Resolutsiooni ettepanek - B8-0322/2014Resolutsiooni ettepanek
B8-0322/2014

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK vajaduse kohta seada ELi arenguabi andmise eeltingimuseks usuvabaduse austamine abikõlblikus riigis

2.12.2014

vastavalt kodukorra artiklile 133

Lorenzo Fontana

B8-0322/2014

Euroopa Paramendi resolutsiooni ettepanek vajaduse kohta seada ELi arenguabi andmise eeltingimuseks usuvabaduse austamine abikõlblikus riigis

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 21 lõiget 1,

 

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 217,

 

–  võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 10 ja 12,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A. arvestades, et viimastel aastatel on paljudes kolmandates riikides suurenenud murettekitavalt usulise sallimatusega seotud vägivallajuhtumid, mis on suunatud eelkõige vähemuste vastu;

 

B. arvestades, et liit soovib täita ülemaailmset rolli ja on maailma suurim arenguabi andja;

 

C. arvestades hiljutisi traagilisi sündmusi Pakistanis, Keenias ja Nigeerias;

 

1.  on seisukohal, et usulisest sallimatusest põhjustatud vägivalla eskaleerumine on jõudnud lubamatu tasemeni;

 

2.  palub komisjonil talle aluslepingutega antud volituste kohaselt võtta kiiresti kasutusele terviklik strateegia, et seada arenguabi andmise eeltingimuseks tegelik inimõiguste ja usuvabaduse austamine riikides, kus sellised põhiõigused ei ole tagatud.