Postupak : 2014/2805(DEA)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0348/2014

Podneseni tekstovi :

B8-0348/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 18/12/2014 - 8.4

Doneseni tekstovi :


PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 137kWORD 68k
10.12.2014
PE545.609v01-00
 
B8-0348/2014

podnesen u skladu s člankom 105. stavkom 4. Poslovnika


o Delegiranoj uredbi Komisije od 19. kolovoza 2014.  o izmjeni Priloga III. Uredbi (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni sustava općih carinskih povlastica (C(2014)05833 – 2014/2805(DEA))


Franck Proust, Alain Cadec, Gabriel Mato, Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Yannick Jadot, Aldo Patriciello, David McAllister, José Blanco López, Fernando Ruas, József Nagy, Barbara Matera, Jarosław Wałęsa, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Maurice Ponga, Lara Comi, Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Bogdan Brunon Wenta, Seán Kelly, Marc Joulaud, Angélique Delahaye, Rachida Dati, Marco Affronte, Joëlle Bergeron, Rolandas Paksas, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Heinz K. Becker, Clara Eugenia Aguilera García, Remo Sernagiotto, Renata Briano, António Marinho e Pinto, Emmanuel Maurel, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Alain Lamassoure, Michèle Alliot-Marie, Salvatore Cicu, Salvatore Domenico Pogliese, Elena Gentile, Ulrike Rodust, Karima Delli, Ska Keller, José Bové, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Virginie Rozière, Guillaume Balas, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Edouard Martin, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Carlos Coelho, Nadine Morano, Georges Bach, Reimer Böge, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Miroslav Mikolášik, Philippe Juvin, Bart Staes, Renaud Muselier, Igor Šoltes, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Tokia Saïfi, Nuno Melo, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Brice Hortefeux, Francesc Gambús, Norica Nicolai, Richard Corbett, Dominique Riquet, Alessandra Moretti, Daniele Viotti, Ole Christensen, Linnéa Engström
AMANDMANI

Rezolucija Europskog parlamenta o Delegiranoj uredbi Komisije od 19. kolovoza 2014. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni sustava općih carinskih povlastica (C(2014)05833 – 2014/2805(DEA))  
B8‑0348/2014

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o primjeni sustava općih carinskih povlastica i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 732/2008(1), posebno njezin članak 9. točku (b) i Prilog III. te članak 10. stavak 4., kojima se Komisiju ovlašćuje za donošenje delegiranih akata radi sastavljanja ili izmjene Priloga III. da bi se zemlji podnositeljici zahtjeva odobrio poseban dogovor o poticajima za održivi razvoj i dobro upravljanje uključivanjem te zemlje na popis zemalja korisnica OSP+,

–       uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (C(2014)05833) od 19. kolovoza 2014. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni sustava općih carinskih povlastica s obzirom na Filipine,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999(2),

–       uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 17. studenog 2011. o borbi protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova(3),

–       uzimajući u obzir odluku Komisije od 10. lipnja 2014. o slanju službene obavijesti trećoj zemlji (Filipinima) o tome kako Komisija smatra mogućim da se ona odredi kao treća zemlja koja nije spremna na suradnju u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1005/2008 o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova(4),

–       uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Filipinima, posebice onu od 14. lipnja 2012.(5),

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora stručnjaka za primjenu konvencija i preporuka (CEACR) Međunarodnog ureda rada (Izvješće III. dio 1.A o Filipinima iz 2014.),

–       uzimajući obzir izvješće posebne izvjestiteljice za trgovanje ljudima, osobito ženama i djecom, Joy Ngozi Ezeilo, koje je 19. travnja 2013. predstavljeno Vijeću UN-a za ljudska prava;

–       uzimajući u obzir članak 105. stavak 4. Poslovnika,

A.     budući da se opći sustav povlastica sastoji od općeg sporazuma i dvaju posebnih sporazuma, uključujući poseban dogovor o poticajima za održivi razvoj i dobro upravljanje (OSP+), te da se u okviru njega korisnicama za 66 % svih tarifnih stavaka EU-a ne zaračunava carina na uvoz;

B.     budući da je 28. veljače 2014. Komisija primila zahtjev Republike Filipina („Filipini”) za primjenu posebnog dogovora OSP+;

C.     budući da u svojoj rezoluciji od 17. studenog 2011. o borbi protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova jasno navodi da se njime ugrožava održivost ribljih stokova; budući da nadalje napominje da se „odgovornost države s tržišnim gospodarstvom mora dalje razviti u sredstvo za zatvaranje tržišta proizvodima ribarstva koji potječu iz nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova”;

D.     budući da se članak 19.1 točka (e) Uredbe o OSP+ odnosi na obveze trećih zemalja da provode ciljeve regionalnih ribarskih organizacija, među kojima je i borba protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova;

E.     budući da je Komisija objavila odluku kojom treću zemlju službeno obavještava o tome kako Komisija smatra mogućim da se ona odredi kao treća zemlja koja nije spremna na suradnju u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1005/2008 o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, te koju je uputila Filipinima kojima prijeti opasnost od toga da ih se smatra zemljom koja ne želi surađivati u borbi protiv nezakonitog ribolova (nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova) u skladu s člankom 32. Uredbe 1005/2008, i time mu dala „žuti karton” te pokrenula postupak protiv NNN-a tijekom kojega je Filipinima odobren razuman rok unutar kojega trebaju odgovoriti na ovu službenu odluku i pronaći odgovarajuće rješenje;

F.     budući da EU nije ovlašten odobravati povlašten pristup europskom tržištu za ribarske proizvode s Filipina bez prethodnog jamstva o njihovu zakonitom podrijetlu; budući da je neophodno ustrajati u dosljednosti i pouzdanosti europskih politika kao apsolutno nužnima kako bi se radi europskih ribara spriječili diskriminacija i nepošteno natjecanje te zaštitili europski potrošači;

1.      ulaže prigovor na Delegiranu uredbu Komisije (C(2014)05833) od 19. kolovoza 2014. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni sustava općih carinskih povlastica s obzirom na Filipine u skladu s člankom 36. stavkom 5 Uredbe (EU) br. 978/2012;

2.      naglašava proturječnost između stajališta Komisije koja u svom izvješću o procjeni zahtjeva Filipina za poseban dogovor OSP+ navodi da „postoje važni elementi napretka... za zaštitu prava žena” i činjenice da se u izvješću od 19. travnja 2013. posebne izvjestiteljice UN-a za trgovanje ljudima, osobito ženama i djecom, nakon njezine misije u Filipinima (A/HRC/23/48Add.3) navodi da „su sve brojniji slučajevi trgovanja ljudima, osobito ženama i djecom, u svrhu radne eksploatacije u raznim sektorima, među ostalim u poljoprivrednom, građevinskom, ribarskom, proizvodnom i uslužnom sektoru”;

3.      traži da se status OSP+ dodijeli tek nakon što Komisija opozove svoju obavijest upućenu Filipinima u kojoj Komisija smatra mogućim da se oni odrede kao treća zemlja koja nije spremna na suradnju u borbi protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova;

4.      podsjeća na to da se ne protivi bilo kakvom budućem podnošenju zahtjevu Filipina ili mogućnosti da mu na temelju njega EU u kasnijoj fazi dodijeli status OSP+;

5.      potvrđuje svoje stajalište koje je usvojeno nakon njegove rezolucije od 17. studenog 2011., u kojoj se navodi da se koncept odgovornosti države s tržišnim gospodarstvom mora dalje razviti u sredstvo za zatvaranje tržišta proizvodima ribarstva koji potječu iz nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova; ističe da bi odobravanje pristupa posebnom dogovoru OSP + za proizvode neke zemlje, osobito njezine ribarske proizvode, dok se istodobno protiv nje vodi postupak Komisije protiv NNN-a bilo proturječno;

6.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Uredbu proslijedi Komisiji, Vijeću, Odboru za ribarstvo te vladama i parlamentima država članica i da Komisiju obavijesti o tome da Delegirana uredba ne može stupiti na snagu.

(1)

SL L 303, 31.10.2012., str. 1.

(2)

SL L 286, 29.10.2008., str. 1.

(3)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2011)0516

(4)

SL L 185, 17.6.2014., str. 17.

(5)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2012)0264

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti