Postopek : 2014/2805(DEA)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0348/2014

Predložena besedila :

B8-0348/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 18/12/2014 - 8.4

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 135kWORD 62k
10.12.2014
PE545.609v01-00
 
B8-0348/2014

v skladu s členom 105(4) Poslovnika


o Delegirani uredbi Komisije z dne 19. avgusta 2014 o spremembi Priloge III k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov C(2014)05833 – 2014/2805(DEA)


Franck Proust, Alain Cadec, Gabriel Mato, Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Yannick Jadot, Aldo Patriciello, David McAllister, José Blanco López, Fernando Ruas, József Nagy, Barbara Matera, Jarosław Wałęsa, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Maurice Ponga, Lara Comi, Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Bogdan Brunon Wenta, Seán Kelly, Marc Joulaud, Angélique Delahaye, Rachida Dati, Marco Affronte, Joëlle Bergeron, Rolandas Paksas, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Heinz K. Becker, Clara Eugenia Aguilera García, Remo Sernagiotto, Renata Briano, António Marinho e Pinto, Emmanuel Maurel, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Alain Lamassoure, Michèle Alliot-Marie, Salvatore Cicu, Salvatore Domenico Pogliese, Elena Gentile, Ulrike Rodust, Karima Delli, Ska Keller, José Bové, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Virginie Rozière, Guillaume Balas, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Edouard Martin, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Carlos Coelho, Nadine Morano, Georges Bach, Reimer Böge, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Miroslav Mikolášik, Philippe Juvin, Bart Staes, Renaud Muselier, Igor Šoltes, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Tokia Saïfi, Nuno Melo, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Brice Hortefeux, Francesc Gambús, Norica Nicolai, Richard Corbett, Dominique Riquet, Alessandra Moretti, Daniele Viotti, Ole Christensen, Linnéa Engström
PRED. SPREM.

Resolucija Evropskega parlamenta o Delegirani uredbi Komisije z dne 19. avgusta 2014 o spremembi Priloge III k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov C(2014)05833 – 2014/2805(DEA)  
B8-0348/2014

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 732/2008(1), zlasti člena 9(b) in Priloge III ter člena 10(4), v skladu s katerim je Komisija pooblaščena, da sprejme delegirane akte, s katerimi določi ali spremeni Prilogo III, da bi tako državi prosilki dodelila posebni spodbujevalni režim za trajnostni razvoj in dobro upravljanje prek vključitve te države na seznam držav upravičenk do GSP+.

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) (C(2014)05833) z dne 19. avgusta 2014 o spremembi Priloge III k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje in o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1936/2001 in (ES) št. 601/2004 ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1093/94 in (ES) št. 1447/1999(2).

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. novembra 2011 o boju proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu(3),

–       ob upoštevanju sklepa Komisije z dne 10. junija 2014 o obvestilu tretjim državam (Filipini), za katere po mnenju Komisije obstaja možnost, da bodo opredeljene kot nesodelujoče tretje države v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1005/2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje(4),

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Filipinih, zlasti resolucije z dne 14. junija 2012(5),

–       ob upoštevanju poročila odbora strokovnjakov Mednarodne organizacije dela o uporabi konvencij in priporočil (CEACR) (Poročilo III 2013, del 1A o Filipinih),

–       ob upoštevanju poročila posebne poročevalke o trgovini z ljudmi, zlasti ženskami in otroki, Joy Ngozi Ezeilo, predloženega 19. aprila 2013 svetu ZN za človekove pravice;

–       ob upoštevanju člena 105(4) Poslovnika,

A.     ker splošni sistem preferencialov sestavljajo splošni režim in dva posebna režima, vključno s posebnim spodbujevalnim režimom za trajnostni razvoj in dobro upravljanje (GSP+), na podlagi katerih se za 66 % vseh tarifnih postavk EU ne zaračunava carina na uvoz iz upravičenk;

B.     ker je Komisija 28. februarja 2014 prejela zahtevek Republike Filipini (v nadaljevanju: Filipini) za režim GSP+;

C.     ker je v resoluciji Parlamenta z dne 17. novembra 2011 o boju proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu jasno navedeno, da ta ribolov ogroža trajnost ribjih staležev; ker je navedeno tudi, da je treba idejo odgovornosti države trga razviti v sredstvo za odpravo trgov za ribiške proizvode iz nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova;

D.     ker se člen 19(1)(e) uredbe o GSP+ nanaša na obveznost tretjih držav, da izpolnijo cilje regionalnih ribiških organizacij, med katerimi je tudi boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu;

E.     ker je Komisija objavila sklep o obvestilu tretjim državam, za katere po mnenju Komisije obstaja možnost, da bodo opredeljene kot nesodelujoče tretje države v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1005/2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje, ki se nanaša na Filipine, kar zadeva tveganje, da bodo opredeljeni kot nesodelujoča država v boju proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu v skladu s členom 32 Uredbe 1005/2008, na podlagi česar je bil tej državi poslan opomin ter se je začel postopek zaradi nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, v katerem so imeli Filipini na voljo dovolj časa, da na obvestilo odgovorijo in popravijo razmere;

F.     ker EU nima pooblastila, da odobri preferenčni dostop do evropskega trga za ribiške proizvode iz Filipinov brez jamstva o njihovem zakonitem izvoru; ker je za preprečevanje diskriminacije in nepoštene konkurence za evropske ribiče in za varstvo evropskih potrošnikov nadvse pomembno vztrajati, da morajo biti evropske politike usklajene in verodostojne;

1.      nasprotuje Delegirani uredbi Komisije (EU) (C(2014)05833) z dne 19. avgusta 2014 o spremembi Priloge III k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov v zvezi s Filipini v skladu s členom 36(5) Uredbe (EU) št. 978/2012;

2.      poudarja, da je stališče Komisije iz poročila o oceni uporabe sistema GSP+ na Filipinih, v katerem je navedla, da je bilo nekaj napredka na področju varstva pravic žensk, v nasprotju z ugotovitvijo v poročilu posebne poročevalke ZN o trgovini z ljudmi, zlasti ženskami in otroki, ki ga je pripravila na podlagi misije na Filipinih (A/HRC/23/48Add.3), namreč da je trgovina z ljudmi, večinoma ženskami in otroki, z namenom njihovega izkoriščanja za delo razširjena v različnih sektorjih, med drugim v kmetijstvu, gradbenem sektorju, ribištvu, v proizvodnji in storitvenih sektorjih;

3.      poziva, naj se status GSP+ ne podeli, dokler Komisija ne razveljavi obvestila Filipinom o možnosti, da bodo opredeljeni kot nesodelujoča tretja država v boju proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu;

4.      poudarja, da ne nasprotuje niti morebitni prihodnji prošnji Filipinov za uporabo sistema GSP+, niti poznejši podelitvi statusa GSP+ tej državi na podlagi njene prošnje;

5.      potrjuje svoje stališče iz resolucije z dne 17. novembra 2011, da je treba idejo odgovornosti države trga bolj celovito razviti v sredstvo za odpravo trgov za ribiške proizvode iz nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova; poudarja, da bi bilo protislovno državi podeliti dostop GSP+ za proizvode, zlasti ribiške, medtem ko Komisija zoper njo vodi postopek zaradi nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova;

6.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu, Odboru za ribištvo ter vladam in parlamentom držav članic ter naj Komisijo obvesti, da delegirana uredba ne more začeti veljati.

(1)

UL L 303, 31.10.2012, str. 1.

(2)

UL L 286, 29.10.2008, str. 1.

(3)

Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0516.

(4)

UL C 185, 17.6.2014, str. 17.

(5)

Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0264.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov