Eljárás : 2014/2859(RPS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0325/2014

Előterjesztett szövegek :

B8-0325/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 17/12/2014 - 10.17
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0101

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 130kWORD 64k
4.12.2014
PE539.048v01-00
 
B8-0325/2014

az eljárási szabályzat 106. cikkének (2) és (3) bekezdésével és (4) bekezdésének c) pontjával összhangban benyújtva


az 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az uniós jogszabályokat érintő, adott esetben a közúti fuvarozó jó hírnevének elveszítését eredményező, súlyos jogsértések osztályozása tekintetében történő kiegészítéséről és a 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének módosításáról szóló bizottsági rendelettervezetről (D034120/02 – 2014/2859(RPS))


Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
Előadó: Michael Cramer
MÓDOSÍTÁSOK

Az Európai Parlament állásfoglalása az 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az uniós jogszabályokat érintő, adott esetben a közúti fuvarozó jó hírnevének elveszítését eredményező, súlyos jogsértések osztályozása tekintetében történő kiegészítéséről és a 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének módosításáról szóló bizottsági rendelettervezetről (D034120/02 – 2014/2859(RPS))  
B8‑0325/2014

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a bizottsági rendelet tervezetére (D034120/02),

–       tekintettel a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2009. október 21-i 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1), és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,

–       tekintettel a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre(2), és különösen annak 12. cikkére,

–       tekintettel a 3821/85/EGK rendelet(3) 18. cikkének (1) bekezdésében említett bizottság 2014. június 30-i véleményére,

–       tekintettel a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat(4) 5a. cikke (3) bekezdésének b) pontjára,

–       tekintettel eljárási szabályzata 106. cikkének (2) és (3) bekezdésre és (4) bekezdésének c) pontjára,

A.     mivel az 1071/2009/EK rendelet célja a tisztességes versenyfeltételekkel működő közúti fuvarozás belső piacának megteremtése, és ez a közúti árufuvarozói és személyszállítói szakma gyakorlásának engedélyezésére vonatkozó közös szabályok egységes alkalmazását teszi szükségessé;

B.     mivel e közös szabályok hozzájárulhatnak a közúti fuvarozók magasabb szakmai képzettségéhez, a piac racionalizálásához, a szolgáltatások minőségének a fuvarozók, ügyfelek és a gazdaság egészének érdekeit szolgáló javításához, valamint a nagyobb közúti biztonsághoz;

C.     mivel a 6. cikk tartalmazza a jó hírnévvel kapcsolatos uniós követelmények nem kimerítő jegyzékét, amely az alábbiakat foglalja magában: a gépjárművezetők vezetési és munkaideje; menetíró készülék használata; a nemzetközi forgalomban részt vevő haszongépjárművek maximális súlya és mérete; a gépjárművezetők képzettsége és továbbképzése; a haszongépjárművek közlekedésre való alkalmassága; a nemzetközi közúti árufuvarozási piacra vagy adott esetben a közúti személyszállítási piacra jutás; a veszélyes áruk biztonságos közúti fuvarozása; sebességkorlátozó készülékek elhelyezése és használata; vezetői engedélyek; a szakma gyakorlásának engedélyezése; állatok szállítása.

D.     mivel az 1071/2009/EK rendelet 6. cikkének (2) bekezdése értelmében a Bizottság jegyzéket készít a közösségi jogszabályok súlyos megsértéseinek azon kategóriáiról, típusairól és súlyossági fokáról, amelyek – a IV. mellékletben meghatározottakon túl – a jó hírnév elveszítését eredményezhetik;

E.     mivel a tagállamoknak a 12. cikk (1) bekezdése szerinti ellenőrzésekre vonatkozó prioritások meghatározásakor figyelembe kell venniük az e jogsértésekre vonatkozó információkat, beleértve a más tagállamoktól kapott információkat is;

