Предложение за резолюция - B8-0328/2014Предложение за резолюция
B8-0328/2014

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно създаването на Европейска агенция за осиновяванията в рамките на ЕС

4.12.2014

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността

Алдо Патричело

B8‑0328/2014

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно създаването на Европейска агенция за осиновяванията в рамките на ЕС

Европейският парламент,

–       като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.     като има предвид, че осиновяването на дете е правна процедура, чрез която децата сираци или децата, които не са признати или не могат да бъдат отгледани от своите родители, могат да станат законни деца на други родители;

Б.     като има предвид, че международното осиновяване осигурява възможност за осиновяване на дете в друга държава, в съответствие с разпоредбите на Хагската конвенция за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване (без да се засяга възможността дадена двойка да осинови дете също и от държава, която не е приела Хагската конвенция, ако е налице двустранно споразумение за осиновяване);

В.     като има предвид, че броят на международните осиновявания расте все повече поради факта, че обществените нрави придобиват все по-транснационално измерение;

Г.     като има предвид, че съществуват множество акредитирани органи, които съдействат на бъдещите осиновители при международните осиновявания и се ангажират с извършването на необходимите процедури в чужбина във връзка с осиновяването на дете, като ги подпомагат пред чуждестранните органи и ги подкрепят в периода след осиновяването;

Д.     като има предвид доста дългия период, необходим за приключването на процеса по осиновяване на дете, който варира от 2 до 4 години;

Е.     като има предвид, че всяка отделна държава членка има собствени правила относно международните осиновявания и акредитира напълно независимо организациите, оправомощени да се занимават с това, въз основа на действащото национално законодателство;

Ж.    като има предвид, че съгласно член 20 от ДФЕС (консолидирана версия) всяко лице, което притежава гражданство на държава членка, е гражданин на Съюза, като гражданството на Съюза не замества националното гражданство, а се добавя към него;

З.      следователно като има предвид, че всички лица, родени в държава членка, са граждани на Съюза;

И.     като има предвид, че във връзка с горепосоченото може несъмнено да се твърди, че всяко дете, родено на територията на ЕС, е „гражданин на Съюза“;

1.      приканва Комисията да приеме ново предложение за регламент за създаването на европейски орган, който да упражнява контрол по отношение на осиновяванията в рамките на ЕС, в съответствие с процедурите и правилата, които трябва да бъдат определени в този регламент.