Návrh usnesení - B8-0324/2014Návrh usnesení
B8-0324/2014

NÁVRH USNESENÍ o společném rámci regulace sektoru silniční dopravy

3.12.2014

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu

Lorenzo Fontana

B8‑0324/2014

Návrh usnesení Evropského parlamentu o společném rámci regulace sektoru silniční dopravy

Evropský parlament,

–   s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

 

–   s ohledem na čl. 4 odst. 2 písm. g) a článek 91 SFEU,

 

–   s ohledem na bílou knihu Komise „Evropská dopravní politika do roku 2010: čas rozhodnutí (KOM(2001)370),

 

A. vzhledem k tomu, že v posledních letech se v sektoru silniční dopravy objevily některé praktiky, které podrývají správné fungování hospodářské soutěže;

 

B. vzhledem k tomu, že sdílení a účinné uplatňování společných norem je nezbytné pro prevenci případného sociálního dumpingu;

 

C. vzhledem k tomu, že některé firmy z některých členských států začaly přemisťovat svou činnost, často jen fiktivně, do jiných členských států, a tím způsobují značné problémy, pokud jde o udržení úrovně platů a zaměstnanosti v zemi původu;

 

1.  má za to, že by EU měla zasáhnout tak, aby byla výše zmíněná narušení rychle a zásadně omezena;

 

2.  vyzývá Komisi, aby v souladu s pravomocemi, které jí svěřují Smlouvy, vypracovala návrh na zavedení minimální mzdy na evropské úrovni, jež by se vztahovala na všechny profesionální řidiče;

 

3. naléhavě vyzývá Komisi, aby přijala opatření zaměřená na odstranění častých případů dumpingu a rozdílů ve zdanění podniků i zaměstnanců.