F.     mivel az 1071/2009/EK rendelet 6. cikke értelmében a Bizottság ezen intézkedések meghozatalakor meghatározza a leggyakrabban előforduló jogsértési kategóriákat és típusokat;

G.     mivel az alap-jogiaktust figyelembe véve kívánatos volt, hogy a Bizottság által elfogadandó intézkedések tartalmazzanak egy teljes jegyzéket mind a harmonizált jogsértésekről, mind a súlyosság harmonizált mértékéről, amelyek a közúti fuvarozó jó hírnevének elveszítését eredményezhetik;

H.     mivel a Bizottságnak ezen intézkedések meghozatalakor meg kell állapítania a jogsértések súlyosságának mértékét annak függvényében, hogy azok mennyire járhatnak súlyos életveszéllyel vagy sérülésekkel;

I.      mivel a Bizottság által összeállítandó jegyzékben csak azokat a jogsértéseket lehet figyelembe venni, amelyek súlyos életveszéllyel vagy sérülésekkel járhatnak, míg az 1072/2009/EK rendelet szerinti súlyos jogsértéseknek jelentős hatásuk van a munka- és életkörülményekre, amelyek nagy valószínűséggel súlyos életveszéllyel vagy sérülésekkel járhatnak;

J.      mivel a jegyzék nem foglalja magában az 1072/2009/EK rendelet szerinti valamennyi súlyos jogsértést, ugyanis a bizottsági rendeletjavaslat I. mellékletének 10. pontja nem tartalmazza az illegális kabotázst, amelyet – a gépjárművezetőkre kifejtett negatív hatása következtében – egyértelműen súlyos jogsértésként kellene kezelni;

K.     mivel az illegális kabotázshoz kapcsolódó más szabályoknak is – például kabotázsműveletek végzése oly módon, amely nem felel meg a szerződésben alkalmazandó szociális jogszabályokhoz kapcsolódó nemzeti követelményeknek – szerepelniük kellene a súlyos jogsértéseket tartalmazó jegyzékben, tekintettel arra, hogy nagy valószínűséggel súlyos életveszéllyel vagy sérülésekkel járhatnak;

L.     mivel a jogszabályok súlyos megsértéseinek újabb kategóriáit, típusait és súlyossági fokát tartalmazó jegyzék olyan általános kifejezéseket használ, mint „összhangban” vagy „érvényes”, és ez tovább bonyolítja a súlyos jogsértések típusainak és súlyossági fokának illetékes hatóságok általi értelmezését;

M.    mivel a meglévő szabályok már most egyértelmű rendelkezéseket tartalmaznak a veszélyes áruk szállításával foglalkozó fuvarozók, gépjárművezetők és megbízott vállalkozások felelősségére vonatkozóan;

N.     mivel a veszélyes áruk szállításában részt vevő különböző szereplők felelőssége és feladatai sérülhetnek a 2008/68/EK irányelvvel kapcsolatos jogsértések csoportjai tekintetében, mint a javasolt intézkedés I. mellékletének 9. pontjában;

O.     mivel ezért a Bizottság által benyújtott intézkedéstervezet nem tekinthető összeegyeztethetőnek az alap-jogiaktus céljával vagy tartalmával;

1.      ellenzi a Bizottság rendelettervezetének elfogadását;

2.      úgy véli, hogy a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet nem egyeztethető össze az alap-jogiaktus céljával vagy tartalmával;

3.      felszólítja a Bizottságot, hogy vonja vissza a rendelettervezetet és nyújtson be a bizottságnak egy új jegyzéket az uniós jogszabályokat érintő – adott esetben a közúti fuvarozó jó hírnevének elveszítését eredményező – súlyos jogsértésekről;

4.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányának és parlamentjének.

 

(1)

HL L 300., 2009.11.14., 51. o.

(2)

HL L 102., 2006.3.15., 35. o.

(3)

HL L 370., 1985.12.31., 8. o.

(4)

HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat