Menettely : 2014/2954(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0346/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0346/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0085

SUOSITUS PÄÄTÖKSEKSI
PDF 113kWORD 50k
5.12.2014
PE539.069v01-00
 
B8-0346/2014

työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan mukaisesti


olla vastustamatta talouskumppanuussopimukset vahvistavissa tai niiden vahvistamiseen johtavissa sopimuksissa määrättyjen järjestelyjen soveltamisesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän (AKT) tietyistä valtioista peräisin oleviin tuotteisiin 20. joulukuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteen I muuttamisesta 14. marraskuuta 2014 annettua komission delegoitua asetusta C(2014)08355 – 2014/2954(DEA)


Kansainvälisen kaupan valiokunta
Esittelijä: Bernd Lange

Luonnos Euroopan parlamentin päätökseksi olla vastustamatta talouskumppanuussopimukset vahvistavissa tai niiden vahvistamiseen johtavissa sopimuksissa määrättyjen järjestelyjen soveltamisesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän (AKT) tietyistä valtioista peräisin oleviin tuotteisiin annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteen I muuttamisesta 14. marraskuuta 2014 annettua komission delegoitua asetusta  C(2014)08355 – 2014/2954(DEA)  
B8‑0346/2014

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon 14. marraskuuta 2014 annetun komission delegoidun asetuksen (C(2014)08355),

–       ottaa huomioon komission 26. marraskuuta 2014 päivätyn kirjeen, jossa komissio pyytää parlamenttia ilmoittamaan, ettei se aio vastustaa delegoitua asetusta,

–       ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan 5. joulukuuta 2014 päivätyn kirjeen valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalle,

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–       ottaa huomioon talouskumppanuussopimukset vahvistavissa tai niiden vahvistamiseen johtavissa sopimuksissa määrättyjen järjestelyjen soveltamisesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän (AKT) tietyistä valtioista peräisin oleviin tuotteisiin annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007(1) ja erityisesti sen 2 artiklan 2 kohdan,

–       ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen valtioiden poistamisesta neuvottelut päätökseen saaneiden alueiden ja valtioiden luettelosta 21. toukokuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 527/2013(2),

–       ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen päätökseksi,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan,

A.     toteaa, että asetuksen (EU) N:o 527/2013 mukaisesti 1. lokakuuta 2014 alkaen Kenia ei enää ole asetuksen (EU) N:o 1528/2007 nojalla sallitun markkinoillepääsyjärjestelyn piirissä;

B.     toteaa, että Kenia sekä Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot saivat talouskumppanuussopimusta koskevat neuvottelut päätökseen 16. lokakuuta 2014;

C.     ottaa huomioon, että komissio hyväksyi 14. marraskuuta 2014 delegoidun säädöksen Kenian palauttamisesta asetuksen (EU) N:o 1528/2007 liitteeseen I;

D.     toteaa komission korostaneen, että vastustamatta jättämistä koskeva päätös rajoittaisi Kenian mahdollista kaupan uudelleen ohjautumista ja EU:hun suuntautuvan viennin supistumista, mikä vähentäisi tonnikalan pyynnille sekä kasvinviljely- ja leikkokukka-alalle aiheutuvia haittoja;

1.      ilmoittaa, ettei se vastusta delegoitua asetusta;

2.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EUVL L 348, 31.12.2007, s. 1.

(2)

EUVL L 165, 18.6.2013, s. 59.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö