Πρόταση ψηφίσματος - B8-0320/2014Πρόταση ψηφίσματος
B8-0320/2014

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την υπερκατανάλωση αντιβιοτικών και την αυξανόμενη αντοχή απέναντί τους

2.12.2014

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού

Sophie Montel, Dominique Bilde

B8-0320/2014

πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την υπερκατανάλωση αντιβιοτικών και την αυξανόμενη αντοχή απέναντί τους

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης κατά του αυξανόμενου κινδύνου της μικροβιακής αντοχής που παρουσίασε η Επιτροπή το 2011,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Γαλλία η υπερκατανάλωση αντιβιοτικών θέτει σημαντικά προβλήματα δημόσιας υγείας (σημαντική αύξηση αριθμού θανάτων λόγω θεραπευτικού αδιεξόδου)·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η υπερκατανάλωση έχει καταστρεπτικές επιπτώσεις στο περιβάλλον·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Γαλλία το επίπεδο κατανάλωσης αντιβιοτικών είναι σαφώς υψηλότερο του μέσου ευρωπαϊκού (+ 30 % περίπου)·

Δ.     υπενθυμίζοντας ότι, σύμφωνα με τον γαλλικό εθνικό οργανισμό ασφάλειας φαρμάκων και προϊόντων υγείας, η κατανάλωση αντιβιοτικών, αφού σημείωσε μια μείωση, άρχισε πάλι να αυξάνεται στη Γαλλία από το 2020, κι ότι οι γυναίκες, τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι είναι οι κατηγορίες που τα καταναλώνουν περισσότερο·

1.      εκτιμά ότι η ανάπτυξη γρήγορων διαγνωστικών δοκιμασιών (τεστ) που θα επιτρέπουν τον προσδιορισμό της (βακτηριακής ή ιογενούς) αιτιολογίας και τη συνταγογράφηση ή μη αντιβιοτικού, πρέπει να ενθαρρυνθεί στη Γαλλία και Στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

2.      ζητεί από την Επιτροπή, λόγω του περιορισμένου αριθμού καινοτόμων μορίων που εμφανίζονται στην αγορά, να μεριμνήσει ώστε να διατηρηθούν τα αρχαιότερα, παρά τη χαμηλή οικονομική απόδοσή τους για τους φαρμακευτικούς ομίλους·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συνοδευόμενο από τα ονόματα των υπογραφόντων, στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στα κράτη μέλη.