Procedūra : 2014/2931(RPS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0326/2014

Iesniegtie teksti :

B8-0326/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 17/12/2014 - 10.18
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 131kWORD 66k
4.12.2014
PE539.049v01-00
 
B8-0326/2014

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu, kā arī 4. punkta c) apakšpunktu


par projektu Padomes Direktīvai .../.../ES par aprēķinu metožu un datu ziņošanas prasību noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti (D00000/00 – 2014/2931(RPS))


Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja vārdā
Referents: Giovanni La Via

Eiropas Parlamenta rezolūcija par projektu Padomes Direktīvai .../.../ES par aprēķinu metožu un datu ziņošanas prasību noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti (D00000/00 – 2014/2931(RPS))  
B8‑0326/2014

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā projektu Padomes Direktīvai .../.../ES par aprēķinu metožu un datu ziņošanas prasību noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 13. oktobra Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/12/EEK(1), un jo īpaši tās 7.a panta 5. punktu,

–       ņemot vērā projektu Komisijas Direktīvai .../.../ES par aprēķinu metožu un datu ziņošanas prasību noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti (D016937/03),

–        ņemot vērā atzinumu, ko 2012. gada 23. februārī sniedza Direktīvas 98/70/EK 11. pantā minētā komiteja,

–       ņemot vērā Komisijas ietekmes novērtējumu par aprēķinu metodēm un datu ziņošanas prasībām saskaņā ar 7.a pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti (SWD(2014)0296),

–       ņemot vērā 5.a panta 4. punkta e) apakšpunktu Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumā, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību(2),

–       ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja rezolūcijas priekšlikumu ,

–       ņemot vērā Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu, kā arī 4. punkta c) apakšpunktu,

A.     tā kā saskaņā ar pārskatīto Direktīvu 98/70/EK(3) par benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti ir noteikts pienākums piegādātājiem ik gadu ziņot par katrā dalībvalstī piegādāto degvielu vai enerģijas aprites ciklu siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijām uz vienu vienību un līdz 2020. gada 31. decembrim par vismaz 6 % samazināt piegādāto degvielu aprites cikla SEG emisiju intensitāti salīdzinājumā ar 2010. gada ES vidējo emisiju aprites cikla līmeni uz vienu enerģijas vienību, kas iegūta no fosilā kurināmā;

B.     tā kā dekarbonizācijas prasība tika ieviesta, lai nodrošinātu, ka degvielas nozare sniedz ieguldījumu Savienības ilgāka termiņa SEG samazināšanas mērķu sasniegšanā, un lai stimulētu degvielu ar zemu oglekļa dioksīda emisijas līmeni turpmāku attīstību un citus pasākumus, ar kuriem samazina emisijas ražošanas ķēdē;

C.     tā kā direktīvā noteikta prasība piegādātājiem aprēķināt biodegvielu aprites cikla SEG emisijas un ziņot par tām vai nu izmantojot faktiskās vērtības, vai arī noklusējuma vērtības, kuru pamatā ir izejvielām atbilstoši ražošanas paņēmieni;

D.     tā kā Komisijas priekšlikumā Padomes direktīvas projektam ir atzītas būtiskas atšķirības degvielu SEG intensitātē starp tradicionālo jēlnaftu (93,2 g CO2eq/MJ benzīnam) un tādām netradicionālām degvielu izejvielām kā smiltis un dabiskais bitums (107 g CO2eq/MJ), degslāneklis (131,1 g CO2eq/MJ) vai no oglēm iegūta šķidrā degviela (172 g CO2eq/MJ);

E.     tā kā nolūkā sasniegt dekarbonizācijas mērķi, ko paredz 7.a pants, Padomes direktīvas projektā piegādātājiem noteikta prasība izmantot visā ES vienotu vidējo noklusējuma vērtību, lai atspoguļotu SEG intensitāti uz vienu katra degvielas veida vienību visām fosilajām izejvielām;

F.     tā kā Padomes direktīva neparedz iespēju piegādātājiem ziņot, pamatojoties uz izejvielām, kuras tie reāli izmanto, tā tiek arī izslēgta izmaksu ziņā efektīvā pieeja, kas paredz izmantot izejvielas, kuras ir mazāk SEG intensīvas, lai tādā veidā sekmētu dekarbonizācijas mērķa sasniegšanu;

