Propunere de rezoluţie - B8-0324/2014Propunere de rezoluţie
B8-0324/2014

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la un cadru comun de reglementare pentru sectorul transportului rutier

3.12.2014

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură

Lorenzo Fontana

B8‑0324/2014

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la un cadru comun de reglementare pentru sectorul transportului rutier

Parlamentul European,

–   având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

 

–   având în vedere articolul 4 alineatul (2) litera (g) și articolul 91 din TFUE,

 

–   având în vedere cele expuse în Cartea albă intitulată „Politica europeană în domeniul transporturilor pentru anul 2010: momentul deciziilor” (COM(2001)0370),

 

A. întrucât, în ultimii ani, în sectorul transportului rutier s-au înregistrat unele practici care au subminat funcționarea corectă a concurenței;

 

B. întrucât existența și aplicarea efectivă a unei legislații comune este indispensabilă pentru prevenirea eventualelor fenomene de dumping social;

 

C. întrucât anumite societăți din unele state membre au început, adesea de o manieră disimulată, să-și delocalizeze activitățile în alte state membre, provocând probleme grave legate de menținerea nivelului salariilor și al ocupării locurilor de muncă în țara de origine;

 

1.  consideră că UE trebuie să intervină pentru a reuși rapid o reducere drastică a distorsiunilor amintite mai sus;

 

2.  invită Comisia, respectând prerogativele conferite de tratate, să prezinte propuneri pentru instituirea unui salariu minim la nivel european, garantat pentru toți șoferii profesioniști;

 

3.  solicită insistent Comisiei să ia măsuri pentru a elimina cazurile frecvente de dumping și diferențele de impozitare, atât pentru întreprinderi, cât și pentru lucrătorii independenți.