Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0319/2014Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0319/2014

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl 2014 m. spalio 20 d. Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo nustatomas Baltijos jūrai skirtas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas

2.12.2014 - (2014/2912(DEA))

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 4 dalį

Marek Józef Gróbarczyk ECR frakcijos vardu

Procedūra : 2014/2912(DEA)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0319/2014
Pateikti tekstai :
B8-0319/2014
Debatai :
Priimti tekstai :

B8‑0319/2014

Europos Parlamento rezoliucija dėl 2014 m. spalio 20 d. Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo nustatomas Baltijos jūrai skirtas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas

(2014/2912(DEA))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB, visų pirma jo III dalis[1],

–       atsižvelgdamas į 2005 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2187/2005 dėl žuvų išteklių apsaugos techninėmis priemonėmis Baltijos jūroje, Beltų ir Zundo sąsiauriuose, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1434/98 ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 88/98, visų pirma jo IV priedą[2],

–       atsižvelgdamas į 2007 m. rugsėjo 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1098/2007, nustatantį Baltijos jūros menkių išteklių ir jų žvejybos būdų daugiametį planą bei iš dalies keičiantį Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93 ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 779/97[3],

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 4 dalį,

A.     kadangi sumažinus mažiausią atlantinių menkių išteklių Baltijos jūroje išsaugojimą užtikrinantį orientacinį dydį, kaip siūlo Komisija, galbūt galėtų nukentėti žuvų išteklių reprodukcinis pajėgumas;

B.     kadangi Tarybos sprendimu dėl bendro 2015 m. leidžiamo sužvejoti kiekio (angl. TAC) siekiama sumažinti kvotas (7 proc. vakarinėje Baltijos jūros dalyje ir 22 proc. rytinėje Baltijos jūros dalyje), kad būtų užtikrinta rūšių apsaugą;

C.     kadangi sumažinus mažiausią atlantinių menkių išteklių Baltijos jūroje išsaugojimą užtikrinantį orientacinį dydį nuo 38 cm iki 35 cm būtų skatinamas žuvies jauniklių rinkos kūrimas;

D.     kadangi sumažinus mažiausią atlantinių menkių išteklių Baltijos jūroje išsaugojimą užtikrinantį orientacinį dydį panaikinama svarbi paskata, kuria siekiama patobulinti selektyvesnės žvejybos įrangos naudojimą;

1.      pareiškia prieštaravimą dėl 2014 m. spalio 20 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. …/..., kuriuo nustatomas Baltijos jūrai skirtas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas;

2.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai ir jai pranešti, kad deleguotasis reglamentas negali įsigalioti;

3.      prašo Komisijos per vieną mėnesį pateikti naują deleguotąjį aktą, kuriame būtų atsižvelgta į šias rekomendacijas:

Rekomendacija  1

Deleguotasis reglamentas

3 straipsnis

 

Deleguotasis reglamentas, kuriam prieštaraujama

Rekomendacija dėl naujo deleguotojo akto

Mažiausias išteklių išsaugojimą užtikrinantis orientacinis dydis

Mažiausias atlantinių menkių išteklių Baltijos jūroje išsaugojimą užtikrinantis orientacinis dydis yra 35 cm.

Išbraukta.

Or. en

 

 

4.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.