Procedūra : 2014/2859(RPS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0325/2014

Pateikti tekstai :

B8-0325/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/12/2014 - 10.17
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0101

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 130kWORD 63k
4.12.2014
PE539.048v01-00
 
B8-0325/2014

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis ir 4 dalies c punktą


dėl Komisijos reglamento, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 papildomas sunkių Sąjungos taisyklių pažeidimų, dėl kurių kelių transporto įmonė gali prarasti nepriekaištingą reputaciją, klasifikacija ir kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento direktyvos 2006/22/EB III priedas, projekto (D034120/02 – 2014/2859(RPS))


Transporto ir turizmo komitetas
Pranešėjas: Michael Cramer
PAKEITIMAI

Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos reglamento, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 papildomas sunkių Sąjungos taisyklių pažeidimų, dėl kurių kelių transporto įmonė gali prarasti nepriekaištingą reputaciją, klasifikacija ir kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento direktyvos 2006/22/EB III priedas, projekto (D034120/02 – 2014/2859(RPS))  
B8‑0325/2014

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos reglamento projektą (D034120/02),

–       atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1071/2009, nustatantį bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinantį Tarybos direktyvą 96/26/EB(1), ypač į jo 6 straipsnio 2 dalį,

–       atsižvelgdamas į 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/22/EB dėl būtiniausių sąlygų Tarybos reglamentams (EEB) Nr. 3820/85 ir (EEB) Nr. 3821/85 dėl su kelių transporto veikla susijusių socialinių teisės aktų įgyvendinti ir panaikinančią Tarybos direktyvą 88/599/EEB(2), ypač į jos 12 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3821/85 18 straipsnio 1 dalyje nurodyto komiteto 2014 m. birželio 30 d. pateiktą nuomonę(3),

–       atsižvelgdamas į 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką(4), 5a straipsnio 3 dalies b punktą,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis ir 4 dalies c punktą,

A.     kadangi Reglamentu (EB) Nr. 1071/2009 yra norima užbaigti kelių transporto vidaus rinkos, kurioje būtų sudarytos sąžiningos konkurencijos sąlygos, sukūrimą, o tam būtina vienodai taikyti bendrąsias taisykles dėl leidimo verstis profesine krovinių vežimo ir keleivių gabenimo kelių transportu veikla;

B.     kadangi tokios bendrosios taisyklės padės pakelti kelių transporto vežėjų profesinės kompetencijos lygį, racionalizuoti rinką ir pagerinti teikiamų paslaugų kokybę kelių transporto vežėjų, jų klientų bei apskritai ekonomikos labui, kartu padidinant kelių eismo saugumą;

C.     kadangi 6 straipsnyje pateikiamas nebaigtinis ES taisyklių, kurios taikomos vertinant nepriekaištingą reputacija, sąrašas, kuriame įtrauktos taisyklės dėl: vairavimo ir vairuotojų darbo laiko, tachografų naudojimo, didžiausio leistino tarptautinio vežimo komercinių transporto priemonių svorio ir matmenų, vairuotojų kvalifikacijos ir mokymų, komercinių transporto priemonių tinkamumo eksploatuoti; patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką arba, priklausomai nuo atvejo, dėl patekimo į keleivių gabenimo kelių transportu rinką, pavojingų krovinių vežimo kelių transportu saugumo, greičio ribotuvų įrengimo ir naudojimo, vairuotojų pažymėjimų, leidimo verstis profesine veikla ir gyvūnų vežimo.

D.     kadangi, remiantis Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 6 straipsnio 2 dalimi, Komisija privalo parengti sunkių šių Bendrijos taisyklių pažeidimų, kurie kartu su IV priede paminėtais pažeidimais gali prisidėti prie nepriekaištingos reputacijos praradimo, kategorijų, tipų ir lygių sąrašą.

