Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0341/2014Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0341/2014

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą reglamento, kuris pernelyg apsunkina MVĮ, persvarstymo

4.12.2014

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį

Mara Bizzotto

B8‑0341/2014

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl Teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą reglamento, kuris pernelyg apsunkina MVĮ, persvarstymo

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.     kadangi Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 numatyta, kad teiginiai apie maistingumą privalo būti moksliškai pagrįsti ir gali būti įrašomi etiketėje tik gavus išankstinį Europos Komisijos leidimą, ir kadangi šį reglamentą papildo Reglamentas (EB) Nr. 353/2008, kuriuo nustatomos paraiškų gauti leidimą teiginiams apie sveikatingumą įrašyti įgyvendinimo taisyklės ir itin griežti moksliniai kriterijai;

 

B.     kadangi paraiškų dėl leidimo įrašyti teiginius apie sveikatingumą vertinimą praktiškai vykdo Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) ir jam vykdyti reikalaujama atlikti sveikų asmenų dvigubai koduotus klinikinius tyrimus, kuriuose palyginimui naudojamas placebas ir kurių rezultatus, prieš juos paskelbiant, patikrina kiti tyrėjai;

 

C.     kadangi dokumentacijos siekiant gauti leidimą parengimas įmonėms kainuoja šimtus tūkstančių eurų, faktiškai mažos ir vidutinio dydžio įmonės, negalėdamos padengti tokių išlaidų, liaujasi investavusios į mokslinius tyrimus ir inovacijas ir atsiduria ekonomiškai labai nepalankioje padėtyje, palyginti su didelėmis pramonės grupėmis;

 

1.      prašo Komisijos peržiūrėti minėtą reglamentą siekiant sumažinti reikalavimų, susijusių su dokumentacijos, teikiamos prašant suteikti leidimą etiketėje įrašyti teiginį apie sveikatingumą, rengimu, naštą siekiant, kad MVĮ turėtų daugiau galimybių patekti į rinką.