Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0348/2014Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0348/2014

  ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról szóló, 2014. augusztus 19-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletről

  10.12.2014 - (C(2014)05833 – 2014/2805(DEA))

  az eljárási szabályzat 105. cikkének (4) bekezdése alapján

  Franck Proust, Alain Cadec, Gabriel Mato, Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Yannick Jadot, Aldo Patriciello, David McAllister, José Blanco López, Fernando Ruas, Nagy József, Barbara Matera, Jarosław Wałęsa, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Maurice Ponga, Lara Comi, Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Bogdan Brunon Wenta, Seán Kelly, Marc Joulaud, Angélique Delahaye, Rachida Dati, Marco Affronte, Joëlle Bergeron, Rolandas Paksas, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Heinz K. Becker, Clara Eugenia Aguilera García, Remo Sernagiotto, Renata Briano, António Marinho e Pinto, Emmanuel Maurel, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Alain Lamassoure, Michèle Alliot-Marie, Salvatore Cicu, Salvatore Domenico Pogliese, Elena Gentile, Ulrike Rodust, Karima Delli, Ska Keller, José Bové, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Virginie Rozière, Guillaume Balas, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Edouard Martin, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Carlos Coelho, Nadine Morano, Georges Bach, Reimer Böge, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Miroslav Mikolášik, Philippe Juvin, Bart Staes, Renaud Muselier, Igor Šoltes, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Tokia Saïfi, Nuno Melo, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Brice Hortefeux, Francesc Gambús, Norica Nicolai, Richard Corbett, Dominique Riquet, Alessandra Moretti, Daniele Viotti, Ole Christensen, Linnéa Engström


  Eljárás : 2014/2805(DEA)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  B8-0348/2014
  Előterjesztett szövegek :
  B8-0348/2014
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  B8‑0348/2014

  Az Európai Parlament állásfoglalása az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról szóló, 2014. augusztus 19-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletről

  (C(2014)05833 – 2014/2805(DEA))

  Az Európai Parlament,

  –       tekintettel az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról és a 732/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 978/2012/EU európai parlamenti és a tanácsi rendeletre[1], különösen 9. cikkének b) pontjára és III. mellékletére, valamint 10. cikkének (4) bekezdésére, melyben a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a III. melléklet létrehozása vagy módosítása céljából felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el, hogy a kérelmező ország GSP+ kedvezményezett országok listájára való felvételével biztosítsa számára a fenntartható fejlődésre és a jó kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírást,

  –       tekintettel a Bizottságnak az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a Fülöp-szigetek tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. augusztus 19-i felhatalmazáson alapuló rendeletére (C(2014)05833),

  –       tekintettel a Tanács jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról, továbbá a 2847/93/EGK, az 1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet módosításáról és az 1093/94/EK és az 1447/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. szeptember 29-i 1005/2008/EK rendeletére[2],

  –       tekintettel a jogellenes és be nem bejelentett halászatról szóló, 2011. november 17-i állásfoglalására[3],

  –       tekintettel a Bizottság által a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról szóló 1005/2008/EK tanácsi rendelet értelmében nem együttműködő harmadik országként azonosíthatónak tekintett harmadik ország (Fülöp-szigetek) értesítéséről szóló, 2014. június 10-i bizottsági határozatra[4],

  –       tekintettel a Fülöp-szigetekről szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a 2012. június 14-i állásfoglalására[5],

  –       tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet egyezmények és ajánlások alkalmazását vizsgáló szakértői bizottságának (CEACR) jelentésére (2014. évi III. jelentés, a Fülöp-szigetekről szóló 1A. rész),

  –       tekintettel az ENSZ emberkereskedelemmel, különösen a nő- és gyermekkereskedelemmel foglalkozó különleges előadója, Joy Ngozi Ezeilo jelentésére, melyet 2013. április 19-én terjesztettek az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa elé,

  –       tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (4) bekezdése,

  A.     mivel az általános preferenciarendszer egy általános és két különleges megállapodásból áll, beleértve a fenntartható fejlődésre és felelős kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírásokat (GSP+), amelyek az uniós vámtételek 66%-a tekintetében behozatali vámmentességet biztosítanak a kedvezményezettek számára;

  B.     mivel a Fülöp-szigeteki Köztársaság (Fülöp-szigetek) 2014. február 28-án kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz, melyben kérte a GPS+ kedvezményezett országok listájára való felvételét;

