Päätöslauselmaesitys - B8-0328/2014Päätöslauselmaesitys
B8-0328/2014

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS eurooppalaisen adoptioviraston perustamisesta EU:n sisäisiä adoptioita varten

4.12.2014

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti

Aldo Patriciello

B8-0328/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys eurooppalaisen adoptioviraston perustamisesta EU:n sisäisiä adoptioita varten

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon, että adoptio on juridinen instituutio, joka mahdollistaa, että lapset, joilla ei ole luonnollisia vanhempia tai joita vanhemmat eivät ole tunnustaneet tai joita vanhemmat eivät kykene kasvattamaan, voivat saada uudet legitiimit vanhemmat;

B.     ottaa huomioon, että kansainvälinen adoptio takaa mahdollisuuden adoptoida lapsi ulkomaille, jos kyseinen valtio on lasten suojelua ja yhteistyötä kansainvälisissä lapseksiottamisasioissa koskevan Haagin yleissopimuksen osapuoli (pariskunta voi adoptoida lapsen myös valtiosta, joka ei ole allekirjoittanut Haagin yleissopimusta, jos valtioiden välillä on kahdenvälinen adoptiosopimus);

C.     ottaa huomioon, että kansainväliset adoptiot yleistyvät kaiken aikaa, kun kaikenlainen rajat ylittävä kanssakäynti on lisääntynyt;

D.     ottaa huomioon, että on olemassa lukuisia elimiä, joilla on valtuudet auttaa tulevia vanhempia kansainvälisissä adoptioissa ja jotka huolehtivat adoption edellyttämien menettelyjen seurannasta ulkomailla, auttavat vanhempia yhteyksissä ulkomaisiin viranomaisiin ja tukevat adoption jälkeistä prosessia;

E.     ottaa huomioon, että adoptioprosessi kestää todella kauan eli kahdesta neljään vuoteen;

F.     ottaa huomioon, että jokaisella jäsenvaltiolla on oma kansainvälisiä adoptioita koskeva lainsäädäntönsä ja ne vastaavat itsenäisesti valtuutettujen elinten akkreditoinnista voimassa olevan kansallisen lainsäädännön perusteella;

G.     ottaa huomioon, että SEUT-sopimuksen (konsolidoitu versio) 20 artiklan mukaan unionin kansalainen on jokainen, jolla on jonkinjäsenvaltion kansalaisuus, ja unionin kansalaisuus täydentää mutta ei korvaa jäsenvaltion kansalaisuutta;

H.     ottaa huomioon, että kaikki jossakin jäsenvaltiossa syntyvät ovat Euroopan unionin kansalaisia;

I.      ottaa huomioon, että edellä mainitun mukaan voidaan epäilemättä todeta, että jokainen Euroopan unionin alueella syntyvä lapsi määritellään "eurooppalaiseksi lapseksi";

1.      kehottaa komissiota hyväksymään uuden asetusehdotuksen, jolla luodaan eurooppalainen virasto, joka huolehtii EU:n sisäisten adoptioiden hallinnoinnista kyseisessä asetuksessa vahvistettujen menettelyjen ja sääntöjen mukaisesti.