Procedura : 2014/2912(DEA)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0319/2014

Teksty złożone :

B8-0319/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/12/2014 - 10.19
CRE 17/12/2014 - 10.19
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 143kWORD 209k
2.12.2014
PE539.042v01-00
 
B8-0319/2014

złożony zgodnie z art. 105 ust. 4 Regulaminu


w sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 20 października 2014 r. ustanawiającego plan w zakresie odrzutów na Morzu Bałtyckim (2014/2912(DEA))


Marek Józef Gróbarczyk w imieniu grupy ECR

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 20 października 2014 r. ustanawiającego plan w zakresie odrzutów na Morzu Bałtyckim (2014/2912(DEA))  
B8‑0319/2014

Parlament Europejski,

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE, w szczególności uwzględniając jego część III(1),

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 88/98, w szczególności uwzględniając załącznik IV do tego rozporządzenia(2),

 

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiające wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów, zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 779/97(3),

 

–       uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając art. 105 ust. 4 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że ograniczenie minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony dla dorsza w Morzu Bałtyckim może osłabić zdolność reprodukcyjną tych zasobów;

B.     mając na uwadze, że Rada w swej decyzji w sprawie całkowitego dopuszczalnego połowu (TAC) zasobów dorsza w 2015 r. dąży do ograniczenia kwot (o 7% w zachodniej części Morza Bałtyckiego i o 22% w jego części wschodniej) w celu zapewnienia ochrony gatunków;

C.     mając na uwadze, że ograniczenie minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony dla dorsza w Morzu Bałtyckim z 38 cm do 35 cm stanowi zachętę do stworzenia rynku ryb młodych;

D.     mając na uwadze, że ograniczenie minimalnego rozmiaru odniesienia dla dorsza w Morzu Bałtyckim eliminuje ważną zachętę do czynienia postępów w zakresie stosowania bardziej selektywnych narzędzi;

1.      wyraża sprzeciw wobec rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr …/... z dnia 20 października 2014 r. ustanawiającego plan w zakresie odrzutów na Morzu Bałtyckim;

2.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji i do powiadomienia jej, że rozporządzenie delegowane nie może wejść w życie;

3.      wzywa Komisję do przedstawienia w terminie miesiąca nowego aktu delegowanego uwzględniającego następujące zalecenia:

Zalecenie  1

Rozporządzenie delegowane

Artykuł 3

 

Rozporządzenie delegowane, wobec którego wyrażono sprzeciw

Zalecenie dotyczące nowego aktu delegowanego

Minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony

Minimalny rozmiar odniesienia do celów ochrony dla dorsza w Morzu Bałtyckim wynosi 35 cm.

skreślony

Or. en

 

 

4.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

 

(1)

Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22.

(2)

Dz.U. L 349 z 31.12.2005, s. 1.

(3)

Dz.U. L 248 z 22.9.2007, s. 1.

 

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności