Návrh uznesenia - B8-0324/2014Návrh uznesenia
B8-0324/2014

NÁVRH UZNESENIA o spoločnom regulačnom rámci pre odvetvie cestnej dopravy

3.12.2014

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku

Lorenzo Fontana

B8‑0324/2014

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o spoločnom regulačnom rámci pre odvetvie cestnej dopravy

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

 

–   so zreteľom na článok 4 ods. 2 písm. g) a článok 91 ZFEÚ,

 

–   so zreteľom na bielu knihu s názvom Európska dopravná politika do roku 2010: čas rozhodnutí (COM(2001)0370),

 

A. keďže v posledných rokoch sa v odvetví cestnej dopravy začali uplatňovať postupy, ktoré zamedzili riadnemu vývoju hospodárskej súťaže v tomto odvetví;

 

B. keďže rovnocenné a účinné uplatňovanie spoločného právneho predpisu je nevyhnutnou podmienkou zamedzenia možnému sociálnemu dampingu;

 

C. keďže niektoré spoločnosti pochádzajúce z niektorých členských štátov začali, často klamlivo, premiestňovať svoju činnosť do iných členských štátov, čím spôsobujú vážne problémy súvisiace so zachovaním úrovní miezd a mier zamestnanosti v pôvodnej krajine;

 

1.  domnieva sa, že EÚ by mala zasiahnuť s cieľom okamžite dosiahnuť výrazné zníženie uvedených deformácií;

 

2.  vyzýva Komisiu, aby s ohľadom na výsady, ktoré jej boli udelené zmluvami, vypracovala návrhy na dosiahnutie minimálnej mzdy na európskej úrovni zaručenej pre všetkých profesionálnych šoférov;

 

3.  nalieha na Komisiu, aby prijala opatrenia zamerané na odstránenie častých prípadov dampingu a rozdielov v zdaňovaní, či podnikov, alebo zamestnancov.