Предложение за резолюция - B8-0320/2014Предложение за резолюция
B8-0320/2014

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно прекомерната употреба на антибиотици и постоянното нарастване на резистентността към тях

2.12.2014

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността

Софи Монтел, Доминик Билд

B8‑0320/2014

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно прекомерната употреба на антибиотици и постоянното нарастване на резистентността към тях

Европейският парламент,

–       като взе предвид Плана за действие срещу нарастващите заплахи от антимикробна резистентност, представен от Комисията през 2011 г.,

–       като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.     като има предвид, че във Франция прекомерната употреба на антибиотици създава сериозни проблеми за общественото здравеопазване (значително покачване на смъртните случаи поради липса на терапевтични възможности);

Б.     като има предвид, че тази прекомерна употреба има разрушително въздействие върху околната среда;

В.     като има предвид, че във Франция равнището на употреба на антибиотици е видимо по-високо от средното европейско равнище (с около + 30 %);

Г.     като припомня, че според националната агенция по безопасност на лекарствата на Франция употребата на антибиотици във Франция, след като е отбелязала спад, отново е започнала да се покачва от 2010 г. насам, като най-големите потребители на антибиотици са жени, деца и възрастни хора;

1.      счита, че във Франция и в Европейския съюз трябва да се насърчава разработването на тестове за бърза ориентационна диагностика, които дават възможност за определяне на причината на инфекцията (вирусна или бактериална) и за предписване или не на антибиотик;

2.      изисква от Комисията, предвид ограничения брой иновативни молекули, които излизат на пазара, най-старите от тях да се поддържат, независимо от ниската им рентабилност за фармацевтичните дружества;

3.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, заедно с имената на подписалите я лица, на Комисията, на Съвета и на държавите членки.