E.     kadangi valstybės narės, nustatydamos patikrinimų pagal 12 straipsnio 1 dalį prioritetus, privalo atsižvelgti į informaciją apie tuos pažeidimus, įskaitant informaciją, gautą iš kitų valstybių narių;

F.     kadangi, remiantis Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 6 straipsniu, rengdama šias priemones Komisija privalo patvirtinti dažniausiai pasitaikančių pažeidimų kategorijas ir tipus;

G.     kadangi atsižvelgiant į pagrindinį teisės aktą, Komisijos tvirtinama priemonė turėjo būti pateikiama kartu su išsamiu tiek suderintų pažeidimų, dėl kurių kelių transporto įmonė gali prarasti nepriekaištingą reputaciją, tiek suderintų pažeidimų sunkumo lygių sąrašu;

H.     kadangi rengdama priemones Komisija privalo nustatyti pažeidimų sunkumo lygį pagal tai, kokį pavojų gyvybei ar rimtus sužeidimus jie gali sukelti;

I.      kadangi į sąrašą, kurį turi parengti Komisija galima įtraukti tik tokius pažeidimus, kurie galėtų sukelti pavojų gyvybei arba sunkius sužeidimus, nors sunkūs Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 pažeidimai turi didelį poveikį darbo ir gyvenimo sąlygoms, kas tikrai gali sukelti ypač didelį pavojų gyvybei ar rimtus sužeidimus;

J.      kadangi į šį sąrašą nebuvo įtrauktas visapusiškas sunkių Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 pažeidimų sąrašas, nes į siūlomo Komisijos reglamento I priedo 10 punktą nėra įtrauktas neteisėtas kabotažas, kuris, atsižvelgiant į jo neigiamą poveikį vairuotojams, turėtų būti aiškiai klasifikuotas kaip sunkus pažeidimas.

K.     kadangi kitos su neteisėtu kabotažu susijusios taisyklės, pvz., susijusios su kabotažu, vykdomu ne pagal nacionalinius sutarčiai taikomų socialinės apsaugos teisės aktų reikalavimus, turėtų būti įtrauktos į šį sąrašą kaip sunkūs pažeidimai, atsižvelgiant į galimą pavojų gyvybei ar rimtus sužeidimus, kuriuos jie gali sukelti;

L.     kadangi kartu pateikiamas sunkių pažeidimų kategorijų, tipų ir sunkumo lygių sąraše naudojami labai įprastiniai žodžiai, tokie kaip „pagal“ arba „galiojantis“, o tai papildomai apsunkina kompetentingų institucijų atliekamą sunkių pažeidimų tipų ir sunkumo lygio išaiškinimą;

M.    kadangi galiojančiuose reglamentuose jau yra pateikiamos aiškios nuostatos, susijusios su vežėjų, vairuotojų ir atsakingos bendrovės atsakomybe, kai tai susiję su pavojingų krovinių gabenimu;

N.     kadangi skirtingų veikėjų atsakomybei, kai tai susiję pavojingų krovinių gabenimu, gali būti padaryta žalos pažeidimų grupių, minimų Direktyvoje 2008/68/EB, taip pat siūlomos priemonės I priedo 9 punkto, atžvilgiu;

O.     kadangi todėl Komisijos pateikta planuojama priemonė neturėtų būti laikoma suderinama su pagrindinio teisės akto tikslu arba turiniu;

1.      prieštarauja Komisijos reglamento projekto priėmimui;

2.      mano, kad šis Komisijos reglamento projektas nesuderinamas su 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 96/26/EB, tikslu ir turiniu;

3.      ragina Komisiją atsiimti reglamento projektą ir pateikti komitetui naują sunkių Sąjungos taisyklių pažeidimų, dėl kurių kelių transporto įmonė gali prarasti nepriekaištingą reputaciją, sąrašą;

4.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

 

(1)

OL L 300, 2009 11 14, p. 51.

(2)

OL L 102, 2006 3 15, p. 35.

(3)

OL L 370, 1985 12 31, p. 8.

(4)

OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

Teisinė informacija - Privatumo politika