Postupak : 2014/2859(RPS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0325/2014

Podneseni tekstovi :

B8-0325/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 17/12/2014 - 10.17
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0101

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 126kWORD 61k
4.12.2014
PE539.048v01-00
 
B8-0325/2014

podnesen u skladu s člankom 106. stavcima 2. i 3. te stavkom 4. točkom (c) Poslovnika


o nacrtu uredbe Komisije o dopuni Uredbe (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na klasifikaciju teških povreda pravila Unije koje mogu dovesti do gubitka dobrog ugleda cestovnog prijevoznika i izmjeni Priloga III. Direktivi 2006/22/EZ Europskog parlamenta (D034120/02 – 2014/2859(RPS))


Odbor za promet i turizam
Izvjestitelj: Michael Cramer
AMANDMANI

Rezolucija Europskog parlamenta o nacrtu uredbe Komisije        o dopuni Uredbe (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na klasifikaciju teških povreda pravila Unije koje mogu dovesti do gubitka dobrog ugleda cestovnog prijevoznika i izmjeni Priloga III. Direktivi 2006/22/EZ Europskog parlamenta (D034120/02 – 2014/2859(RPS))  
B8-0325/2014

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir nacrt uredbe Komisije (D034120/02),

–       uzimajući u obzir Uredbu 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009.       o uspostavljanju zajedničkih pravila koja se tiču uvjeta za obavljanje djelatnosti cestovnoga prijevoznika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/26/EZ(1), a posebno njezin članak 6. stavak 2.,

–       uzimajući u obzir Direktivu 2006/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o minimalnim uvjetima za provedbu Uredbi Vijeća (EEZ) br. 3820/85 i (EEZ) br. 3821/85 o socijalnom zakonodavstvu koje se odnosi na aktivnosti cestovnog prijevoza i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 88/599/EEZ(2), a posebno njezin članak 12.,

–       uzimajući u obzir mišljenje koje je 30. lipnja 2014. dao odbor iz članka 18. stavka 1. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85(3),

–       uzimajući u obzir članak 5.a stavak 3. točku (b) Odluke Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji(4),

–       uzimajući u obzir članak 106. stavke 2. i 3. te stavak 4. točku (c) Poslovnika,

A.     budući da je cilj Uredbe (EZ) br. 1071/2009 uspostava unutarnjeg tržišta u cestovnom prometu na kojem bi se primjenjivali pravični uvjeti tržišnog natjecanja, što zahtjeva ujednačenu primjenu zajedničkih pravila u pogledu pristupa djelatnosti cestovnog prijevoznika u teretnom ili putničkom prometu;

B.     budući da će takva zajednička pravila doprinijeti postizanju više razine profesionalne osposobljenosti cestovnih prijevoznika, racionalizaciji tržišta i poboljšanju kakvoće usluga, što je u interesu cestovnih prijevoznika, njihovih stranaka i cijelog gospodarstva te većoj sigurnosti cestovnog prometa;

C.     budući da se u članku 6. nalazi neiscrpan popis pravila EU-a za ocjenjivanje dobrog ugleda, u koji su uvršteni: trajanje vožnje i radno vrijeme vozača, uporaba tahografa, najveće dopuštene težine i dimenzije gospodarskih vozila u međunarodnom prometu, kvalifikacija i obuka vozača, tehnička ispravnost gospodarskih vozila, pristup tržištu međunarodnog cestovnog prijevoza robe ili, prema potrebi, pristup tržištu cestovnog putničkog prijevoza, sigurnost cestovnog prijevoza opasnog tereta, ugradnja i korištenje uređaja za ograničenje brzine, vozačke dozvole, dozvole za obavljanje djelatnosti i prijevoz životinja;

D.     budući da se u skladu s člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1071/2009 od Komisije zahtijeva da sastavi popis kategorija, vrsta i stupnjeva težine onih teških povreda pravila Zajednice koje, osim onih iz Priloga IV., mogu dovesti do gubitka dobrog ugleda;

E.     budući da se od država članica zahtijeva da prilikom određivanja prioriteta za preglede na temelju članka 12. stavka 1. u obzir uzmu podatke o tim povredama, uključujući podatke koje su im proslijedile druge države članice;

F.     budući da se na temelju članka 6. Uredbe (EZ) br. 1071/2009 od Komisije zahtijeva da pri pripremi tih mjera propiše kategorije i vrste povreda koje se najčešće susreću;

G.     budući da se očekivalo da će uz poštovanje temeljnog pravnog akta u mjeru koju Komisija treba donijeti biti uvršten potpun popis usklađenih povreda i usklađenih stupnjeva težine teških povreda koje mogu dovesti do gubitka dobrog ugleda cestovnog prijevoznika;

H.     budući da pri pripremi tih mjera Komisija mora definirati stupanj težine povreda s obzirom na opasnost da prouzroče smrtne ili teške povrede;

I.      budući da bi se u popis koji treba sastaviti Komisija u obzir uzele samo one povrede koje bi mogle prouzročiti smrtne ili teške povrede, dok istodobno teške povrede Uredbe (EZ) br. 1072/2009 imaju bitan utjecaj na životne i radne uvjete te bi sigurno mogle predstavljati veliku opasnost da prouzroče smrtne ili teške povrede;

J.      budući da na popis nije uvršten cjelovit popis teških povreda Uredbe 1072/2009 s obzirom na činjenicu da u točku 10. Priloga 1. predloženoj uredbi Komisije nije uvrštena nezakonita kabotaža, koja bi se zbog svojeg negativnog utjecaja na vozače trebala svakako smatrati teškom povredom;

K.     budući da bi se, zbog opasnosti da prouzroče smrtne ili teške povrede, u popis teških povreda trebala uvrstiti druga pravila o nezakonitoj kabotaži, na primjer pravila o obavljanju kabotaže koja nije u skladu s nacionalnim zahtjevima u pogledu socijalnog zakonodavstva koje se primjenjuje na ugovor;

L.     budući da se u dodatnom popisu kategorija, vrsta i stupnjeva težine teških povreda upotrebljavaju vrlo obične riječi, kao na primjer „u skladuˮ ili „važećiˮ, što dodatno komplicira način na koji nadležna tijela tumače vrste i stupnjeve teških povreda;

M.    budući da su u postojeće propise već uvrštene jasne odredbe o odgovornosti prijevoznika, vozača i odgovornih društava u pogledu prijevoza opasnog tereta;

N.     budući da bi mogle biti dovedene u pitanje odgovornosti i nadležnosti različitih dionika u prijevozu opasnog tereta, koje se odnose na kršenje Direktive 2008/68/EZ iz skupina povreda navedenih u točki 9. Priloga 1. predloženoj mjeri;

O.     budući da se stoga prijedlog mjere Komisije ne bi smio smatrati sukladnim s ciljem ili sadržajem temeljnog pravnog akta;

1.      protivi se prihvaćanju nacrta uredbe Komisije;

2.      smatra da nacrt uredbe Komisije nije u skladu s ciljem i sadržajem Uredbe (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavljanju zajedničkih pravila koja se tiču uvjeta za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoznika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/26/EZ;

3.      poziva Komisiju da povuče nacrt uredbe i odboru podnese novi popis teških povreda pravila Unije koje mogu dovesti do gubitka dobrog ugleda cestovnog prijevoznika;

4.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1)

SL L 300, 14.11.2009., str. 51.

(2)

SL L 102, 15.3.2006., str. 35.

(3)

SL L 370, 31.12.1985., str. 8.

(4)

SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti