Menetlus : 2014/2805(DEA)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0348/2014

Esitatud tekstid :

B8-0348/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 18/12/2014 - 8.4

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 131kWORD 57k
10.12.2014
PE545.609v01-00
 
B8-0348/2014

vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 4


komisjoni 19. augusti 2014. aasta delegeeritud määruse kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 978/2012 (üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta) III lisa (C(2014)05833 – 2014/2805(DEA))


Franck Proust, Alain Cadec, Gabriel Mato, Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Yannick Jadot, Aldo Patriciello, David McAllister, José Blanco López, Fernando Ruas, József Nagy, Barbara Matera, Jarosław Wałęsa, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Maurice Ponga, Lara Comi, Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Bogdan Brunon Wenta, Seán Kelly, Marc Joulaud, Angélique Delahaye, Rachida Dati, Marco Affronte, Joëlle Bergeron, Rolandas Paksas, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Heinz K. Becker, Clara Eugenia Aguilera García, Remo Sernagiotto, Renata Briano, António Marinho e Pinto, Emmanuel Maurel, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Alain Lamassoure, Michèle Alliot-Marie, Salvatore Cicu, Salvatore Domenico Pogliese, Elena Gentile, Ulrike Rodust, Karima Delli, Ska Keller, José Bové, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Virginie Rozière, Guillaume Balas, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Edouard Martin, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Carlos Coelho, Nadine Morano, Georges Bach, Reimer Böge, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Miroslav Mikolášik, Philippe Juvin, Bart Staes, Renaud Muselier, Igor Šoltes, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Tokia Saïfi, Nuno Melo, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Brice Hortefeux, Francesc Gambús, Norica Nicolai, Richard Corbett, Dominique Riquet, Alessandra Moretti, Daniele Viotti, Ole Christensen, Linnéa Engström
MUUDATUSED

Euroopa Parlamendi resolutsioon komisjoni 19. augusti 2014. aasta delegeeritud määruse kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 978/2012 (üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta) III lisa (C(2014)05833 – 2014/2805(DEA))  
B8‑0348/2014

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL) nr 978/2012 üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise ning nõukogu määruse (EÜ) nr 732/2008 kehtetuks tunnistamise kohta(1), eelkõige selle artikli 9 lõike 1 punkti b ja III lisa ning artikli 10 lõiget 4, millega antakse komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte III lisa kehtestamiseks või muutmiseks, et kohaldada taotluse esitanud riigi suhtes säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleerivat erikorda, lisades kõnealuse riigi GSP+ erikorra raames soodustatud riikide loetellu,

–       võttes arvesse komisjoni 19. augusti 2014. aasta delegeeritud määrust (C(2014)05833), millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 978/2012 (üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta) III lisa seoses Filipiinidega,

–       võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1005/2008, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks ning muudetakse määrusi (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1936/2001 ja (EÜ) nr 601/2004 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 1093/94 ja (EÜ) nr 1447/1999(2),

–       võttes arvesse oma 17. novembri 2011. aasta resolutsiooni ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi (ETR-kalapüük) vastase võitluse kohta(3),

–       võttes arvesse komisjoni 10. juuni 2014. aasta otsust, millega teavitatakse kolmandat riiki (Filipiinid), kelle puhul komisjon peab võimalikuks selle kindlaksmääramist koostööd mittetegeva kolmanda riigina vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 1005/2008, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks(4),

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Filipiinide kohta, eelkõige 14. juuni 2012. aasta resolutsiooni(5),

–       võttes arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioonide ja soovituste kohaldamise eksperdikomisjoni aruannet (2014. aasta III aruande osa 1A Filipiinide kohta),

–       võttes arvesse ÜRO eriraportööri inimkaubanduse, eelkõige naiste ja lastega kaubitsemise küsimustes Joy Ngozi Ezeilo aruannet, mille ta esitas ÜRO Inimõiguste Nõukogule 19. aprillil 2013. aastal,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõiget 4,

A.     arvestades, et üldiste tariifsete soodustuste kava koosneb üldisest korrast ja kahest erikorrast, sealhulgas säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleeriv erikord (GSP+), mille kohaselt on soodustatud riikide puhul imporditollimaksudest vabastatud 66% kõigist ELi tariifiridadest;

B.     arvestades, et 28. veebruaril 2014 sai komisjon Filipiini Vabariigilt (edaspidi „Filipiinid”) GSP+ taotluse;

C.     arvestades, et oma 17. novembri 2011. aasta resolutsioonis ETR-kalapüügi vastase võitluse kohta väidab parlament selgelt, et ETR-kalapüük ähvardab kalavarude jätkusuutlikkust; arvestades, et lisaks nendib ta „vajadust töötada täpsemalt välja tururiigi vastutuse kontseptsioon, mis aitaks sulgeda turud ETR-kalapüügist pärit kalatoodetele”;

D.     arvestades, et GSP+ määruse artikli 19 lõike 1 punktis e osutatakse kolmandate riikide kohustusele viia ellu piirkondlike kalastusorganisatsioonide eesmärgid, millest üks on võitlus ETR-kalapüügi vastu;

E.     arvestades, et komisjon avaldas otsuse, millega teavitatakse kolmandat riiki, kelle puhul komisjon peab võimalikuks selle kindlaksmääramist koostööd mittetegeva kolmanda riigina vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 1005/2008, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks, pöördudes Filipiinide poole seoses tema võimaliku käsitamisega ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastases võitluses koostööd mittetegeva riigina vastavalt määruse (EÜ) nr 1005/2008 artiklile 32, saates seega kollase kaardi ja algatades ETR-menetluse, mille käigus anti Filipiinidele piisavalt aega, et teatele vastata ja olukorda parandada;

F.     arvestades, et ELil ei ole volitusi anda Filipiinide kalandustoodetele soodustingimustel juurdepääsu Euroopa turule, kui ta ei saa tagatist nende seadusliku päritolu kohta; arvestades, et on oluline toonitada Euroopa poliitika sidususe ja usaldusväärsuse absoluutset vajalikkust, et hoida ära Euroopa kalurite diskrimineerimine ja ebaaus konkurents nende suhtes ning kaitsta Euroopa tarbijaid;

1.      esitab komisjoni 19. augusti 2014. aasta delegeeritud määrusele (C(2014)05833) (millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 978/2012 (üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta) III lisa seoses Filipiinidega) vastuväiteid vastavalt määruse (EL) nr 978/2012 artikli 36 lõikele 5;

2.      rõhutab vasturääkivust Filipiinide GSP+ taotluse hindamise aruandes esitatud komisjoni seisukoha, mille kohaselt „naiste õiguste kaitses … on tehtud märkimisväärseid edusamme”, ning tõsiasja vahel, et ÜRO eriraportööri inimkaubanduse, eelkõige naiste ja lastega kaubitsemise küsimustes aruandes, mille ta esitas 19. aprillil 2013. aastal pärast oma missiooni Filipiinidel (A/HRC/23/48Add.3), täheldatakse et „mitmes sektoris, sealhulgas põllumajandus-, ehitus-, kalandus-, tootmis- ja teenuste sektoris vohab inimestega, eriti naiste ja lastega kaubitsemine tööalase ärakasutamise eesmärgil”;

3.      palub mitte anda GSP+ staatust enne, kui komisjon on tühistanud oma teate Filipiinidele tema võimaliku kindlaksmääramise kohta ETR-kalapüügi vastases võitluses koostööd mittetegeva kolmanda riigina;

4.      tuletab meelde, et ta ei väljenda vastuseisu Filipiinide mis tahes tulevasele taotlusele või sellele järgnevale ELi poolt hilisemas etapis GSP+ staatuse andmisele;

5.      kinnitab oma 17. novembri 2011. aasta resolutsioonis väljendatud seisukohta vajaduse kohta töötada täpsemalt välja tururiigi vastutuse kontseptsioon, mis aitaks sulgeda turud ETR-kalapüügist pärit kalatoodetele; rõhutab, et oleks vasturääkiv anda riigi toodetele, eriti kalandustoodetele GSP+ juurdepääs ajal, kui riigi suhtes on käimas komisjoni ETR-menetlus;

6.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule, kalanduskomisjonile ja liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning teatada komisjonile, et delegeeritud määrus ei saa jõustuda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

(1)

ELT L 303, 31.10.2012, lk 1.

(2)

ELT L 286, 29.10.2008, lk 1.

(3)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0516.

(4)

ELT C 185, 17.6.2014, lk 17.

(5)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0264.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika