Procedure : 2014/2954(DEA)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0346/2014

Ingediende teksten :

B8-0346/2014

Debatten :

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P8_TA(2014)0085

AANBEVELING VOOR EEN BESLUIT
PDF 117kWORD 50k
5.12.2014
PE539.069v01-00
 
B8-0346/2014

ingediend overeenkomstig artikel 105, lid 6, van het Reglement


om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 14 november 2014 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1528/2007 van de Raad van 20 december 2007 tot toepassing van de regelingen voor goederen van oorsprong uit bepaalde staten behorende tot de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), die zijn opgenomen in overeenkomsten tot instelling van, of leidende tot instelling van, een economische partnerschapsovereenkomst (C(2014)08355 – 2014/2954(DEA))


Commissie internationale handel
Rapporteur: Bernd Lange

Ontwerpbesluit om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 14 november 2014 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1528/2007 van de Raad van 20 december 2007 tot toepassing van de regelingen voor goederen van oorsprong uit bepaalde staten behorende tot de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), die zijn opgenomen in overeenkomsten tot instelling van, of leidende tot instelling van, een economische partnerschapsovereenkomst (C(2014)08355 – 2014/2954(DEA))  
B8-0346/2014

Het Europees Parlement,

–       gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. C (2014)08355 van de Commissie van 14 november 2014,

–       gezien het schrijven van de Commissie van 26 november 2014, waarin zij het Parlement verzoekt te verklaren dat het geen bezwaar zal maken tegen Gedelegeerde Verordening (EU) nr. C(2014)08355,

–       gezien het schrijven van de Commissie internationale handel aan de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters, van 5 december 2014,

–       gezien artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–       gezien Verordening (EG) nr. 1528/2007 van de Raad van 20 december 2007 tot toepassing van de regelingen voor goederen van oorsprong uit bepaalde staten behorende tot de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS) die zijn opgenomen in overeenkomsten tot instelling van, of leidende tot instelling van, een economische partnerschapsovereenkomst(1), en met name artikel 2, lid 2,

–       gezien Verordening (EU) nr. 527/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1528/2007 van de Raad, met betrekking tot het schrappen van sommige landen van de lijst van regio's of staten die onderhandelingen hebben afgesloten(2),

–       gezien de aanbeveling voor een besluit van de Commissie internationale handel,

–       gezien artikel 105, lid 6, van zijn Reglement,

A.     overwegende dat Kenia, in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 527/2013, met ingang van 1 oktober 2014 niet langer valt onder de markttoegangsregeling toegestaan in Verordening (EG) nr. 1528/2007;

B.     overwegende dat Kenia, de Europese Unie en haar lidstaten op 16 oktober 2014 de onderhandelingen hebben afgerond over een economische partnerschapsovereenkomst;

C.     overwegende dat de Commissie op 14 november 2014 een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld om Kenia opnieuw op te nemen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1528/2007;

D.     overwegende dat de Commissie heeft benadrukt dat een besluit om geen bezwaar aan te tekenen ervoor zou zorgen dat de mogelijke verlegging van het handelsverkeer van Kenia en het potentiële verlies van de uitvoer van het land naar de EU zouden worden beperkt, waardoor de negatieve gevolgen voor de tonijn-, tuinbouw- en snijbloemsectoren zouden worden ingeperkt;

1.      verklaart geen bezwaar te maken tegen Gedelegeerde Verordening (EU) nr. C(2014)08355;

2.      verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1)

PB L 348 van 31.12.2007, blz. 1.

(2)

PB L 165 van 18.6.2013, blz. 59.

Juridische mededeling - Privacybeleid