Resolutsiooni ettepanek - B8-0324/2014Resolutsiooni ettepanek
B8-0324/2014

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK autoveosektori ühtse regulatiivse raamistiku kohta

3.12.2014

vastavalt kodukorra artiklile 133

Lorenzo Fontana

B8-0324/2014

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek autoveosektori ühtse regulatiivse raamistiku kohta

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

 

–   võttes arvesse ELi toimimise lepingu artikli 4 lõike 2 punkti g ja artiklit 91,

 

–   võttes arvesse valget raamatut „Euroopa transpordipoliitika aastani 2010: aeg otsustada” (COM(2001)0370),

 

A. arvestades, et viimaste aastate jooksul on autoveosektoris esinenud teatavaid tegevusviise, mis kahjustavad ausat konkurentsi sektoris;

 

B. arvestades, et ühiste õigusnormide kasutamine ja tõhus rakendamine on ülioluline vältimaks sotsiaalse dumpingu võimalikku esinemist;

 

C. arvestades, et teatavate liikmesriikide mõned ettevõtted on hakanud oma tegevust teistesse liikmesriikidesse ümber paigutama, tehes seda sageli fiktiivselt ja põhjustades seeläbi oma päritolumaal väga tõsiseid töötasu ja tööhõive tasemega seotud probleeme;

 

1.  on seisukohal, et EL peaks võtma meetmeid eesmärgiga kiiresti saavutada eespool toodud konkurentsimoonutuste tuntav vähenemine;

 

2.  palub komisjonil talle aluslepingutega antud volituste kohaselt töötada välja ettepanekud Euroopa tasandil miinimumpalga kehtestamiseks, mis oleks tagatud kõigile elukutselistele sõidukijuhtidele;

 

3.  nõuab, et komisjon võtaks meetmeid sagedaste dumpingujuhtumite kõrvaldamiseks ning nii ettevõtjate kui töötajate vahel valitsevate maksustamiserinevuste kaotamiseks.