G.     tā kā papildus ziņošanas pamatpieejai, proti, katra degvielas veida (piemēram, benzīna/dīzeļdegvielas) vidējo SEG standartvērtību noteikšanai pēc ES energoavotu sadalījuma (B1), kas paredzēts Padomes direktīvas projektā, Komisijas ietekmes novērtējumā tika izskatītas vairākas alternatīvas pieejas, tostarp izmantojot katram izejvielas veidam noteiktas SEG standartvērtības (C) vai konservatīvi aplēstas SEG standartvērtības, vienlaikus paredzot iespēju piegādātājiem uzrādīt faktiskās vērtības (hibrīdā pieeja (D2)); tā kā ietekmes novērtējumā tika secināts, ka C, D2 un B1 pieejai ir līdzīga ietekme uz ekonomiku; tā kā ietekmes novērtējumā tika secināts, ka B1 pieejā, kura ir iekļauta Padomes direktīvas projektā, ir konstatētas nepilnības tādēļ, ka nav pieejami ES energoavotu sadalījuma vidējie rādītāji un ka tajā nav iekļauti importētie produkti; tā kā ietekmes novērtējumā arī tika secināts, ka B1 pieejai ir vissliktākie vides rādītāji tādēļ, ka ar to kopējā ES energoavotu sadalījumā rosina vairāk izmantot netradicionālos energoresursus;

H.     tā kā ietekmes novērtējumā norādīts, ka, „lai arī augstas SEG intensitātes netradicionālās naftas enerģijas īpatsvars joprojām ir salīdzinoši zems (3 %), ar to saistītās SEG emisijas (3,48 g CO2e/MJ) ir ievērojamas, ņemot vērā 6 % samazināšanas mērķi, jo tās vienas pašas veido 4 % no 2010. gada fosilo kurināmā SEG intensitātes līmeņa, kas ir vairāk nekā puse no vēlamā ES izmantoto degvielu SEG intensitātes samazinājuma 2020. gadā” (24. lpp) un ka „dažās dalībvalstīs, kur tiek veikti būtiski ieguldījumi pārstrādes rūpnīcās, lai varētu izmantot smagāku jēlnaftu, netradicionālās naftas daļa varētu pieaugt ļoti ātri” (17. lpp.);

I.      tā kā plānotajā degvielu iegūšanā no netradicionāliem avotiem, tostarp darvas smiltīm, netiek ņemtas vērā nesenās izmaiņas infrastruktūrā un naftas tirgos, proti, uzlabotās iespējas Kanādas darvas smilšu izejvielas eksporta nolūkos transportēt uz okeāna ostām;

J.      tā kā saskaņā ar ietekmes novērtējumu netradicionālo degvielu daļa ES energoavotu sadalījumā būtiski samazinātos, ja metodoloģijā izmantotu iedalījumu pēc izejvielas veida (C alternatīva);

K.     tā kā Padomes direktīvas projektā paredzēts ietaupījumus, kas fiksēti par augšposma emisiju samazinājumiem (proti, par lāpā sadedzinātā un atmosfērā novadītā gāzu apjoma samazinājumiem), iekļaut piegādātāju SEG emisiju aprites ciklā bez papildsamazinājuma garantijām vai ekoloģiskās integritātes ietaupījumiem;

L.     tā kā metode degvielas un citas no nebioloģiskiem avotiem iegūtas enerģijas SEG līmeņu aprēķināšanai būtu turpmāk jāpārskata, lai ņemtu vērā paredzamo degvielas ar augstiem SEG intensitātes liemeņiem un degvielas, kas iegūta no citām jaunajām izejvielām, izmantošanas pieaugumu,

1.      iebilst pret šā Padomes direktīvas projekta pieņemšanu;

2.      uzskata, ka šis Padomes direktīvas projekts neatbilst Direktīvas 98/70/EK mērķim un saturam;

3.      prasa Komisijai atsaukt Padomes direktīvas projektu un iesniegt komitejai jaunu projektu, kura pamatā būtu prasība, ka par katram izejvielas veidam noteiktām vidējām SEG intensitātes standartvērtībām ziņo pēc benzīna un dīzeļdegvielu izejvielas veida, vienlaikus paredzot iespēju piegādātājiem uzrādīt faktiskās vērtības;

4.      uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1)

OV L 350, 28.12.1998., 58. lpp.

(2)

OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

(3)

OV L 140, 5.6.2009., 88. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika