Päätöslauselmaesitys - B8-0320/2014Päätöslauselmaesitys
B8-0320/2014

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS antibioottien liiallisesta käytöstä ja antibioottiresistenssin jatkuvasta edistymisestä

2.12.2014

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti

Sophie Montel, Dominique Bilde

B8‑0320/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma antibioottien liiallisesta käytöstä ja antibioottiresistenssin jatkuvasta edistymisestä

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon komission vuonna 2011 esittämän toimintasuunnitelman mikrobilääkeresistenssin aiheuttamien kasvavien uhkien torjumiseksi,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon, että Ranskassa antibioottien liiallinen käyttö aiheuttaa vakavia kansanterveysongelmia (yhä useampia kuolemantapauksia, koska lääkkeet eivät tehoa);

B.     ottaa huomioon, että tällaisella liiallisella käytöllä on vakavia ympäristövaikutuksia;

C.     ottaa huomioon, että Ranskassa antibioottien käyttöaste on merkittävästi (eli noin 30 prosenttia) suurempi kuin eurooppalainen keskitaso;

D.     palauttaa mieliin, että Ranskan kansallisen lääkkeiden ja terveydenhoitotuotteiden turvallisuudesta vastaavan viraston mukaan antibioottien käyttö on lähtenyt laskun jälkeen uudestaan nousuun vuoden 2010 jälkeen ja naiset, lapset ja vanhukset ovat suurimpia käyttäjiä;

1.      katsoo, että pikadiagnosointitestien kehittämistä on kannustettava Ranskassa ja Euroopan unionissa, koska ne mahdollistavat infektion syyn määrittelyn (bakteeri vai virus) ja antibioottien määräämistä koskevan asianmukaisen päätöksen;

2.      kehottaa komissiota säilyttämään markkinoilla vanhantyyppiset antibiootit, vaikka ne eivät olekaan lääketehtaille kovin kannattavia, koska uusia innovatiivisia lääkkeitä tulee markkinoille vähän;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman ja allekirjoittajien nimet komissiolle, neuvostolle ja jäsenvaltioille.