Förslag till resolution - B8-0328/2014Förslag till resolution
B8-0328/2014

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om inrättande av en europeisk byrå för adoptioner inom EU

4.12.2014

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen

Aldo Patriciello

B8‑0328/2014

Förslag till Europaparlamentets resolution om inrättande av en europeisk byrå för adoptioner inom EU

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Adoption är en juridisk inrättning genom vilken personer som saknar biologiska föräldrar eller som inte har erkänts eller inte kan uppfostras av dessa kan bli legitima barn till andra föräldrar.

B.     Internationell adoption ger möjlighet att adoptera en underårig i ett annat land, förutsatt att det landet har anslutit sig till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner (utöver det kan ett par adoptera en underårig även från ett land som inte har undertecknat Haagkonventionen, förutsatt att det finns ett bilateralt adoptionsavtal).

C.     Internationella adoptioner blir allt vanligare med sociala seder och bruk som antar alltmer gränsöverskridande dimensioner.

D.     Det finns ett stort antal ackrediterade organ som hjälper blivande adoptivföräldrar i samband med internationella adoptioner och sköter de nödvändiga förfarandena i utlandet för att adoptionen ska kunna genomföras, biträder dem i kontakterna med de utländska myndigheterna och stöder dem efter adoptionen.

E.     Adoptionsförfarandena är väldigt långa och varar mellan två och fyra år.

F.     Varje medlemsstat har sina egna regler för internationella adoptioner och bestämmer själv om ackreditering av godkända organ på grundval av gällande nationell lagstiftning.

G.     Enligt artikel 20 i EUF-fördraget (konsoliderade versionen) har varje medborgare i en medlemsstat även europeiskt medborgarskap, som inte ersätter utan kompletterar det nationella medborgarskapet.

H.     Alla som föds i en medlemsstat är därför europeiska medborgare.

I.      Mot bakgrund av ovanstående går det tvivelsutan att hävda att varje barn som föds på europeiskt territorium kan definieras som ”europeiskt barn”.   

1.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anta ett nytt förslag till förordning om inrättande av ett europeiskt organ som ska hantera adoptioner inom EU enligt förfaranden och regler som ska fastställas i samma förordning.