Resolutsiooni ettepanek - B8-0341/2014Resolutsiooni ettepanek
B8-0341/2014

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK toidu kohta esitatavaid toitumisalaseid väiteid käsitleva ja VKEsid ülemäära koormava määruse läbivaatamise kohta

4.12.2014

vastavalt kodukorra artiklile 133

Mara Bizzotto

B8-0341/2014

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek toidu kohta esitatavaid toitumisalaseid väiteid käsitleva ja VKEsid ülemäära koormava määruse läbivaatamise kohta

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.     arvestades, et määruses (EÜ) nr 1924/2006 on sätestatud, et toitumisalased väited peavad olema teaduslikult põhjendatud ja neid võib märgistusele kanda üksnes Euroopa Komisjoni eelneval loal ning arvestades, et määrus (EÜ) täiendab eelmist määrust, kehtestades tervisealaste väidete esitamise loa taotlemise rakenduseeskirjad ja äärmiselt ranged teaduslikud kriteeriumid;

 

B.     arvestades, et tervisealase väite esitamise loa taotluste praktilise hindamisega tegeleb Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) ning selline hindamine eeldab kliiniliste uuringute tegemist tervete isikutega (topeltpimeuuringud platseeboefekti vältimiseks), kusjuures uuringutulemused vaatavad enne avaldamist üle teised teadlased;

 

C.     arvestades, et loa saamiseks vajalike dokumentide ettevalmistamise protsess läheb ettevõtetele maksma sadu tuhandeid eurosid, kui mitte arvestada väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, kes ei suuda selliseid kulusid kanda ja loobuvad seetõttu teadusuuringutesse ja innovatsiooni investeerimisest ning on võrreldes suurte tööstusettevõtetega märkimisväärselt ebasoodsamas konkurentsiolukorras;

 

1.      palub komisjonil nimetatud määrus läbi vaadata, et vähendada märgistusel tervisealase väite esitamise loa saamiseks vajalike dokumentide ettevalmistamise protsessiga kaasnevaid kulusid, eesmärgiga parandada VKEde juurdepääsu turule.