Процедура : 2014/2859(RPS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0325/2014

Внесени текстове :

B8-0325/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/12/2014 - 10.17
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0101

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 135kWORD 65k
4.12.2014
PE539.048v01-00
 
B8-0325/2014

внесено съгласно член 106, параграфи 2 и 3, и член 106, параграф 4, буква в) от Правилника за дейността


относно проекта на регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на класификацията на тежките нарушения на разпоредбите на Съюза, които могат да доведат до загуба на добрата репутация на автомобилния превозвач, и за изменение на приложение III към Директива 2006/22/EО на Европейския парламент и на Съвета (D034120/02 – 2014/2859(RPS))


Комисия по транспорт и туризъм
Докладчик: Михаел Крамер
ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно проекта на регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на класификацията на тежките нарушения на разпоредбите на Съюза, които могат да доведат до загуба на добрата репутация на автомобилния превозвач, и за изменение на приложение III към Директива 2006/22/EО на Европейския парламент и на Съвета (D034120/02 – 2014/2859(RPS))  
B8‑0325/2014

Европейският парламент,

–       като взе предвид проекта на регламент на Комисията (D034120/02),

–       като взе предвид Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач, и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета(1), и по-специално член 6, параграф 2 от него;

–       като взе предвид Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/599/ЕИО на Съвета(2), и по-специално член 12 от нея,

–       като взе предвид становището от 30 юни 2014 г. на комитета по член 18, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета(3);

–       като взе предвид член 5а, параграф 3, буква б) от Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията(4),

–       като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3, и член 106, параграф 4, буква в) от своя правилник,

A.     като има предвид, че целта на Регламент (ЕО) № 1071/2009 е да се завърши изграждането на вътрешен пазар на автомобилните превози с условия за лоялна конкуренция, което изисква да се прилагат по еднообразен начин общи правила за допускане до професията автомобилен превозвач на товари или автомобилен превозвач на пътници;

Б.     като има предвид, че наличието на общи правила ще допринесе за повишаването на професионалната квалификация на автомобилните превозвачи, за рационализирането на пазара и за подобряването на качеството на услугата в интерес на автомобилните превозвачи, техните клиенти и икономиката като цяло, както и за подобряване на пътната безопасност;

В.     като има предвид, че член 6 съдържа неизчерпателен списък на правила на ЕС за оценка на добрата репутация, включващ: правила за шофиране и работно време на водачите; използване на тахографи; максимална маса и размери на търговските превозни средства, използвани в международния трафик; квалификация и обучение на водачите; техническата изправност на търговските превозни средства; достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари или, според случая, достъп до пазара на автомобилни превози на пътници; безопасност при автомобилен превоз на опасни товари; инсталиране и използване на устройства за ограничаване на скоростта; свидетелства за управление; допускане до професията и превоз на животни;

Г.     като има предвид, че съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 от Комисията се изисква да изготви списък с категориите, видовете и степените на тежките нарушения на разпоредбите на Общността, които, наред с предвидените в приложение IV, могат да доведат до загуба на добрата репутация;

Д.     като има предвид, че от държавите членки се изисква да вземат предвид информацията за тези нарушения, включително информацията, получена от други държави членки, при определяне на приоритетите за проверки съгласно член 12, параграф 1;

Е.     като има предвид, че в съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 при изготвянето на тези мерки от Комисията се изисква да определи категориите и видовете нарушения, които се срещат най-често;

Ж.    като има предвид, като се вземе под внимание основният правен акт, че мярката, която трябва да приеме Комисията, се очакваше да включва пълен списък на хармонизираните нарушения и на хармонизираните степени на тежест, които биха могли да доведат до загуба на добра репутация от страна на автомобилния превозвач;

З.      като има предвид, че при изготвянето на тези мерки Комисията трябва да определи степента на тежест на нарушенията в зависимост от вероятността те да предизвикат опасност от смърт или тежки наранявания;

И.     като има предвид, че в списъка, който трябва да бъде изготвен от Комисията, можеха да бъдат включени само нарушенията, които биха могли да предизвикат опасност от смърт или тежки наранявания, независимо от факта, че тежките нарушения на Регламент (ЕО) № 1072/2009 оказват голямо влияние върху условията на труд и живот, което несъмнено е възможно да предизвика опасност от смърт или тежки наранявания;

Й.     като има предвид, че в списъка не беше включен пълен списък на тежките нарушения на Регламент (ЕО) № 1072/2009, тъй като точка 10 от приложение 1 към предложения от Комисията регламент не включва незаконния каботаж, който, предвид отрицателното си въздействие върху водачите, несъмнено следва да се счита за тежко нарушение;

К.     като има предвид, че и другите правила, свързани с незаконния каботаж, например във връзка с извършването на каботажни превози по начин, който не е в съответствие с националните изисквания в областта на социалното законодателство, приложимо за договорите, следва да бъдат включени в списъка с тежки нарушения с оглед на вероятността те да предизвикат опасност от смърт или тежки наранявания;

Л.     като има предвид, че в списъка с категории, видове и степени на тежките нарушения, който беше добавен, се използват съвсем общи изрази като „в съответствие“ или „валиден“, което допълнително усложнява тълкуването от страна на компетентните органи на видовете и степените на тежките нарушения;

М.    като има предвид, че действащата нормативна уредба съдържа ясни разпоредби относно отговорността на превозвачите, водачите и дружествата, които извършват автомобилен превоз на опасни товари;

Н.     като има предвид, че може да се внесе несигурност по отношение на отговорността и задълженията на различните участници в автомобилния превоз на опасни товари, що се отнася до групите нарушения на Директива 2008/68/ЕО, посочени в точка 9 от приложение 1 към предложената мярка;

O.     като има предвид следователно, че представеният от Комисията проект на мярка не следва да се счита за съвместим с целта или съдържанието на основния законодателен акт;

1.      се противопоставя на приемането на проекта на регламент на Комисията;

2.      счита, че проектът на регламент на Комисията е несъвместим с целта и съдържанието на Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач, и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета;

3.      призовава Комисията да оттегли проекта на регламент и да представи на комитета нов списък с тежки нарушения на правилата на Съюза, които могат да доведат до загуба на добрата репутация на автомобилния превозвач;

4.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1)

ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 51.

(2)

OВ L 102, 15.3.2006 г., стр. 35.

(3)

ОВ L 370, 31.12.1985 г., стр. 8.

(4)

ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

Правна информация - Политика за поверителност