Procedūra : 2014/2912(DEA)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0319/2014

Iesniegtie teksti :

B8-0319/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 17/12/2014 - 10.19
CRE 17/12/2014 - 10.19
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 495kWORD 209k
2.12.2014
PE539.042v01-00
 
B8-0319/2014

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 105. panta 4. punktu


par Komisijas 2014. gada 20. oktobra deleģēto regulu, ar kuru izveido izmetumu plānu zvejniecībām, kas darbojas Baltijas jūrā (2014/2912(DEA))


Marek Józef Gróbarczyk ECR grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Komisijas 2014. gada 20. oktobra deleģēto regulu, ar kuru izveido izmetumu plānu zvejniecībām, kas darbojas Baltijas jūrā (2014/2912(DEA))  
B8‑0319/2014

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK, un jo īpaši tās III daļu(1),

–       ņemot vērā Padomes 2005. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 2187/2005, ar ko nosaka tehniskus pasākumus zvejas resursu saglabāšanai Baltijas jūrā, Beltos un Zunda šaurumā un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1434/98, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 88/98, un jo īpaši tās IV pielikumu(2),

–       ņemot vērā Padomes 2007. gada 18. septembra Regulu (EK) Nr. 1098/2007, ar ko izveido daudzgadu plānu Baltijas jūras mencu krājumiem un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto, groza Regulu (EEK) Nr. 2847/93 un atceļ Regulu (EK) Nr. 779/97(3),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 105. panta 4. punktu,

A.     tā kā minimālā saglabāšanas references izmēra samazināšana mencai Baltijas jūrā, kā to ierosina Komisija, varētu potenciāli mazināt krājumu reproduktīvās spējas;

B.     tā kā Padomes lēmums par kopējo pieļaujamo mencas krājumu nozveju (KPN) 2015. gadā tiecas samazināt kvotas (no 7 % Baltijas jūras rietumos un 22 % Baltijas jūras austrumos), lai aizsargātu sugu;

C.     tā kā minimālā saglabāšanas references izmēra samazināšana mencai Baltijas jūrā no 38 cm līdz 35 cm stimulē tirgus rašanos attiecībā uz zivju mazuļiem;

D.     tā kā minimālā saglabāšanas references izmēra samazināšana mencai Baltijas jūrā likvidē nozīmīgu stimulu veikt uzlabojumus attiecībā uz selektīvāku rīku izmantošanu,

1.      izsaka iebildumus pret Komisijas deleģēto regulu;

2.      uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai un paziņot, ka deleģētā regula nevar stāties spēkā ;

3.      prasa, lai Komisija iesniedz jaunu deleģēto aktu, kurā būtu ņemti vērā šādi ieteikumi:

Ieteikums Nr.  1

Deleģētā regula

3. pants

 

Deleģētā regula, pret kuru iebilst

Ieteikums jaunajam deleģētajam aktam

Minimālais saglabāšanas references izmērs

Minimālais saglabāšanas references izmērs mencai Baltijas jūrā ir 35 cm.

svītrots.

Or. en

 

 

4.      uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

 

(1)

OV L 354, 28.12.2013., 22. lpp.

(2)

OV L 349, 31.12.2005., 1. lpp.

(3)

OV L 248, 22.9.2007., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika