Prijedlog rezolucije - B8-0319/2014Prijedlog rezolucije
B8-0319/2014

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o Delegiranoj uredbi Komisije od 20. listopada 2014. donošenje plana odbacivanja ulova u Baltičkom moru

2.12.2014 - (2014/2912(DEA))

podnesen u skladu s člankom 105. stavkom 4. Poslovnika

Marek Józef Gróbarczyk u ime Kluba zastupnika ECR-a

Postupak : 2014/2912(DEA)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0319/2014
Podneseni tekstovi :
B8-0319/2014
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8-0319/2014

Rezolucija Europskog parlamenta o Delegiranoj uredbi Komisije od 20. listopada 2014. donošenje plana odbacivanja ulova u Baltičkom moru

(2014/2912(DEA))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ, posebnu njezin dio III[1],

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2187/2005 od 21. prosinca 2005. o tehničkim mjerama za očuvanje ribolovnih resursa u vodama Baltičkog mora, Malog i Velikog Belta i Øresunda, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1434/98 i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 88/98, posebno njezin Prilog IV.[2],

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1098/2007 od 18. rujna 2007. o utvrđivanju višegodišnjeg plana za stokove bakalara u Baltičkom moru i ribarstvo koje iskorištava te stokove te o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 779/97[3],

–       uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir članak 105. stavak 4. Poslovnika,

A.     budući da bi se smanjenjem minimalne referente veličine potrebne za očuvanje bakalara u Baltičkom moru, kao što je to predložila Komisija, moglo potencijalno narušiti reproduktivnu sposobnost tog stoka;

B.     budući da se odlukom Vijeća o ukupnim dopuštenim ulovima (TAC-ovi) za stokove bakalara 2015. žele smanjiti kvote (za 7 % u zapadnom dijelu Baltičkog mora i 22 % u njegovu istočnom dijelu) radi zaštite te vrste;

C.     budući da se smanjenjem minimalne referentne veličine potrebne za očuvanje bakalara u Baltičkom moru s 38 cm na 35 cm potiče stvaranje tržišta za nedorasle ribe;

D.     budući da se smanjenjem minimalne referentne veličine potrebne za očuvanje bakalara u Baltičkom uklanja važna inicijativa za uvođenje poboljšanja na području upotrebe selektivnijih alata;

1.      ulaže prigovor na Delegiranu uredbu Komisije (EU) No …/... od 20. listopada 2014. o donošenju plana odbacivanja ulova u Baltičkom moru;

2.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji te da je obavijesti da Delegirana uredba ne može stupiti na snagu;

3.      traži od Komisije da podnese novi delegirani akt koji će uzeti u obzir sljedeće preporuke:

Preporuka  1

Delegirana uredba

Članak 3.

 

Delegirana uredba na koju je uložen prigovor

Preporuka za novi delegirani akt

Minimalne referentne veličine potrebne za očuvanje

Minimalna referentna veličina potrebna za očuvanje bakalara u Baltičkom moru iznosi 35 cm.

Briše se.

Or. en

 

 

4.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću te vladama i parlamentima država članica.