Процедура : 2014/2954(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0346/2014

Внесени текстове :

B8-0346/2014

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P8_TA(2014)0085

ПРЕПОРЪКА ЗА РЕШЕНИЕ
PDF 127kWORD 55k
5.12.2014
PE539.069v01-00
 
B8-0346/2014

внесено съгласно член 105, параграф 6 от Правилника за дейността


           да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 14 ноември 2014 година за изменение на приложение І на Регламент (ЕО) № 1528/2007 за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвидени в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство C(2014)08355 – 2014/2954(DEA)


Комисия по международна търговия
Докладчик: Бернд Ланге

Проект на решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 14 ноември 2014 година за изменение на приложение І на Регламент (ЕО) № 1528/2007 за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвидени в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство C(2014)08355 – 2014/2954(DEA)  
B8‑0346/2014

Европейският парламент,

–       като взе предвид Делегирания регламент на Комисията C(2014)08355 от 14 ноември 2014 г.,

–       като взе предвид писмото на Комисията от 26 ноември 2014 г., с което последната отправя искане към Европейския парламент да заяви, че няма да представя възражения срещу делегирания регламент,

–       като взе предвид писмото от 5 декември 2014 г. на комисията по международна търговия до председателя на Съвета на председателите на комисии,

–       като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–       като взе предвид Регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвидени в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство(1), и по специално член 2, параграф 2 от него,

–       като взе предвид Регламент (ЕС) № 527/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета по отношение на изключването на определени държави от списъка с региони или държави, които са приключили преговори(2),

–       като взе предвид препоръката за решение на комисията по международна търговия,

–       като взе предвид член 105, параграф 6 от своя правилник,

A.     като има предвид, че съгласно Регламент (ЕС) № 527/2013 Кения престана да бъде обхванати от режима за достъп до пазара, разрешен съгласно Регламент (ЕО) № 1528/2007, считано от 1 октомври 2014 г.

Б.     като има предвид, че Кения, Европейският съюз и неговите държави членки приключиха преговорите за споразумение за икономическо партньорство на 16 октомври 2014 г.

В.     като има предвид, че на 14 ноември 2014 г. Комисията прие делегиран акт за връщането на Кения в списъка в приложение І на Регламент (ЕО) № 1528/2007;

Г.     като има предвид, че Комисията подчерта, че решението да не се повдигат възражения ще ограничи потенциалната опасност от отклоняване на търговията на Кения и от спад на износа на страната в ЕС, с което ще се намалят загубите в сектора на риба тон, както и в секторите на градинарството и рязаните цветя;

1.      заявява, че не представя възражения срещу делегирания регламент;

2.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1)

OВ L 348, 31.12.2007 г., стp. 1.

(2)

OВ L 165, 18.6.2013 г., стp. 59.

Правна информация - Политика за поверителност