutsiooni ettepanek
B8-0319/2014

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK komisjoni 20. oktoobri 2014. aasta delegeeritud määruse kohta, millega kehtestatakse tagasiheitekava seoses kalapüügiga Läänemerel

2.12.2014 - (2014/2912(DEA))

vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 4

Marek Józef Gróbarczyk fraktsiooni ECR nimel

Menetlus : 2014/2912(DEA)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0319/2014
Esitatud tekstid :
B8-0319/2014
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8‑0319/2014

Euroopa Parlamendi resolutsioon komisjoni 20. oktoobri 2014. aasta delegeeritud määruse kohta, millega kehtestatakse tagasiheitekava seoses kalapüügiga Läänemerel

(2014/2912(DEA))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1380/2013 ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määrusi (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus 2004/585/EÜ, ning eriti selle III osa[1],

–       võttes arvesse nõukogu 21. detsembri 2005. aasta määrust (EÜ) nr 2187/2005, mis käsitleb Läänemere, Suur- ja Väike-Belti ning Sundi kalavarude kaitsmist tehniliste meetmete abil, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1434/98 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 88/98, ning eriti selle IV lisa[2],

–       võttes arvesse nõukogu 18. septembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1098/2007, millega kehtestatakse Läänemere tursavarude ja nende varude püügi mitmeaastane kava ning muudetakse määrust (EMÜ) nr 2847/93 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 779/97[3],

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõiget 4,

A.     arvestades, et Läänemere tursa kaitseks kehtestatud alammõõdu vähendamine, mida soovitab komisjon, võib kahjustada tursavaru taastootmisvõimet;

B.     arvestades, et tursa 2015. aasta lubatud kogupüüki käsitleva nõukogu otsuse eesmärk on kärpida kvooti (7% Läänemere lääneosas ja 22% idaosas) selleks, et liiki kaitsta;

C.     arvestades, et Läänemere tursa kaitseks kehtestatud alammõõdu vähendamine 38 sentimeetrilt 35 sentimeetrile annab hoogu noorkalade turu tekkimisele;

D.     arvestades, et Läänemere tursa kaitseks kehtestatud alammõõdu vähendamisega kaob oluline stiimul täiustada selektiivsemate püügivahendite kasutamist;

1.      esitab vastuväiteid komisjoni 20. oktoobri 2014. aasta delegeeritud määrusele (EL) nr .../..., millega kehtestatakse tagasiheitekava seoses kalapüügiga Läänemerel;

2.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ning teatada talle, et delegeeritud määrus ei saa jõustuda;

3.      palub komisjonil esitada ühe kuu jooksul uue delegeeritud õigusakti, milles on võetud arvesse järgmine soovitus:

Soovitus  1

Delegeeritud määrus

Artikkel 3

 

Delegeeritud määrus, millele vastuväiteid esitatakse

Soovitus uue delegeeritud õigusakti kohta

Kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõt

Läänemere tursa kaitseks kehtestatud alammõõt on 35 cm.

välja jäetud

Or. en

 

 

4.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.