  C.     mivel a jogellenes, be nem bejelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelemről szóló, 2011. november 17-i állásfoglalása egyértelműen megállapítja, hogy az efféle halászat veszélyezteti a halállományok fenntarthatóságát; mivel azt is hangsúlyozza, hogy a piac szerint illetékes állam koncepcióját a piacok jogellenes, be nem bejelentett és szabályozatlan halászatból származó halak előtti lezárása eszközeként alaposabban ki kell dolgozni;

  D.     mivel a GPS+ rendelet 19. cikke (1) bekezdésének e) pontja utal a harmadik országoknak a regionális halászati szervezetek által kitűzött célok végrehajtására vonatkozó kötelezettségeire, e célok egyike pedig a jogellenes, be nem bejelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelem;

  E.     mivel a Bizottság határozatot adott ki az általa a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról szóló 1005/2008/EK tanácsi rendelet értelmében nem együttműködő harmadik országként azonosíthatónak tekintett harmadik ország értesítéséről, melynek címzettje a Fülöp-szigetek, tekintettel a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelemben nem együttműködő harmadik országként való azonosításának kockázatára az 1005/2008/EK rendelet 32. cikkével összhangban, ezáltal figyelmeztette az érintett országot, és megindította az ilyenkor szokásos eljárást, amelynek során a Fülöp-szigeteknek ésszerű idő állt rendelkezésére az értesítésben foglaltak megválaszolására és a helyzet orvoslására;

  F.     mivel az Uniónak nem áll jogában az európai élelmiszerpiachoz kedvezményes hozzáférést engedélyezni a fülöp-szigeteki halászati termékek számára anélkül, hogy jogszerű eredetüket szavatolná; mivel alapvetően fontos ragaszkodni az európai szakpolitikák következetességéhez és hitelességéhez az európai halászokat érintő megkülönböztetés és tisztességtelen verseny megelőzése, valamint az európai fogyasztók védelme érdekében;

  1.      a 978/2012/EU rendelet 36. cikke (5) bekezdése alapján kifogást emel az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a Fülöp-szigetek tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. augusztus 19-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel (C(2014)05833) szemben;

  2.      hangsúlyozza, hogy ellentmondás feszül a Bizottságnak a Fülöp-szigetek GPS+ kedvezmények iránti kérelmét értékelő jelentésben kifejtett álláspontja, miszerint „jelentős előrelépés tapasztalható a nők jogainak védelme terén”, és a között a tény között, hogy az ENSZ emberkereskedelemmel, különösen a nő- és gyermekkereskedelemmel foglalkozó különleges előadója fülöp-szigeteki kiküldetése nyomán készült, 2013. április 19-i jelentésében megállapítja, hogy „a munkaerő-kizsákmányolás céljából folytatott emberkereskedelem, többnyire nő- és gyermekkereskedelem terjedőben van a különböző ágazatokban, többek között a mezőgazdaságban, építőiparban, halászatban, feldolgozóiparban és a szolgáltatóiparban;

  3.      kéri, hogy a GPS+ státuszt ne ítéljék oda, mielőtt a Bizottság nem érvényteleníti a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelemben nem együttműködő harmadik országként azonosíthatónak tekintett Fülöp-szigeteknek szóló értesítését;

  4.      emlékeztet rá, hogy ez nem akadályozza meg a Fülöp-szigeteket abban, hogy később újabb kérelmet nyújtson be, illetve az Uniót abban, hogy később a GPS+ státuszt megadja;

  5.      megerősíti 2011. november 17-i állásfoglalásában kifejtett álláspontját arra vonatkozóan, hogy a piac szerint illetékes állam koncepcióját a piacok jogellenes, be nem bejelentett és szabályozatlan halászatból származó halak előtti lezárása eszközeként alaposabban ki kell dolgozni; hangsúlyozza, hogy ellentmondásos lenne GPS+ hozzáférést biztosítani termékeinek, különösen halászati termékeinek mindaddig, amíg az ország a Bizottság által jogellenes, be nem bejelentett és szabályozatlan halászat miatt indított eljárás alatt áll;

  6.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, a Tanácsnak, a Halászati Bizottságnak és a tagállamok kormányának és parlamentjének, valamint értesítse a Bizottságot arról, hogy a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet nem léphet hatályba.