Návrh uznesenia - B8-0319/2014Návrh uznesenia
B8-0319/2014

NÁVRH UZNESENIA o delegovanom nariadení Komisie z 20. októbra 2014, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov v Baltskom mori

02.12.2014 - (2014/2912(DEA))

v súlade s článkom 105 ods. 4 rokovacieho poriadku

Marek Józef Gróbarczyk v mene Európskych konzervatívcov a reformistov

Postup : 2014/2912(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0319/2014
Predkladané texty :
B8-0319/2014
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑0319/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu o delegovanom nariadení Komisie z 20. októbra 2014, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov v Baltskom mori

(2014/2912(DEA))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES, a najmä na jeho časť III[1],

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005 z 21. decembra 2005 na ochranu zdrojov rybolovu vo vodách Baltského mora, Beltov a Øresundu prostredníctvom technických opatrení, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1434/98 a zrušuje nariadenie (ES) č. 88/98, a najmä na jeho prílohu IV[2],

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1098/2007 z 18. septembra 2007, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky v Baltskom mori a rybolov využívajúci tieto populácie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2847/93 a zrušuje nariadenie (ES) č. 779/97[3],

–       so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na článkom 105 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.     keďže zníženie minimálnej ochrannej referenčnej veľkosti v prípade tresky škvrnitej v Baltskom mori, ktoré navrhuje Komisia, by mohlo oslabiť reprodukčnú schopnosť tejto populácie;

B.     keďže cieľom rozhodnutia Rady o celkovom povolenom výlove (TAC) v súvislosti s populáciou tresky škvrnitej v roku 2015 je znížiť kvóty (o 7 % v západnej časti Baltského mora a o 22 % v jeho východnej časti) v záujme ochrany tohto druhu;

C.     keďže zníženie minimálnej ochrannej referenčnej veľkosti v prípade tresky škvrnitej v Baltskom mori z 38 cm na 35 cm podnecuje vytvorenie trhu s mladými jedincami;

D.     keďže znížením minimálnej ochrannej referenčnej veľkosti v prípade tresky škvrnitej v Baltskom mori sa odstraňuje dôležitý podnet na zlepšovanie, pokiaľ ide o používanie selektívnejšieho výstroja;

1.      vznáša námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. …/... z 20. októbra 2014, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov v Baltskom mori;

2.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a aby jej oznámil, že delegované nariadenie nemôže nadobudnúť účinnosť;

3.      žiada Komisiu, aby do jedného mesiaca predložila nový delegovaný akt, ktorý zohľadní toto odporúčanie:

Odporúčanie  1

Delegované nariadenie

Článok 3

 

Delegované nariadenie, voči ktorému bola vznesená námietka

Odporúčanie pre nový delegovaný akt

Minimálne ochranné referenčné veľkosti

Minimálna ochranná referenčná veľkosť je v prípade tresky škvrnitej v Baltskom mori 35 cm.

vypúšťa sa

Or. en

 

 

4.      poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a vládam a parlamentom členských štátov.