Procedūra : 2014/2954(DEA)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0346/2014

Pateikti tekstai :

B8-0346/2014

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0085

REKOMENDACIJA DĖL SPRENDIMO
PDF 122kWORD 54k
5.12.2014
PE539.069v01-00
 
B8-0346/2014

pateikta pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį


neprieštarauti 2014 m. lapkričio 14 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1528/2007, kuriuo taikoma prekybos tam tikrų valstybių, kurios yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės dalis, kilmės produktais tvarka, nustatyta susitarimais, kuriais sudaromi ekonominės partnerystės susitarimai arba ketinama juos sudaryti, I priedas C(2014)08355 – 2014/2954(DEA)


Tarptautinės prekybos komitetas
Pranešėjas: Bernd Lange

Europos Parlamento sprendimo neprieštarauti 2014 m. lapkričio 14 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1528/2007, kuriuo taikoma prekybos tam tikrų valstybių, kurios yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės dalis, kilmės produktais tvarka, nustatyta susitarimais, kuriais sudaromi ekonominės partnerystės susitarimai arba ketinama juos sudaryti, I priedas, projektas C(2014)08355 – 2014/2954(DEA)  
B8-0346/2014

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. lapkričio 14 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (C(2014)08355),

–       atsižvelgdamas į Komisijos 2014 m. lapkričio 26 d. laišką, kuriame ji prašo Parlamento pareikšti, kad jis neprieštaraus deleguotajam reglamentui,

–       atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto 2014 m. gruodžio 5 d. laišką Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkui,

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1528/2007, kuriuo taikoma prekybos tam tikrų valstybių, kurios yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės dalis, kilmės produktais tvarka, nustatyta susitarimais, kuriais sudaromi arba ketinama sudaryti ekonominės partnerystės susitarimus(1), ypač į jo 2 straipsnio 2 dalį,

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 527/2013, kuriuo dėl tam tikrų šalių išbraukimo iš derybas baigusių regionų ar valstybių sąrašo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1528/2007(2),

–       atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją dėl sprendimo,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį,

A.     kadangi, remiantis Reglamentu (ES) Nr. 527/2013, nuo 2014 m. spalio 1 d. Kenijai nustojo galioti patekimo į rinką tvarka, kurią leista taikyti pagal Reglamentą (EB) Nr. 1528/2007;

B.     kadangi Kenija, Europos Sąjunga ir jos valstybės narės 2014 m. spalio 16 d. baigė derybas dėl ekonominės partnerystės susitarimo;

C.     kadangi 2014 m. lapkričio 14 d. Komisija priėmė deleguotąjį aktą, kuriuo iš naujo įtraukė Keniją į Reglamento (EB) Nr. 1528/2007 I priedą;

D.     kadangi Komisija pabrėžė, jog sprendimas nereikšti prieštaravimų sumažintų galimą Kenijos prekybos nukreipimą ir eksporto į ES nuostolius, taip pat sumažintų tunų, sodininkystės ir gėlių auginimo sektoriams daromą žalą;

1.      pareiškia, kad neprieštarauja deleguotajam reglamentui;

2.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL L 348, 2007 12 31, p. 1.

(2)

OL L 165, 2013 6 18, p. 59.

Teisinė informacija - Privatumo politika