Ontwerpresolutie - B8-0322/2014Ontwerpresolutie
B8-0322/2014

ONTWERPRESOLUTIE over de noodzaak om EU-ontwikkelingshulp afhankelijk te maken van de eerbiediging van de godsdienstvrijheid door begunstigde landen

2.12.2014

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement

Lorenzo Fontana

B8‑0322/2014

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de noodzaak om EU-ontwikkelingshulp afhankelijk te maken van de eerbiediging van de godsdienstvrijheid door begunstigde landen

Het Europees Parlement,

–   gezien artikel 21, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU),

 

–   gezien artikel 217 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU),

 

–   gezien de artikelen 10 en 12 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

 

–   gezien artikel 133 van zijn Reglement,

 

A. overwegende dat de afgelopen jaren in vele derde landen de gewelddadige uitingen van religieuze onverdraagzaamheid op zorgwekkende wijze zijn toegenomen, in het bijzonder ten koste van minderheden;

 

B. overwegende dat de Unie een belangrijke speler op het wereldtoneel wil zijn en dat zij zelf de belangrijkste donor van ontwikkelingshulp ter wereld is;

 

C. overwegende de tragische gebeurtenissen die zich kort geleden hebben voorgedaan in Pakistan, Kenia en Nigeria;

 

1.  is van mening dat de toename van religieus geweld een onaanvaardbaar niveau heeft bereikt;

 

2.  verzoekt de Commissie om, met inachtneming van de toewijzing van bevoegdheden zoals in de Verdragen bepaald, onverwijld een algemene strategie te ontwikkelen met als doel de ontwikkelingshulp afhankelijk te maken van de daadwerkelijke eerbiediging van de mensenrechten en van de godsdienstvrijheid in de landen waar dergelijke grondrechten niet worden gewaarborgd.