Ontwerpresolutie - B8-0320/2014Ontwerpresolutie
B8-0320/2014

ONTWERPRESOLUTIE over het overmatig gebruik van en de gestaag toenemende resistentie tegen antibiotica

2.12.2014

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement

Sophie Montel, Dominique Bilde

B8‑0320/2014

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over het overmatig gebruik van en de gestaag toenemende resistentie tegen antibiotica

Het Europees Parlement,

–       gezien het actieplan tegen het toenemende gevaar van antimicrobiële resistentie, dat de Commissie in 2011 heeft ingediend,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat het overmatig gebruik van antibiotica in Frankrijk ernstige problemen voor de volksgezondheid veroorzaakt (sterk stijgend aantal sterfgevallen door therapeutische impasses);

B.     overwegende dat dit overmatig gebruik vernietigende gevolgen heeft voor het milieu;

C.     overwegende dat in Frankrijk veel meer antibiotica worden gebruikt dan het Europese gemiddelde (ongeveer 30% meer);

D.     overwegende dat het gebruik van antibiotica in Frankrijk volgens het "Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé" (Nationaal Agentschap voor de veiligheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten) even is gedaald, maar sinds 2010 weer stijgt, en dat vrouwen, kinderen en ouderen de grootste gebruikers zijn;

1.      is van mening dat de ontwikkeling van snelle diagnosetests, die het mogelijk maken de oorzaak van de infectie (bacterieel of viraal) vast te stellen en al dan niet antibiotica voor te schrijven, in Frankrijk en in de Europese Unie moet worden aangemoedigd;

2.      vraagt de Commissie, aangezien er slechts een klein aantal innoverende moleculen op de markt komt, ervoor te zorgen dat de oudere moleculen worden gehandhaafd, ook al zijn ze voor farmaceutische bedrijven weinig rendabel;

3.      verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie met de namen van de ondertekenaars te doen toekomen aan de Commissie, de Raad en de lidstaten.