Menetlus : 2014/2954(DEA)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0346/2014

Esitatud tekstid :

B8-0346/2014

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0085

SOOVITUS VÕTTA VASTU OTSUS
PDF 111kWORD 51k
5.12.2014
PE539.069v01-00
 
B8-0346/2014

vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 6


mitte esitada vastuväiteid komisjoni 14. novembri 2014. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1528/2007 (millega teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riikide rühma riikidest pärit toodete suhtes kohaldatakse korda, mis on sätestatud lepingutes, millega või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus) I lisa C(2014)08355 – 2014/2954(DEA)


Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Raportöör: Bernd Lange

Euroopa Parlamendi otsuse eelnõu mitte esitada vastuväiteid komisjoni 14. novembri 2014. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1528/2007 (millega teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riikide rühma riikidest pärit toodete suhtes kohaldatakse korda, mis on sätestatud lepingutes, millega või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus) I lisa C(2014)08355 – 2014/2954(DEA)  
B8‑0346/2014

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse komisjoni 14. novembri 2014. aasta delegeeritud määrust (C(2014)08355),

–       võttes arvesse komisjoni 26. novembri 2014. aasta kirja, milles komisjon palub Euroopa Parlamendil teatada, et tal ei ole delegeeritud määrusele vastuväiteid,

–       võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni 5. detsembri 2014. aasta kirja komisjonide esimeeste konverentsi esimehele,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290,

–       võttes arvesse nõukogu määrust (EÜ) nr 1528/2007, millega teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riikide rühma riikidest pärit toodete suhtes kohaldatakse korda, mis on sätestatud lepingutes, millega või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus(1), eriti selle artikli 2 lõiget 2,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrust (EL) nr 527/2013, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1528/2007 seoses mitme riigi väljajätmisega läbirääkimised lõpule viinud piirkondade ja riikide loetelust(2),

–       võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust võtta vastu otsus,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõiget 6,

A.     arvestades, et määruse (EL) nr 527/2013 kohaselt ei kehti Keenia suhtes alates 1. oktoobrist 2014 enam määruse (EÜ) nr 1528/2007 kohaselt lubatud turulepääsu kord;

B.     arvestades, et läbirääkimised majanduspartnerluslepingu üle Keenia ning Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahel jõudsid lõpule 16. oktoobril 2014;

C.     arvestades, et 14. novembril 2014 võttis komisjon vastu delegeeritud õigusakti, millega Keenia ennistatakse määruse (EÜ) nr 1528/2007 I lisasse;

D.     arvestades, et komisjon on rõhutanud, et otsus mitte esitada vastuväiteid piiraks Keenia võimalikke kaubavahetuse häireid ja ELi suunatud ekspordi langust, vähendades tuunikala-, aiandus- ja lõikelillede sektorile tekkivat kahju;

1.      teatab, et Euroopa Parlamendil ei ole delegeeritud määrusele vastuväiteid;

2.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja komisjonile.

(1)

ELT L 348, 31.12.2007, lk 1.

(2)

ELT L 165, 18.6.2013, lk 59.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika